Bydd byrgleriaid yn defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i osgoi cael eu gweld.

Nid ydynt eisiau cael eu gweld na’u clywed gan gymydog neu rywun sy’n mynd heibio oherwydd y byddant yn poeni y gallant gael eu hadnabod.

Bydd byrgleriaid tynnu sylw yn esgus bod yn rhywun nad ydynt, felly mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o’r dulliau cyffredin y byddant yn eu defnyddio i’ch perswadio chi i’w gadael i mewn i’ch eiddo.

Dyma ychydig gynghorion defnyddiol, yn gyntaf ynglŷn â helpu i gadw byrgleriaid allan drwy beidio rhoi rhywle iddynt guddio ac, yn ail, ynglŷn â sut i atal byrgleriaeth drwy dynnu sylw.

Cadwch bethau yn y golwg

Gallech feddwl mai'r peth gorau fyddai gwneud eiddo'n llai gweladwy o'r stryd, a'i gadw ynghudd y tu ôl i lwyni, coed, ffensys neu waliau uchel. Mewn gwirionedd, y cyfan y mae hyn yn ei wneud yw ei gwneud yn haws i fyrgler ddod yn agos at gartref heb i neb sylwi, a rhoi rhywle i guddio wrth gyflawni byrgleriaeth neu ladrad o'r eiddo.

 

 1. Mae ffensys is yn y tu blaen tua metr o uchder yn well na ffensys uchel gan eu bod yn gadael ichi weld yn glir dros y top ac nad ydyn nhw’n rhoi gorchudd i unrhyw un sydd am guddio.
 2. Yn y cefn a'r ymylon, argymhellir ffensys talach i atal mynediad hawdd.
 3. Mae trelis, planhigion pigog neu haen atal dringo addas fel pigau plastig yn ei gwneud yn anodd i unrhyw un ddringo dros ffens neu giât.
 4. Mae plannu llwyni pigog ar hyd ffiniau a llinellau ffens yn creu rhwystr naturiol effeithiol.
 5. Bydd traciau a llwybrau graean yn sicrhau eich bod yn clywed unrhyw un sy’n nesáu.

I gael rhagor o wybodaeth am greu ffin, ewch i'n cyngor ar ddifrod troseddol.

Ffyrdd eraill i'w gwneud yn anodd i fyrgleriaid

Drwy ddefnyddio ffiniau pendant fel sail, gall CCTV fod yn adnodd gwerthfawr. Serch hynny, nid yw'n atal troseddau rhag cael eu cyflawni ac mae yna gyfyngiadau.

Bydd teledu cylch cyfyng sydd wedi'i gysylltu â ffôn clyfar yn eich rhybuddio am rywun sy'n croesi'ch ffin.

Yn bwysicaf oll, fydd CCTV ddim yn cymryd lle diogelwch ffisegol o safon, megis drysau a ffenestri diogel.

Mae rhai camerâu yn gweithio drwy’r dydd a’r nos, ac yn recordio pan fyddan nhw’n synhwyro symudiad. Gall rhai gael eu gwylio o bell o ffôn clyfar.

Gosodwch gamerâu lle maen nhw yn y lle gorau i gael delweddau da o wynebau. Allech chi adnabod rhywun o'r lluniau?

Mae yna ddeddfwriaeth ar ddefnyddio CCTV gartref, felly dylech bob amser ofyn am gyngor gan osodwr achrededig yn gyntaf i sicrhau bod eich system chi’n cydymffurfio â'r gyfraith.

Codwch arwyddion rhybudd bod CCTV yn cael ei ddefnyddio.

I gael cyngor a rhestr o gyflenwyr CCTV a gymeradwywyd, ewch at yr Arolygiaeth Diogelwch Genedlaethol a'r Bwrdd Arolygu Systemau Diogelwch a Larymau.

Ystyriwch system larwm lladron achrededig gyda blychau larwm clywadwy wedi'u gosod ar flaen a chefn eich cartref. Mae dau flwch larwm gweladwy yn well nag un. Dylech eu gosod ar flaen a chefn eich cartref, yn uchel i atal pobl rhag ymyrryd.

Mae tri math o larwm lladron, sy'n amrywio o ran eu gallu a’u cost:

 1. Wedi’u monitro – o sbarduno’r larwm, gall cwmni larymau neu rywun sydd wedi’i ddynodi i gadw allwedd gael golwg, er mwyn sicrhau nad yw'n larwm ffug.
 2. Heb eu monitro – bydd y math hwn, o’i weithredu, yn seinio larwm uchel a fwriedir i godi ofn ar dresmaswyr a rhybuddio cymdogion, ond maen nhw’n dibynnu ar rywun fel cymydog i gael golwg ar y tŷ.
 3. Deialu Awtomatig – mae'r system hon, o’i gweithredu, yn rhybuddio deiliaid allwedd sydd wedi'u rhaglennu ymlaen llaw drwy neges destun neu alwad ffôn.

