Mae rhywun yn torri mewn i’ch car a cholli eich eiddo i ladron yn gallu bod yn brofiad torcalonnus. Dyma ychydig gamau syml y gallwch eu cymryd i gadw eich cerbyd, a’r hyn sydd ynddo, yn ddiogel.

Keep-your-vehicle-safe-1-L

1. Clowch ef bob amser

Mae ei lenwi â phetrol neu bicio’n ôl i’r tŷ i gasglu rhywbeth yn enghreifftiau delfrydol o ba mor hawdd yw hi i droi eich cefn am eiliad ac anghofio nad yw eich cerbyd yn ddiogel. Felly ewch i’r arfer o gloi eich cerbyd, hyd yn oed os mai dim ond am funud y byddwch yn ei adael.

Os oes gan eich cerbyd ddrychau ochr sy’n plygu’n awtomatig pan fydd wedi’i gloi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gloi’n iawn. Mae gangiau troseddol yn chwilio am gerbydau o’r math hyn lle mae’r drychau yn dal allan gan ei bod yn amlwg nad yw’r cerbyd wedi’i gloi.

2. Caewch y ffenestri a’r to haul er mwyn rhwystro rhywun rhag ‘pysgota’

Mae gadael eich ffenestri a’r to haul ar agor yn gwahodd rhywun i bysgota am eitemau drwy’r bwlch gyda’i law neu rywbeth fel daliwr dillad wedi’i blygu, a allai hefyd gael ei ddefnyddio i ddatgloi’r drws er mwyn mynd i mewn i’r cerbyd. Gall lladron fod yn ddyfeisgar iawn. Peidiwch â rhoi’r cyfle iddynt.

3. Diogelwch eich platiau rhif cofrestru gyda sgriwiau na ellir ymyrryd â nhw

Y ffordd hawsaf i newid manylion cerbyd sydd wedi’i ddwyn, neu osgoi cael tocyn am oryrru neu am drosedd parcio, yw gosod rhifau cofrestru sydd wedi’u dwyn arno. Mae defnyddio sgriwiau diogelwch i osod platiau rhif cofrestru eich cerbyd yn sownd yn ei gwneud hi’n anoddach i ladron gael gafael ar eich rhif.

4. Gosodwch nytiau gwrth-ymyrryd sy’n cloi i ddiogelu olwynion aloi

Mae olwynion sydd wedi’u dwyn yn werthfawr, naill ai fel rhannau sbâr neu ar gyfer eu gwerth fel sgrap. Mae defnyddio nytiau olwyn sy’n cloi yn lleihau’r siawns y bydd olwynion eich cerbyd yn cael eu dwyn. Hefyd, bydd eich cerbyd bob amser yn edrych yn well ar olwynion nag ar dwmpath o frics.

5. Gwnewch yn siŵr bod unrhyw beth sydd ar du allan i’ch cerbyd yn ddiogel

Mae’n hawdd dwyn unrhyw beth sydd wedi’i adael ar y raciau to, raciau cefn, bocsys to neu mewn cistiau tŵls pan fo cerbyd wedi’i barcio. Mae defnyddio cloeon cebl, cloeon clap a chist tŵls hunan gloi, sy’n sownd i’r cerbyd, yn eu gwneud yn fwy diogel, ond eto, peidiwch â gadael pethau ynddynt os yw hynny’n bosibl.

Keep-your-vehicle-safe-2-L

6. Ewch ag ef gyda chi neu ei guddio

Mae eich ffôn symudol, arian mân ar gyfer parcio, sbectol haul, pecynnau o feddyginiaethau, neu eitemau eraill y gellir gwneud arian yn gyflym drwy eu gwerthu, yn atyniadol iawn i leidr sy’n manteisio ar gyfle. Cofiwch, bydd cost gosod ffenestr newydd yn fwy na gwerth yr hyn sydd wedi’i ddwyn. A dylai fod yn amlwg na ddylid byth gadael waledi, bagiau llaw, pyrsiau a chardiau credyd mewn cerbyd.

7. Cuddiwch yr eitemau trydanol fel bod dim cliwiau

Mae gadael dalwyr system llywio â lloeren, marciau cwpan sugno ar ffenestri neu geblau yn y golwg yn arwydd clir eich bod wedi gadael dyfais llywio â lloeren, ffôn clyfar neu ddyfais arall yn eich car. Hyd yn oed os na allant weld y dyfeisiau efallai y byddant yn torri mewn i weld a ydynt wedi’u cadw o’r golwg.

8. Ewch â’ch dogfennau gyda chi

Mae faniau yn aml yn cael eu targedu gan ladron ar gyfer yr offer sy'n cael eu storio y tu mewn. Os oes rhaid i chi adael offer mewn fan dros nos, mae'n syniad da eu clirio gyda chwistrell lacr clir. Fel arall, gallwch ddefnyddio amrywiaeth o systemau marcio eiddo eraill. Eitemau sydd wedi'u marcio'n glir yn llai ac yn anoddach i'w gwerthu.

Ystyriwch ddefnyddio cabinet y gellir ei gloi yn eich fan i storio offer - mae nifer o gynhyrchion â sgôr diogelwch ar gael. Mae camerâu bach hefyd wedi'u cynllunio i recordio y tu mewn i gerbydau. Ewch i Secured by Design i gael mwy o fanylion.

Gallwch hefyd dynnu lluniau o'r rhifau cyfresol ac ystyried eu cofrestru ar-lein ar safle cofrestr eiddo.

Keep-your-vehicle-safe-3-L

9. Parciwch mewn ardaloedd prysur sydd wedi’u goleuo’n dda

Gall gymryd llai na 30 eiliad i dorri mewn i gerbyd. Mae parcio mewn strydoedd prysur sydd wedi’u goleuo’n dda yn cynyddu’r siawns y caiff lleidr ei weld, felly bydd mwy na thebyg yn cadw draw.

10. Ewch â'ch dogfennau gyda chi

Gallai bod â chofrestriad cerbyd a dogfennau yswiriant adael i leidr esgus bod yn berchennog. Sy'n golygu y gallent ei werthu yn eithaf hawdd. Felly, peidiwch byth â gadael unrhyw ddogfennau yn y cerbyd.

11. Dewiswch eich maes parcio yn ddoeth

Os yn bosibl, ceisiwch barcio bob amser mewn meysydd parcio sydd wedi’u goleuo’n dda ac wedi’u staffio, neu’r rheini sydd wedi cael dyfarniad parcio diogelach Park Mark. I ddod o hyd i un, ewch i Park Mark.

Lladrad trawsnewidydd catalytig

Mae'r metel gwerthfawr mewn trawsnewidyddion catalytig wedi arwain at gynnydd yn eu lladrad. Dysgu mwy am beth yw lladrad troswyr catalytig a beth allwch ei wneud ynglŷn â’r mater.