Os mai chi yw’r dioddefwr, riportiwch achos o drais neu ymosodiad rhywiol mor fuan â phosibl. Hyd yn oed os nad ydych yn hollol siŵr, byddai’n well gennym glywed gennych yn fuan fel y gallwn wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel. Os nad ydych yn barod i siarad â’r heddlu eto, mae hynny’n iawn. Isod fe gewch wybodaeth am amrywiaeth o fannau i gael cefnogaeth, cyngor a chymorth meddygol.

Gallwch siarad â’r sefydliadau hyn yn gyfrinachol ac ni chaiff yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrthynt ei rannu gyda’r heddlu oni bai eich bod yn gofyn i hynny ddigwydd.

Cynghorwyr trais rhywiol annibynnol (ISVAs)

Mae cynghorwyr annibynnol ar drais rhywiol (ISVAau) yn gweithio gydag oedolion a phlant sydd wedi profi trais rhywiol a’u teuluoedd i roi mynediad iddynt at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Gallwch siarad ag ISVA heb siarad â’r heddlu.

Dod o hyd i’ch canolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol leol.

Llwybrau Newydd
Canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol ledled Cymru. Mae’n cynnwys gwasanaethau cwnsela ac eirioli ar gyfer menywod, dynion, plant a phobl ifanc yr effeithiwyd arnynt gan achos o drais neu ymosodiad rhywiol.

Ynys Saff
Canolfan iechyd yng Nghaerdydd ar gyfer unrhyw un sydd wedi profi ymosodiad rhywiol.

Dolenni defnyddiol eraill

Gall yr elusennau, grwpiau a sefydliadau isod hefyd ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol.

Cymorth i Ddioddefwyr
Elusen genedlaethol sydd wedi ymrwymo i helpu unrhyw un yr effeithir arnynt gan drosedd – nid dim ond dioddefwyr a thystion, ond ffrindiau, teulu ac unrhyw un arall yr effeithiwyd arnynt yn sgil y drosedd.

Rape Crisis
Elusen genedlaethol sy’n darparu cymorth cyfrinachol, cyngor ac ystod o Ganolfannau Argyfwng Trais Rhywiol ledled y DU.

Galop
Elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i aelodau’r gymuned LHDT.

Survivors UK
Elusen genedlaethol sy’n cefnogi dynion sydd wedi dioddef achos o drais neu ymosodiad rhywiol.

Taclo'r Taclau
Elusen genedlaethol gyda llinell gymorth am ddim ar gyfer riportio trosedd yn ddienw.

Refuge
Mae Refuge yn cefnogi menywod, plant a dynion gydag amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys llochesi, eiriolaeth annibynnol, gwaith allgymorth cymunedol a gwasanaeth diwylliant-benodol.

Cymorth i Fenywod
Elusen genedlaethol yw Cymorth i Fenywod sy’n gweithio i roi terfyn ar gam-drin domestig yn erbyn menywod a phlant.

Llinell Gymorth i Ddynion: 0808 801 0327 
Llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer dynion sy’n profi trais domestig gan bartner neu gynbartner (neu gan unrhyw aelod arall o’r teulu).