Mae angen hysbysu’r cyngor lleol neu asiantaethau eraill am nifer o broblemau gwastraff neu amgylcheddol.

Achosion sydd angen i chi eu riportio i’r cyngor neu’r cwmni cyfleustodau

Llygredd sŵn

Mae angen ei riportio i’ch cyngor lleol. Dod o hyd i’ch cyngor lleol.

Gwastraff a sbwriel

Mae angen riportio dympiau sbwriel a gwastraff i’ch cyngor lleol. Dod o hyd i’ch cyngor lleol.

Tipio anghyfeithlon

Mae angen riportio tipio anghyfreithlon, sef dympio gwastraff i’ch cyngor lleol. Dod o hyd i’ch cyngor lleol.

Plâu

Gallwch gysylltu â’ch cyngor i weld os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau rheoli plâu fel cacwn, llygod mawr, llygod neu llau gwely. Dod o hyd i’ch cyngor lleol.

Chwistrelli neu declynnau yn ymwneud â chyffuriau

Bydd eich cyngor lleol yn trefnu i gasglu chwistrelli a theclynnau yn ymwneud â chyffuriau a adawyd yn gyhoeddus. Dod o hyd i’ch cyngor lleol

Adeiladau neu strwythurau peryglus

Gallwch riportio adeiladau neu strwythurau peryglus i’ch cyngor lleol. Dod o hyd i’ch cyngor lleol.               

Dŵr o’r prif gyflenwad yn byrstio

Mae pwy y dylech roi gwybod am hyn, eich cyngor, y cwmni cyfleustodau neu asiantaeth arall, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Mae Gov.uk yn rhoi dadansoddiad  defnyddiol o bwy i gysylltu â nhw.

Coelcerthi yn yr ardd

Does dim cyfraith ynglŷn â chael coelcerth yn eich gardd, ond mae yna gyfreithiau am y niwsans y gallan nhw eu hachosi. Ceir fwy o wybodaeth yn Gov.uk.

Asiantaeth yr Amgylchedd – Lloegr yn unig

Os gwelwch chi unrhyw un o’r canlynol yn Lloegr, galwch llinell gymorth Asiantaeth yr Amgylchedd i’w riportio:

  • niwed neu berygl i’r amgylchedd naturiol  
  • llygredd i ddŵr neu dir
  • potsio neu bysgota anghyfreithlon
  • pysgod marw neu bysgod yn brwydro am aer
  • prif afonydd wedi’u rhwystro gan gerbyd neu goeden wedi disgyn, gan achosi perygl o lifogydd
  • llifogydd o unrhyw afon, nant, camlas, ffynhonnau naturiol neu’r môr
  • digwyddiadau mewn safleoedd gwastraff sy’n cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
  • tynnu’n anghyfreithlon o gyrsiau dŵr
  • newidiadau anghyffredin i lif yr afon
  • glannau afonydd neu gamlesi wedi cwympo neu wedi'u difrodi'n ddrwg


Llinell Gymorth 24 awr ar gyfer digwyddiadau: 0800 80 70 60 

Os ydych yng Nghymru

Rhowch wybod i Adnoddau Naturiol Cymru am y digwyddiad

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn delio â thir halogedig, ymbelydredd, llygredd a’r perygl o lifogydd. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am risg amgylcheddol

Gallwch gael gwybod mwy am drwyddedu a gweithgareddau i’w gwneud gyda rhywogaethau gwarchodedig ac amgylcheddau bregus


Cofiwch ei riportio

Dympio ar raddfa fawr neu wastraff peryglus

Mae angen i ni wybod am ddympio anghyfreithlon ar raddfa fawr (lle mae lorïau'n cael eu defnyddio i ddympio sbwriel), rhywun sy’n rhedeg safle gwastraff heb drwydded neu’n gwrthod dilyn rheolau’r drwydded wastraff.  Riportiwch hyn ar-lein

Os ydych yn ymwybodol o wastraff peryglus a allai beryglu’r cyhoedd ar unwaith, riportiwch y peth yn syth drwy alw 999. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth argyfwng SMS.