Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gwnstabl Gwirfoddol ac ymuno â’n tîm? Gallwch chwarae rôl hanfodol i'n helpu i gyflawni blaenoriaethau plismona ar gyfer De Cymru.

Mae bod yn Gwnstabl Gwirfoddol yn cynnig profiad boddhaus a phleserus lle mae gwirfoddolwyr yn teimlo bod eu hangen, eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu datblygu. Mae gennych yrfa rydych yn ei mwynhau eisoes – nawr rydych am gael her wahanol yn eich amser rhydd. Os gallwch ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis, dod ag uniondeb a synnwyr cyffredin i bopeth rydych yn ei wneud ac aros yn ddigyffro o dan bwysau, rydym am glywed gennych. Mae gwirfoddolwyr ar gyfer y Cwnstabliaeth Wirfoddol yn dod o bob rhan o’r gymuned. Gallwch fod gartref, yn magu teulu, neu wedi’ch cyflogi o fewn amrywiaeth eang o swyddi. Mae amrywiaeth a phrofiadau amrywiol y Gwnstabliaeth Wirfoddol yn helpu gwasanaeth yr heddlu i gynrychioli’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Fel Swyddogion yr Heddlu gwirfoddol, mae gan Gwnstabliaid Gwirfoddol bwerau llawn yr heddlu, lifrau ac offer ac yn gweithio ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu llawn amser a PCSOs i gadw De Cymru yn ddiogel. Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio’r un pwerau â chwnstabliaid yr heddlu llawn amser – bydd llawer o bethau i chi eu dysgu.

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae Heddlu De Cymru yn croesawu'n benodol ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o weithio o dan fenter gweithredu cadarnhaol i gefnogi'r rheini o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Os ydych yn dod o gefndir amrywiol a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â'n Tîm Gweithlu Cynrychioliadol.

A ysgrifennwyd gan y Heddlu Arbennig ar gyfer yr Heddlu Arbennig.

 

Cwnstabliaeth Wirfoddol Cynllun Cyflawni 

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).

 

Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

 

Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.

 

Fel heddlu, rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn y dechnoleg ddiweddaraf ac yn llesiant staff a swyddogion. Mae Heddlu De Cymru wedi bod wrth wraidd llawer o ddigwyddiadau mawr – gyda Chynghrair y Pencampwyr, NATO a'r Gemau Olympaidd ymhlith eraill wedi eu cynnal yma yn Ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

Unwaith y byddwch yn llwyddiannus yn eich cais byddwch yn cwblhau rhaglen hyfforddiant cychwynnol rhan amser yn cynnwys addysgu ystafell ddosbarth, hyfforddiant ymarferol a dysgu o bell. Ar ôl hyn byddwch yn dechrau ar eich rôl fel cwnstabl gwirfoddol, yn gweithio ochr yn ochr â swyddog yr heddlu profiadol neu gwnstabl gwirfoddol nes eich bod yn barod i weithio’n annibynnol. Bydd disgwyl i chi ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis am weddill eich gwasanaeth.


Yn ystod eich gwasanaeth byddwch yn delio ag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau. Bydd adegau pan fyddwch yn profi gwrthdaro; byddwch yn arestio pobl dan amheuaeth a mynychu digwyddiadau sy’n aml yn ofidus, ond ni fydd popeth yn oleuadau glas a helfeydd mewn car.


Byddwch yno i bobl pan fydd eich angen arnynt fwyaf, bydd adegau pan na fyddwch yn gorffen eich sifft ar amser a phan fyddwch yn teimlo mai dim ond cwblhau gwaith papur rydych yn ei wneud. Ond os oes gennych yr ysfa i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned byddwch yn cael budd o weithio ochr yn ochr â swyddogion llawn amser i wneud De Cymru yn fwy diogel.

Y Broses Gwneud Cais

Mae'r canllawiau ar gyfer ymuno â'r Gwnstabliaeth Wirfoddol fwy neu lai yn union yr un peth â'r rhai ar gyfer swyddog yr heddlu rheolaidd.

 

Rydym yn annog pobl o bob cefndir i ymuno â'r sefydliad. Fodd bynnag, nid yw rhai galwedigaethau yn gydnaws â dod yn gwnstabl gwirfoddol, er enghraifft os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog, yn borthor neu'n gweithio i sefydliad diogelwch.

 

Am ragor o wybodaeth ewch i Gylchlythyr NPIA 01/2011.

 

Oedran

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol. Does dim uchafswm oedran, ond cofiwch fod rhaid i ymgeiswyr allu bodloni'r gofynion ffitrwydd, meddygol a golwg ar gyfer y rôl hon.

 

Rhybuddion ac Euogfarnau

Efallai y byddwch dal yn gymwys i ymuno â gwasanaeth yr heddlu os oes gennych fân euogfarnau/rhybuddiadau, ond mae rhai troseddau ac amodau a fydd yn golygu eich bod yn anghymwys. Mae'n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw'r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob euogfarn draffig. Oherwydd natur plismona, mae'n hanfodol ein bod yn fetio ymgeiswyr llwyddiannus yn drylwyr cyn y gallant ymuno â'r rhaglen.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, rhaid eich bod wedi bod yn byw yn y DU am gyfnod di-dor am dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.

