Doeddech chi ddim yn gyrru'r cerbyd ond rydych chi'n gwybod pwy oedd

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i'r person neu'r cwmni sy'n berchen ar y cerbyd ddweud pwy yw’r gyrrwr; os byddwch yn methu â gwneud hyn, bydd gwrandawiad yn y llys lle bydd rhaid ichi egluro pam na allwch ddweud pwy ydyn nhw.

Mae'n drosedd peidio â darparu manylion gyrrwr. Bydd collfarn yn golygu bod chwe phwynt cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Ar ôl ichi anfon manylion y gyrrwr aton ni, fe anfonwn ni hysbysiad atyn nhw. Ar ôl iddyn nhw gael yr hysbysiad, mater iddyn nhw yw ymateb iddo.

Os yw'r gyrrwr yn dod o wlad arall, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi fod ag yswiriant i'r person hwnnw yrru’ch cerbyd. Dydyn nhw ddim yn dod dan bolisi yswiriant a gafodd ei roi mewn gwlad arall. Bydd angen ichi gynnwys copi o'ch yswiriant chi i ddangos eu bod nhw wedi'u hyswirio i yrru’ch cerbyd ar ddyddiad y drosedd.

Os byddwch yn gadael i rywun yrru’ch cerbyd heb yswiriant, gallech gael eich erlyn am 'ganiatáu dim yswiriant'.

Doeddech chi ddim yn gyrru'r cerbyd a dydych chi ddim yn gwybod pwy oedd

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i'r person neu'r cwmni sy'n berchen ar y cerbyd ddweud pwy yw’r gyrrwr; os byddwch yn methu â gwneud hyn, bydd gwrandawiad yn y llys lle bydd rhaid ichi egluro pam na allwch ddweud pwy ydyn nhw.

Mae'n drosedd peidio â darparu manylion gyrrwr. Bydd collfarn yn golygu bod chwe phwynt cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Adnabod cerbyd yn anghywir

Os oes camgymeriad wedi bod ac nad yw'r drosedd wedi'i chyflawni gennych chi neu rywun yn gyrru’ch cerbyd chi, mae’n rhaid ichi gysylltu â'r tîm camerâu cyflymder. Y cyfan y mae ei angen yw:

  • dyddiad y digwyddiad
  • rhif cyfeirnod eich llythyr/hysbysiad
  • rhif cofrestru'r cerbyd dan sylw
  • lleoliad y digwyddiad

Cysylltwch â'r tîm camerâu cyflymder

Anghytuno ag effeithiolrwydd offer camera

Anghytuno ag effeithiolrwydd offer camera

Mae'r holl gamerâu gorfodi wedi'u calibradu yn unol â chanllawiau'r gweithgynhyrchwyr a'r Swyddfa Gartref.

Os ydych yn dymuno herio'r drosedd ar y sail hon, mae gennych hawl i gyfeirio’ch achos at Lys Ynadon.

Byddai'r heddlu wedyn yn darparu tystysgrif galibradu’r camera a thystiolaeth ynglŷn â’r drosedd yn y llys.

Os anwybyddwch y llythyr/hysbysiad

Os na fyddwch yn ymateb i'r llythyr/hysbysiad o fewn 28 diwrnod, bydd eich achos yn cael ei gyfeirio at y llys am eich bod wedi methu â darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Mae'n drosedd peidio â darparu manylion gyrrwr. Bydd collfarn yn golygu bod chwe phwynt cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded a gallech gael dirwy.

Os hoffech apelio a mynd i'r llys

Os hoffech apelio, mae'n rhaid ichi fynd drwy'r llys, nid yr heddlu.

Mae angen ichi lenwi rhan un, dau neu dri ar yr hysbysiad i ddweud mai chi’ch hun neu rywun arall yw’r gyrrwr. Mae methu â gwneud hyn yn drosedd ynddo'i hun.

Ar ôl inni gael yr wybodaeth hon gennych, anfonwn lythyr atoch yn esbonio'r opsiynau sydd ar gael ichi, gan gynnwys sut i apelio.

Os byddwch yn dewis apelio, mae angen ichi fod yn ymwybodol bod y llys yn cael gwneud y canlynol, os bydd yn eich cael yn euog o'r drosedd:

  • rhoi mwy na thri phwynt ichi ar eich trwydded
  • cynyddu'r ddirwy
  • codi tâl arnoch am gostau'r llys