Bydd yr heddlu fel arfer yn ymateb i larwm lladron os bydd cwmni monitro’n gofyn, ond maen nhw’n llai tebygol o ymateb i larwm sydd heb ei fonitro.

Os oes gennych estyniad i'ch cartref cofiwch ymestyn eich larwm lladron hefyd.

Mae arwyddion yn ataliad effeithiol os cân nhw eu defnyddio gyda system larwm weithredol.

I gael cyngor a rhestr o gyflenwyr CCTV a gymeradwywyd, ewch at yr Arolygiaeth Diogelwch Genedlaethol a'r Bwrdd Arolygu Systemau Diogelwch a Larymau.

Goleuadau allanol

Mae goleuadau yn ddull atal da ac fe'u hargymhellir wrth ddrysau gan fod hynny'n ei gwneud yn fwy diogel i chi wrth fynd a dod ar ôl iddi dywyllu.

Mae golau gwyn clir, isel sy'n goleuo rhwng y gwyll a’r wawr yn ddelfrydol at oleuo iard a gardd a chaniatáu i unrhyw un gael ei weld yn glir.

Gofalwch na fydd coed a phlanhigion yn cuddio'ch golau. Argymhellir eich bod yn torri llystyfiant yn ôl yn rheolaidd.

Gofalwch osod y goleuadau hyn fel na fydd llygredd golau yn cythruddo’ch cymdogion.

Goleuadau mewnol

Defnyddiwch switsh amser awtomatig i weithredu lamp neu olau ar adegau a osodir ymlaen llaw pan fyddwch i ffwrdd.

Bylbiau LED sy’n arbed ynni sydd orau gan nad ydyn nhw’n defnyddio cymaint o drydan, eu bod yn para'n hirach na bylbiau confensiynol, ac nad ydyn nhw’n creu gwres, gan leihau'r risg o dân.

Mewn blociau o fflatiau, mae goleuadau ynni isel awtomatig sy'n canfod symudiadau yn cael eu hargymell ar gyfer coridorau, grisiau a mannau cymunedol fel meysydd parcio a storfeydd beiciau.

Byrgleriaeth drwy dynnu sylw

Mae byrgleriaid tynnu sylw yn esgus bod yn rhywun nad ydynt er mwyn cael mynediad i’ch cartref.

Dulliau cyffredin a ddefnyddir gan fyrgleriaid tynnu sylw

 • esgus eu bod yn cynrychioli asiantaeth gofal, y cyngor neu gwmni cyfleustodau sy’n ymchwilio problem gyda dŵr neu nwy yn gollwng
 • chwilio am help i adael nodyn i gymydog, neu hyd yn oed gofyn am ddiod o ddŵr gan honni eu bod yn sychedig neu’n sâl
 • honni eu bod ar frys neu mewn argyfwng ac angen mynd i mewn i’ch cartref yn gyflym
 • gweithio mewn timau, gydag un person yn tynnu eich sylw tra bod y llall yn chwilio drwy eich cartref

Sut i’w atal

Mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i atal byrgleriaeth drwy dynnu sylw. Cofiwch bob amser "os ydych yn amau, caewch y drysau":

 • defnyddiwch dwll gwylio eich drws i weld pwy sydd yno
 • os ydych yn agor y drws, gosodwch y gadwyn yn gyntaf
 • gofynnwch am ddull adnabod bob amser a gwiriwch hwnnw gyda’r cwmni cyn gadael rhywun i mewn i’ch cartref
 • defnyddiwch y rhif ffôn sydd wedi’i hysbysebu yn y llyfr ffôn neu ar-lein, gan y gallai’r rhif sydd ar eu cerdyn adnabod fod yn un ffug. Ar gyfer cwmni cyfleustodau, ffoniwch yr adran gwasanaeth cwsmeriaid. Caewch y drws tra byddwch yn gwneud hyn
 • cofiwch, ni fydd galwyr dilys yn poeni am wiriadau. Os ydych yn teimlo’n ansicr o gwbl, clustnodwch amser i’r sawl sy’n galw i ddychwelyd pan fydd ffrind neu berthynas gyda chi
 • ar gyfer apwyntiadau sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw gyda chwmnïau cyfleustodau, gellir creu cynllun cyfrinair

Os ydych chi’n teimlo dan fygythiad neu mewn perygl oherwydd presenoldeb y galwr, ffoniwch 999.