 

Statws Ariannol

Bydd statws ariannol pob ymgeisydd yn cael ei archwilio. Cynhelir yr archwiliadau hyn oherwydd bydd gan Gwnstabliaid Gwirfoddol fynediad i wybodaeth freintiedig a all eu gwneud yn agored i lygredd. Gwrthodir unrhyw ymgeiswyr y mae ganddynt ddyfarniadau Llys Sirol cyfredol yn eu herbyn, neu sydd wedi'u cofrestru'n fethdalwyr â dyledion heb eu talu. Os bydd gennych ddyledion methdalu sydd wedi'u gollwng, yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais. Ni chaiff ymgeiswyr sy'n destun Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) cyfredol eu hystyried.

 

Iechyd

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn delio â phwysau a gofynion gwaith y rôl. Cyn iddynt gael eu penodi, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cael cynnig swydd amodol lenwi holiadur meddygol a chael archwiliad meddygol, a fydd hefyd yn cynnwys prawf golwg a mesur màs y corff (BMI). Yn ôl cylchlythyr 59/2004 presennol y Swyddfa Gartref mae hyn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn cyrraedd y safon hon ei ohirio a / neu na chânt eu penodi.

Ni chaiff ymgeiswyr sy'n Gwnstabliaid Gwirfoddol â BMI dros hynny eu hystyried yn ffit oni fydd canran o fraster y corff yn llai na 30% i ddynion neu 36% i fenywod. Bydd methu â chyrraedd y safonau meddygol a golwg yn golygu na allwch gael eich penodi. Darllenwch y cwestiynau cyffredin i weld y gofynion o ran golwg.

Os oes gennych anabledd, byddwn yn gwneud addasiadau lle y bo'n rhesymol i ni wneud hynny.

 

Cyfyngiadau Taldra

Nid oes unrhyw ofynion o ran taldra.

 

Ffitrwydd Corfforol

Mae'n rhaid i chi fod yn ffit yn gorfforol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau Cwnstabl Gwirfoddol yn llwyddiannus. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd basio prawf ffitrwydd cyn cael ei benodi. Ar gyfer y prawf dygnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar drac 15 metr gan gadw amser â chyfres o synau bipian, bydd y synau bipian yn mynd yn gyflymach hyd at lefel 5.4 wrth i'r prawf fynd yn ei flaen.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r dyletswyddau i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu wedi bod yn rhan ohoni yn flaenorol, mae'n bosibl y caiff eich cais ei wrthod.

 

Cymwysterau

Mae'n rhaid eich bod wedi ennill cymhwyster lefel 3 (Safon Uwch neu safon gyfatebol) neu wedi cwblhau'r asesiad rhesymu a chyfrifo llafar ar-lein yn llwyddiannus. Noder bod yn rhaid i chi lanlwytho eich tystysgrif cymhwyster berthnasol wrth i chi gyflwyno eich cais. Os nad oes gennych dystysgrif ddilys ar adeg cyflwyno'r cais, ni fyddwch yn gallu gwneud cais.

 

Tatŵau

Bydd ymgeiswyr â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi o bosibl.
Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

Y cais ar-lein yw cam cyntaf y broses recriwtio. Byddwch yn cwblhau nifer o brofion ar-lein ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn ein cynorthwyo i bennu eich cymhwystra.


Bydd eich atebion yn pennu a yw hi'n debygol eich bod yn meddu ar y sgiliau a'r gallu angenrheidiol i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol da. Os byddwch yn llwyddiannus, fe'ch gwahoddir i'r cam nesaf yn y broses recriwtio – y cyfweliad.

 

Prawf o'ch Cymwysterau

Bydd gofyn i chi lanlwytho ac atodi eich Tystysgrif Gradd neu Lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol cyn i chi gyflwyno'ch cais. Os nad oes gennych chi gopi o hwn, bydd angen i chi gael gafael ar un gan y sefydliad addysgol priodol.

Os cyflawnwyd eich Gradd (neu'ch cymhwyster Lefel 3) y tu allan i'r DU, rhaid i chi sicrhau cadarnhad gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU fel tystiolaeth y caiff eich cymhwyster ei gydnabod fel un o safon Gradd (neu safon lefel 3).

Seilir eich cyfweliad ar y cymwyseddau a nodir ym mhroffil y rôl a oedd ynghlwm wrth yr hysbyseb.

 

Dylech ddefnyddio enghreifftiau o'ch bywyd gwaith, eich bywyd cymdeithasol, eich bywyd domestig neu'ch bywyd addysgol i ateb y cwestiynau yn y cyfweliad. Yn yr enghreifftiau hyn, rydym yn chwilio am dystiolaeth o ymddygiad penodol y mae gwaith ymchwil wedi dangos eu bod yn hanfodol i waith yr heddlu.

