Mae Myfyrwyr Diogel yn brosiect cydweithredol rhwng Heddlu De Cymru a phob Prifysgol yn Ne Cymru (Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru (Trefforest ac Atrium), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant). Mae ein Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr dynodedig wrth law i'ch helpu i ymgartrefu ar eich campws newydd a hefyd i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gadw eich hun a'ch ffrindiau yn ddiogel.

Eich Swyddogion Cyswllt Prifysgol lleol ar gyfer holl fyfyrwyr Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yw:

Swyddogion Cyswllt Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw:

De Cymru yw un o'r mannau mwyaf diogel i astudio yn y DU, ac rydym am gadw pethau felly. Felly p'un a ydych yng Nghaerdydd, Abertawe neu Drefforest, gallwch aros yn ddiogel, chwarae'n ddiogel ac astudio'n ddiogel drwy ddilyn ein cyngor. Sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth.

Os bydd angen i chi roi gwybod am ddigwyddiad gallwch wneud hynny drwy'r dulliau canlynol:

 • Rhoi gwybod ar-lein
 • Anfon neges uniongyrchol atom ar Twitter neu Facebook @HeddluDeCymru/@SWP_101
 • Anfon e-bost atom yn [email protected]
 • Ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng
 • Gallwch hefyd roi gwybod yn ddienw drwy www.CrimeStoppers-uk.org neu drwy ffonio 0800 555 111

C20-0119_Safer Students_Messaging_Social Media_House Safety.png

Dylai eich tŷ fod yn lle diogel, felly gadewch i ni gadw pethau felly:

 • Clowch eich holl ddrysau a ffenestri os byddwch yn mynd allan
 • Cuddiwch eich eiddo gwerthfawr allan o'r golwg
 • Dylech osgoi gadael allwedd sbâr o dan y mat neu bot blodau

Cofiwch, gallwch gofrestru eich eiddo gwerthfawr yn www.immobilise.com

C20-0119_Safer Students_Messaging_Social Media_Alcohol.png

 

Gwnewch yn siŵr fod eich noson allan yn gofiadwy am y rhesymau cywir

 • Ni fydd bariau yn rhoi gwasanaeth i unrhyw un sydd wedi meddwi'n ormodol. Gallech gael eich taflu allan a gallai'r bariau golli eu trwydded, felly cymerwch bwyll
 • Arhoswch gyda'ch ffrindiau a cheisiwch beidio â chrwydro i ffwrdd ar eich pen eich hun
 • Cynlluniwch eich taith adref a dim ond cwmnïau tacsi lleol y gellir ymddiried ynddynt y dylech eu defnyddio – gofynnwch i'ch Undeb Myfyrwyr am ragor o wybodaeth am y rhain.

Os byddwch ar noson allan a bod angen help arnoch, manteisiwch ar ein gwasanaethau Man Cymorth/Bws Diogelwch.

Mae'r Man Cymorth yn Abertawe wedi'i leoli yng nghefn y maes parcio ar Y Strand ac mae wedi'i staffio gyda nyrsys, parafeddygon, Ambiwlans Sant Ioan a'r heddlu.

Mae Bws Diogelwch Caerdydd ar batrôl yng nghanol y ddinas nos Fercher, nos Wener a nos Sadwrn a bydd yn rhoi help i unrhyw un sydd ei angen. Bydd hefyd o gwmpas ar bob diwrnod timau prifysgol ac unrhyw ddigwyddiadau mawr eraill.

