Beth yw caethwasiaeth fodern?

Caethwasiaeth fodern yw camfanteisio ar bobl yn anghyfreithlon er budd personol neu fasnachol. Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o gam-drin a chamfanteisio gan gynnwys camfanteisio rhywiol, caethwasanaeth domestig, llafur gorfodol, camfanteisio troseddol a chynaeafu organau.

Gall pobl o unrhyw oed, rhywedd, cenedligrwydd ac ethnigrwydd ddioddef caethwasiaeth fodern. Maen nhw’n cael eu twyllo neu eu bygwth i weithio ac yn teimlo ei bod yn amhosibl gadael neu riportio’r drosedd oherwydd ofn neu fygythiadau. Efallai na fyddan nhw’n adnabod eu hunain fel dioddefwyr.

Arwyddion

Gallai caethwasiaeth fodern fod yn digwydd yn eich cymuned chi, felly mae'n bwysig eich bod yn adnabod yr arwyddion a allai ddangos bod rhywun yn dioddef o'r drosedd hon.

Nid yw’r arwyddion bob amser yn amlwg ond mae rhai y gallech o bosibl sylwi arnynt: 

  • ydyn nhw'n edrych yn flêr, yn brin o faeth neu wedi cael anaf?
  • ydyn nhw’n ymddwyn yn bryderus, yn ofnus neu'n methu gwneud cyswllt llygad?
  • ydyn nhw'n gweithio oriau hir, yn gwisgo dillad anaddas neu â’r offer anghywir ar gyfer y gwaith?
  • ydy eu llety nhw’n orlawn, heb ei gynnal a'i gadw'n dda neu ydy'r llenni bob amser wedi’u cau?
  • ydyn nhw'n ymddwyn fel petaen nhw'n cael eu cyfarwyddo gan rywun arall, yn cael eu codi/gollwng ar yr un pryd ac yn yr un lle bob dydd neu heb arian neu brawf adnabod?

Ei riportio

Mae gan gymunedau ran bwysig i'w chwarae wrth adnabod camdriniaeth.  Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion uchod ac yn amau y gall rhywun fod yn dioddef caethwasiaeth fodern, dywedwch wrth rywun.  Byddwch bob amser yn cael eich cymryd o ddifrif ac mae amddiffyniad a chefnogaeth ar gael.

I riportio amheuaeth neu ofyn am gyngor gallwch gysylltu â’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern yn gyfrinachol ar 08000 121 700. Mae’r llinell ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Gallwch riportio i ni hefyd ar-lein neu ein ffonio ni ar 101 unrhyw bryd i riportio digwyddiad. Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os ydych am aros yn ddienw gallwch gysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111.

Mae BAWSO yn ddarparwr ar lefel Cymru gyfan ar gyfer pobl o bob cefndir lleiafrif ethnig.

Gallwch ffonio’u llinell gymorth 24 awr nhw ar 0800 731 8147.

Ffoniwch 999 bob amser os oes trosedd wrthi’n cael ei chyflawni neu fod bywyd mewn perygl. Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Cyngor a chefnogaeth bellach

Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern 
Gwybodaeth a chyngor ar gaethwasiaeth fodern.

Byddin yr Iachawdwriaeth
Cefnogaeth ddwys ac ar unwaith i sicrhau bod dioddefwyr masnachu pobl yn cael y cyfle gorau posibl i adfer.

Cymorth i Ymfudwyr
Gwasanaethau cymorth i oedolion sy'n dioddef oherwydd masnachu pobl.   

Kalayaan
Gwasanaethau cyngor, eiriolaeth a chymorth i weithwyr domestig mudol.

Ymddiriedolaeth Medaille
Yn helpu menywod, dynion ifanc a phlant sydd wedi cael eu rhyddhau o fasnachu pobl.

Barnardos
Yn rhoi cymorth uniongyrchol, arbenigol i blant sydd wedi’u masnachu.