Dyfeisiau sy’n cael eu ffitio ar bibellau mwg cerbydau yw troswyr catalytig er mwyn lleihau faint o nwyon peryglus a allyrrir. Bydd lladron yn eu targedu yn aml gan fod ynddynt fetelau gwerthfawr y gellir eu tynnu allan mewn llai na munud.

Bydd lladrad troswyr catalytig yn digwydd fwyaf aml mewn meysydd parcio, ond gallant ddigwydd yn unrhyw le. Yna efallai y bydd lladron yn gwerthu’r troswyr hyn mewn iardiau sgrap, ar-lein neu eu hanfon allan o’r wlad.

Cerbydau hybrid a dargedir yn fwyaf cyffredin, gan fod eu metelau’n fwy gwerthfawr, ond gall unrhyw gerbyd fod mewn perygl o ddioddef lladrad troswr catalytig.

Arwyddion bod troswr catalytig wrthi’n cael ei ddwyn

  • cerbyd yn cael ei godi gan ddefnyddio jac car mewn maes parcio neu ardal breswyl
  • sŵn drilio neu dorri uchel i’w glywed o dan y cerbyd

Gwyliwch y fideo isod i weld sut beth yw lladrad troswr catalytig.

Ei atal

Er bod achosion o ladrad troswyr catalytig ar gynnydd, mae camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu eich cerbyd.

Er mwyn cadw eich troswr catalytig yn ddiogel, gallwch ofyn i’ch gwerthwr ceir am gyngor ynglŷn â chloeon neu giardiau sydd wedi’u cymeradwyo gan wneuthurwr y cerbyd ac wedi’u profi i safon Sold Secure Gold.

Neu, ceisiwch wneud yn siŵr bod eich cerbyd wedi’i barcio mewn garej dros nos, neu os oes gennych gerbyd masnachol, parciwch ef mewn lle caeedig diogel. Os nad yw hyn yn bosibl, parciwch mewn man sydd wedi’i oleuo’n dda lle mae pobl yn gallu ei weld a cheisiwch barcio mewn modd fel na all darpar ladron gyrraedd y troswr yn hawdd. Mae cerbydau sydd â’u cyrff yn uchel o’r llawr yn arbennig o agored i ddioddef.

Dylech hefyd gofrestru eich troswr a’i farcio gyda marciwr fforensig, a fydd yn ei gwneud hi’n anoddach i ladron gael gwared ohono.

Ewch i Secured by Design neu Sold Secure Gold i gael rhagor o fanylion.

Riportiwch ef

  • os oes trosedd yn cael ei chyflawni ar y pryd ffoniwch 999 - os nad ydych yn siŵr, byddai’n well gennym glywed am y mater a phenderfynu a oes lladrad yn digwydd
  • os yw hi’n ddiogel gwneud hynny, tynnwch luniau o’r unigolion a ddrwgdybir neu rif cofrestru eu car (peidiwch â herio unigolion a ddrwgdybir, oherwydd gallant ddefnyddio trais)
  • os yw’r drosedd eisoes wedi’i chyflawni yna gallwch ei riportio wrthym ar-lein neu yn eich gorsaf heddlu leol