Yn yr adran hon:

1. Beth i'w ddisgwyl fel dioddefwr neu dyst i drosedd
2. Beth sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd?
3. Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad
4. Rhoi datganiad tyst neu ddatganiad dioddefwr
5. Mynd i'r llys
6. Beth sy'n digwydd ar ôl y treial?
7. Mudiadau cymorth i ddioddefwyr a thystion

Mae pob trosedd yn wahanol felly mae pob ymchwiliad yn wahanol, ond mae unrhyw ymchwiliad yn dechrau gyda'r un camau i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Ar y dudalen hon byddwn yn egluro beth sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd, pryd y cewch chi rif cyfeirnod trosedd a phryd y byddwn yn cysylltu â chi.

Asesu eich adroddiad

Yn gyntaf, byddwn yn sicrhau mai ni yw'r heddlu cywir i ymchwilio i'r drosedd. Er enghraifft, os digwyddodd y drosedd mewn gorsaf reilffordd, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig fyddai'r heddlu cywir; byddem yn anfon eich adroddiad atyn nhw ac fe fydden nhw’n ymchwilio.

Unwaith y byddwn yn gwybod mai ni yw'r heddlu cywir i ymchwilio, byddwn yn rhoi rhif cyfeirnod trosedd i chi. Mae pa mor gyflym y gallwn wneud hyn yn dibynnu ar y math o drosedd a nifer yr awdurdodau eraill sy'n gysylltiedig â'r achos.

Wedyn byddwn yn edrych ar yr wybodaeth sydd gennym ac yn penderfynu a allwn ni ymchwilio ymhellach i'ch adroddiad. Os penderfynwn ni na allwn ni ymchwilio i'ch adroddiad, byddwn yn cysylltu â chi i egluro pam.

Mae’n penderfyniad yn cael ei seilio ar bedwar ffactor allweddol:

  • ydy’r dioddefwr yn agored i niwed (e.e. ydy'r dioddefwr mewn perygl?)
  • pa mor ddifrifol yw’r drosedd
  • ydy’r drosedd yn debygol o gael ei datrys
  • y defnydd gorau o'n hadnoddau

Os gallwn ni ymchwilio ymhellach, byddwn yn cymryd camau cychwynnol. Gallai'r rhain gynnwys:

  • siarad â thystion
  • asesu safle’r drosedd
  • gwirio TCC neu luniau fideo
  • chwilio’n cronfa ddata o wybodaeth (i weld a oes troseddau eraill wedi digwydd yn yr ardal, neu oes gennym wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r achos)

Ar ôl inni gynnal ymchwiliad cychwynnol

Mae dau ganlyniad posibl:

  1. Byddwn yn cau'r ymchwiliad
  2. Byddwn yn symud ymlaen gyda'r ymchwiliad

Pan fyddwn wedi gwneud penderfyniad, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod.

Cau ymchwiliad

Os byddwn yn cau'r ymchwiliad, mae'n debyg mai'r rheswm yw ein bod wedi cwblhau’n camau cychwynnol ac nad oes unrhyw bosibiliadau eraill y gallwn eu dilyn bryd hynny.

Weithiau rydym yn cael gwybodaeth newydd neu'n darganfod tystiolaeth newydd, ac os felly gallwn ailagor yr ymchwiliad a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

P'un a fydd hyn yn digwydd ai peidio, mae’ch adroddiad a'r wybodaeth sydd gennym yn werthfawr. Mae'n helpu i benderfynu ble a phryd y defnyddiwn ni adnoddau'r heddlu i olrhain ac atal troseddu.

Symud ymlaen gydag ymchwiliad

Byddwn yn neilltuo swyddog ymchwilio i chi. Y swyddog yma fydd eich cyswllt yn ystod yr ymchwiliad, gan ateb eich cwestiynau a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Os oes angen ichi roi datganiad, bydd y swyddog yn siarad â chi am y peth. 

Os bydd yr annisgwyl yn digwydd a bod angen ichi fynd i'r llys, bydd y swyddog yn eich cyflwyno i aelod o'r Uned Gofal Tystion a fydd yn eich tywys drwy bob cam o'r broses.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am drosedd

Os oes gennych chi wybodaeth neu dystiolaeth newydd am drosedd sy'n bodoli eisoes, gallwch gysylltu â ni er mwyn diweddaru achos presennol neu riportio ar-lein.

Gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf am drosedd

Os hoffech chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am drosedd sydd eisoes wedi'i riportio, cysylltwch â ni er mwyn gofyn am ddiweddariad ar adroddiad trosedd ar-lein.

Nesaf: Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad