Yma gallwch ddysgu beth sy’n gyfystyr â pharcio niwsans a beth i’w wneud os yw’n effeithio arnoch chi.

Mathau cyffredin o faterion parcio

Cerbydau sydd wedi eu gadael

Cerbyd sydd wedi eu gadael yw un sydd heb gael ei symud neu na roddwyd sylw iddo ers amser hir. Efallai y bydd difrod arno a fyddai’n awgrymu gwrthdrawiad neu arwyddion bod y cerbyd wedi cael ei ddwyn, megis:

 • difrod sylweddol
 • wedi mynd â’i ben iddo neu anaddas ar gyfer y ffordd fawr, yn cynnwys ei fod wedi rhydu
 • plât cofrestru ar goll neu’n un amheus
 • ffenestri wedi torri, teiars yn fflat
 • llawer o sbwriel ynddo
 • y ddyfais tanio wedi torri neu’n rhydd
 • colofn llyw wedi torri

Gall cerbydau sydd wedi eu gadael achosi niwsans drwy greu rhwystr ar ffyrdd, rhwystro traffig neu gerddwyr. Gall gweld car gyda difrod iddo neu un sy’n rhydu’n araf hefyd fod yn hagr yn eich cymuned, felly mae’n ddealladwy y gallech fod am ei symud.

Beth allwch ei wneud am gerbydau sydd wedi eu gadael

Os ydych yn gwybod pwy yw perchennog y cerbyd, ein cyngor cyntaf fyddai i ofyn yn gwrtais iddynt ei symud. Wedi’r cyfan, efallai nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn achosi problem.

Fodd bynnag, peidiwch â chymryd y gyfraith yn ei dwylo eich hun drwy ymyrryd, megis bygwth rhywun yn gorfforol neu geisio symud y cerbyd eich hun. Gallech waethygu’r sefyllfa neu hyd yn oed fod yn cyflawni trosedd eich hun.

Os dewch o hyd i un, riportiwch gerbyd sydd wedi eu gadael.

Anghydfodau parcio

Os oes gofod parcio ar gael ar ffordd gyhoeddus, hyd yn oed os yw’n union y tu allan i’ch cartref, gall unrhyw un barcio yno. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn fod yn rhwystredig, yn arbennig os yw gofod parcio yn brin ar eich stryd.

Gofodau parcio dynodedig

Os oes rhywun wedi parcio yn eich gofod parcio dynodedig heb eich caniatâd, ein cyngor cyntaf bob amser yw ceisio datrys y broblem y mater yn heddychlon eich hun. Os na allwch ddod o hyd i’r gyrrwr er mwyn sgwrsio gydag ef neu hi, rhowch gynnig ar adael nodyn cwrtais ar ffenestr y cerbyd.

Os ydych yn rhentu eiddo sydd â gofod parcio, cysylltwch â phwy bynnag sy’n gyfrifol am eich adeilad, megis y rhydd-ddeiliad, y cyngor neu’r asiant rheoli. 

Os bydd y broblem yn parhau, gallwch riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol gan ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein.

Rhywun yn parcio ar eich dreif

Os bydd rhywun yn parcio’i gerbyd ar eich dreif heb eich caniatâd, mae hyn yn anghydfod sifil ac nid yw’n fater y gallwn ni wneud rhywbeth yn ei gylch. Os yw’n digwydd dro ar ôl tro gyda’r un person/cerbyd efallai y byddwch am geisio cyngor gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu gyfreithiwr, ond byddem bob amser yn argymell eich bod yn cael gair cwrtais gyda’r gyrrwr yn gyntaf. Efallai y bu camddealltwriaeth syml.

Rhywun yn rhwystro eich dreif

Os oes rhywun wedi rhwystro eich dreif fel na allwch yrru i mewn, rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn fod yn rhwystredig iawn.

Os gallwch ddod o hyd i berchennog y cerbyd, byddem yn argymell eich bod yn gyntaf yn gofyn yn gwrtais iddo/iddi ei symud. Os na allwch ddod o hyd i’r perchennog, ceisiwch adael nodyn ar y ffenestr. Wedi’r cyfan, efallai nad yw’n sylweddoli bod problem wedi’i hachosi.

Os nad yw hyn yn gweithio, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Os oes rhywun wedi rhwystro eich dreif sy’n eich atal rhag mynd â’ch cerbyd allan, efallai y gallwn helpu. Gallwch riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol ar-lein.

Parcio anghyfreithlon

Os yw’r cerbyd wedi’i barcio:

 • ar linellau igam ogam
 • yn beryglus
 • mewn modd fyddai’n atal cerbydau brys rhag cael mynediad

Gallwch riportio’r rhain wrthym ar-lein

Os yw’r cerbyd wedi’i barcio:

 • o flaen palmant wedi’i ostwng
 • ar groesfan i gerddwyr (gan gynnwys yr ardal a ddynodir gan linellau igam ogam)
 • mewn gofodau sydd wedi’u neilltuo ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas, preswylwyr neu feiciau modur (oni bai bod gennych hawl i wneud hynny)
 • mewn cilfachau tacsi sydd wedi’u marcio, lonydd beiciau neu ar linellau coch
 • ger mynedfa ysgol, arosfan bws neu dram
 • unrhyw le a fyddai’n atal mynediad i’r gwasanaethau brys

Riportiwch ef wrth eich cyngor lleol.