 

Byddwch yn benodol: rydym yn dymuno cael gwybod yr hyn a ddywedoch CHI neu'r hyn a wnaethoch CHI ar achlysur penodol i ddelio â'r sefyllfa. Felly, mae'n bwysig mai'r enghreifftiau a nodwch yw'ch profiadau chi a'u bod mor fanwl ag y bo modd.

 

Ceisiwch ddefnyddio enghreifftiau y buont yn anodd neu'n heriol i chi ddelio â nhw. Mae'r atebion hyn yn tueddu i sicrhau marciau gwell.

 

Rydym yn disgwyl i'ch atebion gynnwys ffocws a bod yn berthnasol. Dylech geisio peidio defnyddio jargon a bratiaith gan bod hyn yn annerbyniol.

 

Ni ddylech ei gadael hi tan y funud olaf cyn ymchwilio i'r cymwyseddau sy'n ofynnol ym mhroffil y rôl a hefyd, gwefan Heddlu De Cymru.

Prawf ffitrwydd

Weithiau, bydd plismona yn rôl sy'n gofyn llawer yn gorfforol, felly bydd angen i chi fod mewn cyflwr corfforol da i basio'r prawf ffitrwydd. Bydd y prawf yn mesur a yw lefel eich ffitrwydd yn ddigon da.

Ar gyfer y prawf gwydnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar hyd trac 15 metr yn unol â chyfres o synau blipio. Wrth i'r prawf fynd yn ei flaen, bydd y blipiau yn cyflymu i lefel 5.4.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Asesiad meddygol

O ganlyniad i natur gwaith plismona, mae ffitrwydd ac iechyd da yn hollbwysig. Fodd bynnag, croesawir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwch yn cael archwiliad meddygol.

Ceir anhwylderau a chyflyrau meddygol penodol y gallent gael effaith niweidiol ar eich gallu i gyflawni'r rôl mewn ffordd effeithiol; ystyrir pob achos yn ofalus fel rhan o'r broses feddygol.

 

Mynegai Màs y Corff (BMI)

Asesir ystod eich pwysau yn ystod eich asesiad meddygol. Mae'r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesur a elwir eich mynegai màs y corff (BMI). Gellir darganfod hwn os ydych yn gwybod eich pwysau a'ch taldra. Y cyfrifiad yw eich pwysau (mewn cilogramau) wedi'i rannu gyda'ch taldra (mewn metrau sgwâr). Gellir gweld canllawiau a siartiau hawdd i'w defnyddio ynghylch sut i gyfrifo'ch BMI ar wefan GIG.

Mae GIG yn cynghori bod BMI o 18.5 i 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Mae hyn yn golygu nad yw eich corf mewn perygl o ddioddef clefyd sy'n gysylltiedig â'ch pwysau.

Pennir safonau BMI ar gyfer Cwnstabliaid Gwirfoddol gan y Swyddfa Gartref. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn amlinellu bod hwn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r safon hwn ei oedi a / neu ni fyddant yn cael eu penodi.

Gall anghywirdeb ddigwydd gyda BMI os ydych yn athletaidd neu'n gyhyrog iawn, gan bod hyn yn gallu rhoi BMI uwch i chi hyd yn oed os bydd lefel y braster yn eich corff yn iach. Yn yr achosion hyn, fel rhan o'r broses recriwtio, byddwn yn gallu rhoi prawf syml i chi er mwyn asesu canran y braster yn eich corff.

 

Archwilio a geirdaon

Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

 

Prawf cyffuriau a fetio biometrig

Gofynnir i chi gael prawf cyffuriau a darparu gwybodaeth am unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd hefyd. Cyflwynwyd deddfwriaeth sy'n mynnu bod ymgeiswyr yn dilyn proses fetio biometrig.

Ar y dydd, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen caniatâd er mwyn casglu eich olion bysedd a sampl o'ch DNA at ddibenion archwiliad tybiannol a bod eich olion bysedd a'ch proffil DNA yn cael eu cadw yng Nghronfa Ddata Diddymu yr Heddlu (PEDb).

Diben sicrhau olion bysedd a samplau DNA yw er mwyn gallu cynnal archwiliad tybiannol yn erbyn y cronfeydd lleol a chenedlaethol cyn i chi gael eich penodi i'r heddlu. Diben hyn yw sicrhau nad ydych wedi bod yn destun sylw niweidiol yr heddlu yn flaenorol, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, a hefyd, nad oes unrhyw gyswllt rhyngoch chi ac unrhyw safleoedd trosedd heb eu datrys.

Os byddwch yn cael eich recriwtio, byddwch yn mynychu hyfforddiant ffurfiol. Caiff manylion y cwrs eu cadarnhau cyn eich dyddiad cychwyn a bydd hyn yn golygu ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant gyda'r hwyr ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd.

 

Yn yr hyfforddiant, byddwch yn meithrin dealltwriaeth dda o'r agweddau niferus ar blismona. Byddwch yn dysgu am:

  • Y gwasanaeth heddlu a dyletswyddau swyddog yr heddlu
  • Pwerau arestio
  • Troseddau cyffredin
  • Sut i baratoi eich tystiolaeth ar gyfer y llys
  • Technegau hunan-amddiffyn
  • Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng