Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd i ddiogelu eich gweithwyr a’ch busnes rhag bygythiad terfysgaeth. Yn gyntaf, mae’n werth gofyn i’ch staff ac unrhyw un arall sy’n defnyddio eich eiddo i ymgyfarwyddo â’ch cyngor ar Cadw'n ddiogel rhag terfysgaeth.

Yn ail, gallwch lawrlwytho a darllen dogfen Crowded places guidance for businesses y llywodraeth. Mae’n dweud wrthych sut i gynnwys cyngor a chamau gwrthderfysgaeth yn eich polisïau, gweithdrefnau ac arferion gweithio, a sut i ddelio â bygythiad bomiau. Darllenwch hefyd y cyngor ar gyfer rheolwyr diogelwch yn ystod lefel bygythiad uwch er mwyn gwella gweithdrefnau diogelwch eich busnes.

Yn olaf, gallwch chi a’ch staff gwblhau pecyn e-ddysgu Ymwybyddiaeth ACT a hefyd gysylltu â’ch cynghorydd diogelwch gwrthderfysgaeth lleol i gael cyngor arbenigol wedi’i deilwra ar gyfer eich busnes. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gweld sut i gysylltu isod.

Cynllun Ymwybyddiaeth ACT

Cynllun cenedlaethol yw Ymwybyddiaeth ACT (Action Counters Terrorism) i ddiogelu adeiladau, ardaloedd busnes a’u cymdogaethau cyffiniol rhag bygythiad terfysgaeth.

Cwblhewch gwrs e-ddysgu Ymwybyddiaeth ACT

Gallwch chi ac aelodau’ch staff gwblhau cwrs e-ddysgu Ymwybyddiaeth ACT, sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pob busnes a sefydliad yn y DU gan y Swyddfa Diogelwch Gwrthderfysgaeth Genedlaethol.

Bydd y cwrs yn cymryd llai nag awr i’w gwblhau ac mae’n ymdrin â’r canlynol:

 • Nodi elfennau gwan o ran diogelwch.
 • Sut i nodi ac ymateb i ymddygiad amheus.
 • Beth i’w wneud os bydd bygythiad bom.

Cysylltu â chynghorydd diogelwch gwrthderfysgaeth

Fel rhan o Ymwybyddiaeth ACT, bydd cynghorwyr diogelwch gwrthderfysgaeth lleol yn gweithio’n agos gyda busnesau, cynrychiolwyr sefydliadau masnach a chyrff proffesiynol ar draws y DU, gan wneud yn siŵr bod eu mesurau a’u cynlluniau diogelwch amddiffynnol yn gyfredol gyda’r cyngor diogelwch gwrthderfysgaeth diweddaraf.

Mae cynghorwyr diogelwch gwrthderfysgaeth wedi cael hyfforddiant arbenigol, cynhwysfawr mewn meysydd megis:

 • ffrwydron a rhagsylweddion cemegion
 • pathogenau a gwenwynau
 • ffynonellau ymbelydrol
 • arolygu safleoedd a mannau bregus
 • parhad busnes ac adfywio wedi trychineb
 • diogelwch gwybodaeth a phersonél
 • systemau diogelwch integredig
 • cynllunio i rwystro terfysgaeth mewn cerbydau
 • amddiffyn yn erbyn ymosodiad cemegol, biolegol, ymbelydrol neu niwclear


Os hoffech wneud cais am gyngor gan eich cynghorydd diogelwch gwrthderfysgaeth lleol neu holi ynglŷn â rhywbeth arall sy’n ymwneud â diogelu eich busnes rhag terfysgaeth, cliciwch ‘Dechrau’ isod i lenwi ein ffurflen ar-lein gyflym a syml.

 

Dechrau