Ymgyrch Tutelage

Menter blismona genedlaethol yw Ymgyrch Tutelage i leihau nifer y gyrwyr sy’n gyrru heb yswiriant.

Os bydd cerbyd yn cael ei weld ar y ffordd a bod systemau'r heddlu a'r gronfa ddata yswiriant modur yn dangos nad yw wedi'i yswirio, mae llythyr yn cael ei anfon at y ceidwad cofrestredig yn ei annog i yswirio'r cerbyd.

Mae’r llythyr yn annog y ceidwad cofrestredig i edrych i weld a oes problem ynglŷn ag yswiriant y cerbyd, ac i gywiro pethau.

Y gosb am y drosedd o yrru cerbyd heb yswiriant yw cosb benodedig o £300 a chwe phwynt cosb ar eich trwydded neu, os aiff yr achos i'r llys, fe allech gael dirwy ddiderfyn a chael eich anghymhwyso rhag gyrru.

Os ydych chi'n credu eich bod wedi cael llythyr gan Ymgyrch Tutelage drwy gamgymeriad:

  • Cysylltwch â'ch cwmni yswiriant a gwiriwch fod polisi gennych.
  • Os nad oedd eich car yn cael ei yrru ar y diwrnod a nodwyd, anfonwch neges ebost drwy'r cyfeiriad ar eich llythyr oddi wrth Ymgyrch Tutelage â’r geiriau 'Cerbyd heb fod yn cael ei yrru' yn y llinell pwnc.
  • Os nad yw’r cerbyd yn perthyn ichi mwyach, gwiriwch ar wefan y llywodraeth eich bod wedi rhoi’r wybodaeth gywir i unrhyw brynwr ac i’r DVLA wrth ichi werthu’r cerbyd. 
  • Mae angen i unrhyw newidiadau yn eich plât rhif personol gael eu trosglwyddo i'ch cwmni yswiriant. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ynghylch platiau rhif personol ar gov.uk.
Ewch i GanBwyll - Ymgyrch Tutelage i gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch ar y ffordd.

Ymgyrch Tramline

Ymgyrch Tramline yw prosiect cenedlaethol Priffyrdd Lloegr ynghylch diogelwch cerbydau nwyddau trwm (HGVs) ar y ffyrdd.

Nod yr ymgyrch yw lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd.

Y tair trosedd fwyaf cyffredin a nodwyd gan yr ymgyrch yw defnyddio ffôn symudol, troseddau gwregys diogelwch, a diffyg rheolaeth briodol dros y cerbyd.

Gwylio Cyflymder Cymunedol

Mae Gwylio Cyflymder Cymunedol yn fenter genedlaethol lle mae aelodau o gymunedau lleol, gyda chymorth a goruchwyliaeth eu heddlu lleol, yn cofnodi manylion cerbydau sy'n goryrru, gan ddefnyddio dyfeisiau synhwyro a gymeradwywyd.

Cysylltir â cheidwaid cofrestredig cerbydau sy'n torri'r terfyn cyflymder drwy anfon llythyr yn esbonio risgiau a chanlyniadau posibl eu hymddygiad peryglus.

Mae troseddwyr mynych yn cael ymweliad gan yr heddlu lleol ac fe allen nhw wynebu erlyniad troseddol.

Ymgyrch Close Pass

Bwriad Ymgyrch Close Pass yw targedu modurwyr sy'n anwybyddu Rheolau’r Ffordd Fawr ynghylch goddiweddyd beicwyr.

Mae'r ymgyrch yn defnyddio swyddog heddlu mewn dillad plaen ar gefn beic (gyda chamera fideo) i chwilio am fodurwyr nad ydyn nhw’n gadael y lle angenrheidiol wrth basio beicwyr.

Os caiff modurwyr eu gweld sy’n methu gadael y lle priodol, yna bydd yr heddlu'n ymyrryd ac yn cymryd camau priodol.