Yma gallwch weld lefel y bygythiad presennol i’r DU gan ymosodiadau terfysgol a beth mae’r heddlu’n ei wneud o ddydd i ddydd i gadw’r wlad yn ddiogel. Cewch hefyd atebion i gwestiynau cyffredin am ein tactegau plismona a sut rydym yn ymchwilio terfysgaeth.

Pa mor debygol y bydd ymosodiad terfysgol yn digwydd yn y DU?

Lefelau bygythiad

Mae pum lefel bygythiad:

  • isel - mae ymosodiad yn annhebygol iawn
  • cymedrol - mae ymosodiad yn bosibl ond yn annhebygol
  • sylweddol – mae ymosodiad yn debygol
  • difrifol – mae ymosodiad yn debygol iawn
  • critigol – mae ymosodiad yn debygol iawn yn y dyfodol agos 

Pennir y lefel gan y Gyd-Ganolfan Dadansoddi Terfysgaeth a’r Gwasanaeth Diogelwch (MI5).

Edrychwch ar lefel y bygythiad terfysgaeth presennol.

Beth mae’r heddlu’n ei wneud i’n cadw’n ddiogel?

Ein prif flaenoriaeth yw cadw’r cyhoedd yn ddiogel drwy weithio’n agos gyda’n holl gymunedau.

Rydym yn adolygu ein hymgyrchoedd a’n cynllunio wrth gefn yn gyson, gan gydweithio â llywodraeth ganolog a lleol, y gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill.

Rydym hefyd yn defnyddio ystod eang o dactegau plismona gweladwy a chudd. Nid yw tactegau cudd, yn ôl eu natur, yn amlwg i’r cyhoedd, ond rydym hefyd yn defnyddio tactegau gweladwy megis plismona amlwg mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae hyn yn cynnwys Prosiect Servator, sy’n defnyddio swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i sylwi ar arwyddion bod rhywun yn cynllunio i gyflawni trosedd, yn cynnwys gweithred derfysgol, i batrolio ein trefi a’n dinasoedd ar adegau ac mewn lleoliadau anrhagweladwy. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Servator drwy chwilio am #ProjectServator ar Twitter.

Rydym hefyd yn defnyddio ymgyrch Prevent i geisio atal pobl fregus rhag cael eu radicaleiddio gan derfysgwyr neu eithafwyr yn y man cyntaf.

Rydym yn defnyddio’r mesurau ychwanegol hyn am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, gallai fod fel ymateb i batrymau troseddu tymhorol neu fel mesur rhagofalus yng ngoleuni’r bygythiad presennol o derfysgaeth ryngwladol.

Os ydych yn gweithio, yn byw neu’n ymweld â’n trefi a’n dinasoedd, byddwch yn parhau i weld amrywiaeth o dactegau plismona yn cael eu defnyddio yn y dyfodol.

A yw’r heddlu’n targedu cymunedau penodol wrth ymchwilio i derfysgaeth?

Ni thargedir unrhyw unigolyn gan yr heddlu oherwydd ei ddiwylliant, ffydd, hil neu grefydd.

Cynhelir ein hymholiadau o dan ddarpariaethau cyfraith bresennol y DU, sy’n rhoi ystyriaeth i hawliau dynol a chyfreithiol y rheini sy’n gysylltiedig. Bydd ymchwiliadau i derfysgaeth yn mynd i’r cyfeiriad a bennir gan wybodaeth a thystiolaeth.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr na chaiff cymunedau lleiafrifol eu troseddoli neu eu herlyn mewn unrhyw fodd. Mae plismona ym Mhrydain wedi’i seilio ar weithio gyda, ar gyfer, ac ar ran y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Byddai’n wrthgynhyrchiol i ni dargedu cymuned benodol gan mai nid gweithredu gan yr heddlu yn unig fydd yn gorchfygu terfysgaeth yn y pen draw, ond gweithredoedd yr holl gymunedau gyda’i gilydd.

Mae angen i ni gael cefnogaeth a hyder ein cymunedau i wella llif dwyffordd gwybodaeth, i arestio ac erlyn terfysgwyr ac i ddiogelu’r gymuned gyfan.

Pam fod yr heddlu’n stopio teithwyr mewn porthladdoedd?

Mae swyddogion heddlu mewn porthladdoedd yn chwarae rhan allweddol mewn atal bygythiad presennol terfysgaeth a chynnal diogelwch y wlad. Maent yn defnyddio’r pwerau sydd ar gael iddynt o dan Atodlen 7 Deddf Terfysgaeth 2000 ac yn cadw at y Cod Ymarfer sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth.

Mae’r Cod yn ei gwneud hi’n ofynnol bod y detholiad o bobl sy’n cael eu stopio yn cyfateb i asesiad gwrthrychol o’r bygythiad a berir gan wahanol grwpiau terfysgol sy’n weithgar yn y DU a thu hwnt.

Os ydych yn cael eich stopio a’ch bod yn anfodlon gyda sut y cawsoch eich trin, gallwch wneud cwyn.