Hawlfraint

Mae’r holl ddeunydd ar y wefan hon yn ddarostyngedig i hawlfraint. Oni bai y nodir yn benodol bod deunydd ar gael ar gyfer ei ddefnyddio’n gyffredinol yna ni ddylid ei gopïo na’i ailddefnyddio heb ganiatâd penodol Heddlu De Cymru neu ddeiliaid hawlfraint eraill pan ddefnyddir deunydd dan drwydded.

Yr unig eithriadau yw’r rheini a ganiateir o dan gyfraith hawlfraint, lle gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu dâl ar gyfer:

  • ymchwil neu astudiaeth breifat
  • beirniadaeth neu adolygiad dilys
  • addysg (cyn belled nad yw’n cynnwys nifer o gopïau)
  • mewn achosion cyfreithiol

Mae hyn yn amodol ar fod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nid cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cyfeirio’n gywir at ffynhonnell y deunydd.

Mae logo Heddlu De Cymru wedi’i gofrestru yn y Swyddfa Batent fel nod masnach.

Ymwadiad

Er ein bod y ceisio gwneud yn siŵr bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, fe’i darperir ar sail ‘fel y mae’, heb warantau o unrhyw fath, ac ni roddir unrhyw warant, datganedig neu oblygedig, ynglŷn â chywirdeb neu gyflawnder.

Nid yw Heddlu De Cymru yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wall neu hepgoriad. Ni fydd Heddlu De Cymru yn atebol am unrhyw hawliadau neu golledion o unryw fath gan drydydd parti yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i, golli elw, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n deillio o ddefnyddio neu anallu i ddefnyddio’r wefan hon gan drydydd parti.

Nid yw’r wybodaeth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol neu gyngor proffesiynol arall.

Dolenni

Nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd i greu dolenni i unrhyw dudalennau ar y wefan hon. Ni ddylech agor ein tudalennau o fewn fframset neu unrhyw strwythur arall a allai arwain at fod deunydd gan Heddlu De Cymru yn cael ei ystyried fel rhan o wefan arall.

Nid yw Heddlu De Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y deunydd ar unrhyw wefan y mae dolen hyperdestun o’r wefan hon yn bodoli. Darperir y dolenni 'fel ag y maent' heb unrhyw warant, datganedig neu oblygedig, am y wybodaeth a ddarperir ynddynt.