Mae terfynau cyflymder yn cael eu gosod am reswm ac mae torri’r rhain yn anghyfreithlon. Y gosb isaf am oryrru yw dirwy o £100 a thri phwynt ar eich trwydded.

Os cewch 12 pwynt neu fwy o fewn tair blynedd gallwch gael eich anghymhwyso rhag gyrru. Os ydych chi'n yrrwr sydd newydd gymhwyso, mae hyn yn cael ei ostwng i chwe phwynt yn ystod y ddwy flynedd gyntaf ar ôl ichi basio'ch prawf.

Os cewch eich dal gan gamera cyflymder:

O fewn 14 diwrnod ar ôl i'ch car gael ei ddal yn goryrru bydd un o’r canlynol yn cael ei anfon at y ceidwad cofrestredig:

  • Hysbysiad o’r Bwriad i Erlyn
  • Hysbysiad adran 172

Rhaid i’r ceidwad cofrestredig, neu yn achos car cwmni, ysgrifennydd y cwmni, ddychwelyd yr hysbysiad o fewn 28 diwrnod gan ddweud wrth yr heddlu pwy oedd yn gyrru'r car. Os anwybyddwch yr hysbysiad, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at y llys ynadon.

Fel y gyrrwr, gan ddibynnu ar y cyflymder, unwaith y byddwch wedi ymateb i'r hysbysiad bydd un o’r canlynol yn cael ei anfon atoch:

  • opsiwn ar gyfer cwrs ymwybyddiaeth cyflymder
  • hysbysiad cosb benodedig, neu
  • lythyr yn dweud wrthoch am fynd i'r llys

Os cewch eich stopio gan yr heddlu, mae ganddyn nhw ddisgresiwn:

  • i roi rhybudd llafar i chi
  • i anfon hysbysiad cosb benodedig atoch
  • i gynnig cwrs ymwybyddiaeth cyflymder, neu
  • eich gorchymyn i fynd i'r llys – cewch lythyr yn esbonio beth i'w wneud

Beth i’w wneud: