Mae angen llawer o waith manwl i gydlynu ymosodiad terfysgol. Fel troseddwyr eraill, mae angen i derfysgwyr gynllunio a pharatoi, prynu a storio cyfarpar, a chanfod ffyrdd i ariannu eu gweithgareddau. Gwneir llawer o hyn yng ngŵydd y cyhoedd.

Os byddwch yn gweld neu’n clywed rhywbeth annisgwyl neu amheus, gwrandewch ar eich greddf a gweithredwch ACT(Action Counters Terrorism) drwy riportio amdano yn gyfrinachol. Gallai unrhyw ddarn o wybodaeth fod yn bwysig, felly mae’n well bod yn saff ac riportio. Gallwch helpu’r heddlu i atal terfysgaeth ac arbed bywydau. 

Gallwch chi helpu drwy ddod i ddeall arwyddion ac ymddygiadau terfysgwyr a bod yn wyliadwrus ynghylch eu gweithgareddau, ar-lein ac yn eich cymuned, megis y canlynol.

Storfeydd

Gall terfysgwyr ddefnyddio garejis a siediau a mannau eraill dan glo i storio offer. Ydych chi’n amheus o unrhyw un yn rhentu eiddo masnachol?

Cemegion

Ydych chi wedi sylwi ar rywun yn prynu symiau mawr neu anarferol o gemegion am ddim rheswm amlwg.?

Cyfarpar diogelu

Mae trin cemegion yn beryglus. Ydych chi wedi gweld gogls neu fasgiau wedi eu gadael yn rhywle?

Ariannu

Mae twyll sieciau neu gardiau credyd yn ffordd o greu arian. Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw drafodion amheus?

Mwy nag un dull adnabod

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd â dogfennau mewn enwau gwahanol heb reswm amlwg?

Gwyliadwriaeth

Mae arsylwi a gwyliadwriaeth yn helpu terfysgwyr i gynllunio ymosodiadau. Ydych chi wedi gweld unrhyw un yn tynnu lluniau trefniadau diogelwch?

Trafnidiaeth

Os ydych chi’n gweithio yn y maes gwerthu neu logi cerbydau masnachol, a oes unrhyw werthiant neu logi wedi teimlo’n wahanol i’r arfer?

Teithio

Gall cyfarfodydd, hyfforddiant a chynllunio ddigwydd yn unrhyw le. Wyddoch chi am unrhyw un sy’n teithio ond yn amwys ynglŷn â lle mae’n mynd?

Cyfathrebu

Mae ffonau symudol dienw, talu wrth fynd a rhai sydd wedi’u dwyn yn nodweddiadol. Ydych chi wedi gweld rhywun sydd â nifer o ffonau symudol heb reswm amlwg?

Cyfrifiaduron

Wyddoch chi am unrhyw un sy’n ymweld â gwefannau cysylltiedig â therfysgaeth neu sy’n rhannu cynnwys sy’n hyrwyddo neu’n dyrchafu terfysgaeth? Gallwch ddarllen rhagor am derfysgaeth ar-lein isod.

Os yw unrhyw rai o’r uchod yn canu cloch, gwrandewch ar eich greddf ac riportiwch am weithgarwch terfysgol posibl. Bydd ein swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn edrych ar y mater.

Pecynnau amheus

Ydych chi’n amheus am lythyr neu becyn? Gallwch weld pa arwyddion i gadw llygad amdanynt. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gadewch y pecyn ar arwyneb gwastad, ynyswch yr ardal a cheisiwch gyngor.