Mae'n ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus ddarparu cynllun cyhoeddi. Y Cynllun Cyhoeddi yw ein ffordd ni o wneud yn siŵr bod gwybodaeth sy'n ymwneud â chategorïau penodol, a elwir yn 'dosbarthiadau gwybodaeth', yn cael ei chyhoeddi fel mater o drefn.

Yn ogystal â'r wybodaeth sy'n dod o dan y categorïau hyn, mae'r cynllun hefyd yn cynnwys gwybodaeth yr ydym wedi'i datgelu mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth isod am sut mae'r Cynllun Cyhoeddi yn gweithio a sut i weld y wybodaeth yr ydym wedi'i chyhoeddi.

Beth yw diben y Cynllun Cyhoeddi?

Diben y Cynllun Cyhoeddi yw rhoi gwybod i chi pa wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd amdanom ni a'i gwneud yn hawdd cael gafael arni.

Mae'r Cynllun yn caniatáu i ni wneud dau beth hollbwysig:

 1. Galluogi'r cyhoedd i ddeall pa wybodaeth a ddelir gennym.
 2. Ei gwneud hi'n hawdd cael gafael ar y wybodaeth, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gais rhyddid gwybodaeth.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i'r Cynllun Cyhoeddi wneud y canlynol:

 • nodi'r dosbarthiadau gwybodaeth yr ydym yn eu cyhoeddi neu'n bwriadu eu cyhoeddi
 • dweud sut y byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth ym mhob dosbarth
 • dweud a fyddwn yn darparu'r wybodaeth am ddim neu'n codi tâl amdani

Sut i gael gafael ar wybodaeth

Fel mater o drefn rydym yn cyhoeddi symiau mawr o wybodaeth yma ar ein gwefan, gyda'r rhan fwyaf ohoni ar gael i’w lawrlwytho ar unwaith. Weithiau ni fydd y wybodaeth a restrir ar gael ar ffurf electronig. Mewn achosion o’r fath ein nod yw darparu’r wybodaeth hon o fewn pum diwrnod gwaith i dderbyn eich cais.

Gallwch weld y wybodaeth yn y Cynllun Cyhoeddi yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein

Ewch i'n tudalen eitemau sydd wedi'u cyhoeddi i archwilio'r holl wybodaeth sydd wedi'i chyhoeddi a datgeliadau i geisiadau rhyddid gwybodaeth gan aelodau’r cyhoedd. Yma gallwch chwilio am erthyglau yn ôl allweddeiriau neu drwy hidlo canlyniadau yn ôl dosbarthiad y wybodaeth.

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, gallwch hefyd wneud cais rhyddid gwybodaeth gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Ffyrdd eraill i gysylltu

Gallwch wneud cais am gopïau o wybodaeth sydd wedi'i chyhoeddi gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ysgrifennwch at:

Swyddfa Diogelu Data
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Dosbarthiadau gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni gyhoeddi gwybodaeth o dan benawdau penodol, a elwir yn ‘ddosbarthiadau’. Dim ond gwybodaeth sy’n bodloni diffiniadau a disgrifiadau’r Ddeddf a roddir yn y dosbarthiadau.

Y dosbarthiadau gwybodaeth yw:

 • Pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud
 • Faint rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario
 • Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio
 • Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
 • Ein polisïau a’n gweithdrefnau
 • Rhestrau a chofrestri
 • Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Gwybodaeth arall

Hawlfraint a defnyddio gwybodaeth yr heddlu

Mae’r deunydd sydd ar gael drwy’r cynllun yn ddarostyngedig i naill ai ein hawlfraint ni neu hawlfraint trydydd parti.

Os yw’r deunydd yn ddarostyngedig i’n hawlfraint ni, gallwch atgynhyrchu unrhyw ran ohono am ddim ac mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, cyn belled ei fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn modd camarweiniol. Pan fo unrhyw rai o’r eitemau sydd â hawlfraint yn y Cynllun Cyhoeddi yn cael eu hail-gyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, rhaid i chi nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

A fyddech cystal â nodi bod ein logo wedi’i gofrestru gyda’r Swyddfa Batent fel nod masnach ac na ddylid ei atgynhyrchu neu ei ddefnyddio heb ein caniatâd ni ymlaen llaw.

Os yw’r deunydd yn ddarostyngedig i hawlfraint trydydd parti, rhaid i chi gael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Ni ddylai deunydd a roddir ar gael drwy’r Cynllun Cyhoeddi gael ei atgynhyrchu, ei gopïo neu ei ddefnyddio mewn modd arall at unrhyw ddibenion masnachol. Codir taliadau lle bwriedir i ddeunydd gael ei ddefnyddio ar gyfer ei gyhoeddi’n fasnachol.