Er bod llai o fannau mynediad i fflat, mae angen iddynt fod wedi’u diogelu cystal â phosibl. O ran diogelwch cyffredinol yr adeilad, mae angen i’r holl breswylwyr gadw llygaid allan a gwneud yn siŵr nad yw drysau ffrynt a chefn cymunedol yn cael eu gadael ar agor.

Ffin

Mae diogelu fflat yn dechrau o’r tu allan. Gwiriwch fod yr asiant rheoli neu’r landlord yn tocio llwyni a thyfiant yn rheolaidd fel nad ydynt yn rhoi lle i unrhyw un guddio nac yn amharu â’r goleuadau neu’r teledu cylch cyfyng. Os ydych chi’n sylwi bod rhywbeth ddim yn gweithio’n iawn neu os yw’r golau wedi diffodd, dywedwch wrth yr asiant rheoli neu’r landlord fel y gellir ei drwsio ar unwaith.

Adeiladau allanol

Cadwch storfeydd beiciau, ardaloedd y biniau, siediau ac ardaloedd eraill sydd â tho drostynt wedi’u cloi. Gall y gofodau cudd hyn annog loetran ac arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn enwedig wedi iddi nosi.

Drws cymunedol

Secure-flat-Crime-Prevention-1-Communal-door-L

Bydd eich drws cymunedol ond yn effeithiol os yw wedi’i gau’n gadarn, felly cofiwch wirio bob amser ei fod yn cloi ar eich hôl. Os nad yw hynny’n digwydd, yna dywedwch wrth eich asiant rheoli neu landlord fel y gellir ei drwsio’n gyflym.

Peidiwch byth â gadael rhywun i mewn pan fyddant yn defnyddio’r seinydd os nad ydych yn ei adnabod - hyd yn oed os yw’n dweud ei fod yn un o’r preswylwyr - neu adael i rywun eich dilyn i mewn.

Y system mynediad orau ar gyfer ardal gymunedol fel yr argymhellir gan yr heddlu yw system fynediad sain a fideo lle gall preswylwyr weld a siarad â’r ymwelydd cyn ei adael i mewn.

Bydd y drws cymunedol delfrydol yn gadarn, wedi’i achredu gan gwmnïau diogelwch ac wedi’i osod gyda braich hunan-gau gadarn a dau glo magnetig ar y rhan uchaf ac isaf. Dylai hefyd fod wedi’i gysylltu i’r larwm tân a system rheoli mynediad electronig a weithredir â ffob allwedd. Dylai drysau cymunedol agor yn awtomatig a pharhau felly os bydd tân ond dylai fod botymau neu handlenni wedi’u gosod arnynt fel y gallwch drosreoli hyn â llaw os bydd angen.

Ffobiau allwedd

Secure-flat-Crime-Prevention-2-Key-fob-L

Er mwyn rhoi diogelwch cryfach ar fynedfeydd cymunedol mewn blociau o fflatiau, mae hi bob amser yn syniad gwych i gael ffobiâu allwedd diogelwch personol a all olrhain pwy sy’n mynd i mewn ac allan o’r eiddo. Gyda phob adeilad amlfeddiant, ni wyddoch pwy sy’n mynd ac yn dod. Dyma pan ei bod yn werth dod ynghyd â chael ffob allwedd ar gyfer drysau ffrynt a chefn yr adeilad. Gallwch rannu’r gost neu, os yw’r gwahanol fflatiau’n cael eu rhentu, ewch at y landlord, gan egluro’r manteision iddo ef neu hi.

Sut mae ffobiâu’n gweithio

Mae gan bob fflat ei allweddi ei hun ac un neu ddau ffob allwedd diogelwch ar gyfer mynedfeydd cymunedol - yn dibynnu ar nifer y meddianwyr. Os bydd rhywun yn colli ei ffob, dylent dalu, dyweder £10 neu £20 am un newydd. Y manteision ychwanegol, heblaw am graffu manylach ar ymwelwyr â’r adeilad, yw nad oes angen ymbalfalu i roi allwedd yn y clo ar garreg y drws.

Ardaloedd cyffredin

Ystyriwch lle mae’r blychau postio gan y targedir y rhain yn aml gan droseddwyr. Yn ddelfrydol, dylent fod mewn cyntedd diogel ac yn rhai y gellir eu cloi fel na all neb bysgota post allan ohonynt yn hawdd.

Drysau a ffenestri eich fflat

I gael cynghorion ar sut i ddiogelu drws ffrynt eich fflat, darllenwch ein cyngor manwl ar ddiogelwch drysau.

Os ydych chi’n byw ar y llawr gwaelod, gwnewch yn siŵr bod eich ffenestri wedi’u cau a’u cloi bob tro y byddwch yn gadael eich fflat. Rydym yn eich cynghori hefyd i ystyried gosod system larwm lladron achrededig. I gael rhagor o wybodaeth am gadw eich ffenestri’n ddiogel, darllenwch ein cyngor manwl ar ffenestri.