Os ydych wedi derbyn hysbysiad atafaelu neu os yw eich cerbyd wedi cael ei atafaelu oherwydd yr amheuir ei fod yn cael ei yrru heb drwydded yrru neu yswiriant dilys, ewch i’n tudalen cerbydau wedi'u hatafaelu i gael y wybodaeth gywir.

Yma fe gewch wybodaeth ynglŷn â beth i’w wneud os cafodd eich cerbyd ei roi mewn pownd gan yr heddlu am y rhesymau canlynol:

 • wedi’i ddwyn, a’i ganfod gennym ni
 • wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad
 • wedi’i barcio’n anghyfreithlon
 • wedi bod yn rhan mewn trosedd
 • yn cael ei yrru mewn modd gwrthgymdeithasol
 • achosi rhwystr neu berygl
 • wedi’i adael yn dilyn digwyddiad gyda’r heddlu

Sut i hawlio eich cerbyd yn ôl

Os yw eich cerbyd wedi’i bowndio ac yn cael ei gadw yn ein depo adfer byddwch yn derbyn llythyr hysbysu pan fydd yn barod i’w gasglu. 

Bydd angen i chi fynd i’r depo adfer er mwyn profi pwy ydych chi ac mai chi sy’n berchen ar y cerbyd a thalu unrhyw daliadau statudol.

Beth fydd ei angen arnoch

Prawf adnabod - dull adnabod llun dilys

Mae hyn yn golygu naill ai:

 • pasbort
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod dinesydd yr UE
 • dogfen mewnfudo, neu
 • Pas Crwydro

Ni fyddwn yn derbyn dull adnabod myfyriwr neu gyflogwr.

Profi perchnogaeth

Mae hyn yn golygu naill ai:

 • llyfr log llawn (V5C), neu
 • atodiad ceidwad newydd (V5C/10) ynghyd â bil gwerthu y gellir ei ddilysu ac sydd ‘o fewn dyddiad’

MOT

Oni bai bod y cerbyd yn cael ei symud o’r depo adfer ar gerbyd adfer bydd angen iddo gael naill ai:

 • MOT dilys (yn dibynnu ar oed y cerbyd), neu
 • dystiolaeth o apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw i gael prawf MOT

Tystysgrif yswiriant

Os nad oes gennych bolisi yswiriant dilys ni allwch yrru’r cerbyd ar y ffordd. Bydd yn rhaid i chi ei symud o’r depo adfer ar gerbyd achub.

Talu taliadau

Gallwch weld manylion llawn y taliadau statudol yn Rheoliadau 2005 Deddf Traffig Ffyrdd (Cadw a gwaredu cerbydau sydd wedi'u hataelu) - diwygiwyd 2008.

Pennir y taliadau hyn gan y llywodraeth, nid yr heddlu, ac maent yn amrywio yn dibynnu ar bwysau a chyflwr y cerbyd.

A fyddech cystal â nodi, mae’r taliadau storio dyddiol yn dechrau o hanner dydd ar y diwrnod wedi i’r cerbyd gael ei atafaelu.

Os oes rhywun yn hawlio’r cerbyd yn ôl ar eich rhan

Os na allwch fynd i’r depo adfer yn bersonol yna gall rhywun arall gasglu eich cerbyd ar eich rhan.  

Rhaid i’r person hwnnw ddod â’r dogfennau a restrir uchod yn ogystal â:

 • llythyr awdurdod – llythyr a arwyddwyd gennych chi sy’n rhoi awdurdod i’r person gasglu eich cerbyd ar eich rhan
 • copi o’ch pasbort neu’ch trwydded yrru chi – fel y gallwn gadarnhau’r llofnod ar y llythyr awdurdod
 • tystysgrif yswiriant ddilys

Casglu eiddo o gerbyd sydd wedi’i bowndio

Os ydych eisiau casglu eiddo o’r cerbyd sydd wedi’i bowndio, ond nid y cerbyd ei hun, mae angen i chi ddod â phrawf mai chi yw perchennog neu geidwad cofrestredig y cerbyd (V5C neu V5C/10).

Gall rhywun arall gasglu eiddo ar eich rhan, ond mae angen iddynt ddod â’r canlynol gyda hwy:

 1. llythyr awdurdod, a arwyddwyd gennych chi, sy’n rhoi awdurdod i’r person gasglu eiddo o’r cerbyd
 2. copi o’ch pasbort neu’ch trwydded yrru chi – fel y gallwn gadarnhau mai chi sydd wedi arwyddo’r llythyr

A fyddech cystal â nodi, os yw’r cerbyd wedi’i ddifrodi’n wael efallai na fydd modd mynd i mewn iddo er mwyn casglu’r eiddo.

Os rhoddwyd hysbysiad gwahardd PG9 i’ch cerbyd, os nad yw’n addas ar gyfer y ffordd neu os nad yw’n tanio

Os rhoddwyd hysbysiad gwahardd PG9 i’ch cerbyd, os nad yw’n addas ar gyfer y ffordd neu os nad yw’n tanio, bydd angen i chi drefnu i weithredwr achub cerbydau wedi’i yswirio a’i hyfforddi’n llawn ac sydd â’r offer priodol i’w gasglu a chi fydd yn gyfrifol am gost.

Nid ydym yn caniatáu i gerbydau gael eu trwsio tra eu bod yn y depo adfer (mae hyn yn cynnwys newid teiars, trwsio ffenestri neu danio â gwifrau).

Pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt

Dewch â set o allweddi, rhag ofn na adawodd y gyrrwr yr allweddi yn y cerbyd.

Os oedd y cerbyd mewn gwrthdrawiad ac nad ydych yn siŵr a yw’n addas ar gyfer y ffordd, ystyriwch fod gweithredwr achub cerbydau proffesiynol yn ei symud.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn mynd â’ch cerbyd i garej er mwyn cael gwiriad diogelwch os ydych yn ei gael yn ôl wedi iddo gael ei ddwyn.

Ni all yr heddlu, na staff y depo adfer, eich cynghori a yw eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd.

Os nad oes gan eich cerbyd y platiau cofrestru cywir a’ch bod yn bwriadu ei yrru, rhaid i chi ddod â phlatiau eraill dilys pan fyddwch yn ei gasglu.

Deiliaid trwydded yrru dros dro

Os ydych yn gyrru gyda thrwydded dros dro rhaid i chi ddod â pherson gyda chi, sydd:

 • dros 21 oed
 • wedi dal trwydded yrru am fwy na thair blynedd

Gwnewch yn siŵr bod gennych blatiau D neu L ar y cerbyd.

Os nad ydych am hawlio eich cerbyd yn ôl

Os nad ydych eisiau hawlio eich cerbyd yn ôl, mae angen i chi fynd i’r depo adfer gyda phrawf adnabod a phrawf perchnogaeth.

Unwaith eich bod yn arwyddo’r ymwadiad cerbyd, fe’i gwaredir ar unwaith, naill ai drwy ei sgrapio neu mewn arwerthiant. Ni fyddwch chi wedyn yn gyfrifol am drethu nac yswirio’r cerbyd.