C20-0119_Safer Students_Messaging_Social Media_County Lines.png

Rydym yn gweithio'n galed i dorri'r cysylltiad rhwng defnyddio cyffuriau a throseddu ond mae angen eich helpu chi arnom

 • Gall delio mewn cyffuriau/cymryd cyffuriau gael effeithiau dinistriol ar fywydau pobl
 • Os cewch gynnig cyffuriau neu os cewch gynnig taliad am ddosbarthu cyffuriau, dywedwch na bob tro – gallech gael eich tynnu i mewn i grŵp troseddau cyfundrefnol yn anfwriadol
 • Os ydych yn poeni am ddefnydd o gyffuriau/delio mewn cyffuriau, rhowch wybod amdano bob tro

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth ewch i Dan 24/7

C20-0119_Safer Students_Messaging_Social Media_Online Safety.png

Mae'r cyfryngau cymdeithasol bellach yn rhan enfawr o fywydau'r rhan fwyaf o bobl ac mae'n ffordd wych o gysylltu â phobl eraill, ond cofiwch nad yw pawb rydych yn cwrdd â nhw ar-lein yn ddilys a bod eich ymddygiad yn weladwy i bawb:

 • Dylech gadarnhau pwy yw'r unigolyn rydych yn sgwrsio ag ef, gwnewch yn siŵr ei fod yn dweud y gwir am bwy ydyw a pheidiwch byth â rhannu eich gwybodaeth bersonol
 • Peidiwch â rhannu sylwadau sarhaus na bygythiol – gall hyn fod yn gas a gall gael effaith ddinistriol ar y rhai sy'n cael eu targedu. Gall eich darpar gyflogwyr hefyd weld hyn os byddant yn dewis chwilio amdanoch ar-lein. Peidiwch â dinistrio eich cyfleoedd cyn iddynt hyd yn oed ddechrau!
 • Meddyliwch am yr hyn rydych yn ei rannu a phwy all ei weld – os na fyddech yn gyfforddus i ddieithryn ei weld, peidiwch â'i rannu.

Consent.png

Trais rhywiol (rape) yw rhyw heb gydsyniad. Gwnewch yn siŵr bob amser fod yr unigolyn arall am iddo ddigwydd ac os nad yw am iddo ddigwydd, stopiwch bob tro.

Dim ond os bydd yn gallu gwneud hynny y gall unigolyn roi cydsyniad. Ni all rhywun roi cydsyniad os bydd:

 • Yn feddw
 • Dan gyffur
 • Yn cysgu
 • Yn anymwybodol

Cofiwch, os byddwch yn newid eich meddwl ac nad ydych yn gyfforddus, gallwch a dylech bob amser ddweud na.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.consentiseverything.com

I gael cymorth Argyfwng Trais a Cham-drin Rhywiol gallwch gysylltu â Llwybrau Newydd:

Ffoniwch: 01685 379310

E-bostiwch: [email protected]

Twitter: @newpathways_

C21-0120_Safer Students_Messaging_Social Media_Sextorition.png

Mae blacmel rhywiol yn digwydd pan fydd rhywun yn bygwth rhannu eich cynnwys preifat a rhywiol ar-lein oni bai eich bod yn bodloni ei ofynion:

 • Meddyliwch cyn i chi rannu – a ellir ymddiried yn yr unigolyn hwn? Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â rhannu unrhyw gynnwys preifat
 • Peidiwch byth ag ildio i flacmeliwr, p'un a yw am gael taliad ariannol neu rywbeth arall
 • Nid ydych ar eich pen eich hun, dylech bob amser roi gwybod drwy 101 neu yn ddienw drwy Taclo'r Tacle

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chymorth yn revengepornhelpline.org.uk

C21-0120_Safer Students_Messaging_Social Media_Bike theft.png

Mae beiciau yn ffordd wych o deithio o gwmpas eich dinas newydd. Ond, maen nhw hefyd yn dargedau deniadol i ladron am eu bod yn hawdd i'w dwyn a'u gwerthu:

 • Cofnodwch rif cyfresol eich beic felly os bydd yn cael ei ddwyn gallwn ei adnabod yn hawdd a gwella'r siawns y caiff ei ddychwelyd
 • Defnyddiwch glo D ‘sold secure’ a gwnewch eich gorau i geisio cloi eich beic wrth rywbeth cadarn
 • Gwnewch yn siŵr fod eich beic wedi'i yswirio a'i gofrestru ag immobilise.com

imagefuocl.png

Mae troseddau casineb yn droseddau sy'n targedu unigolion o ganlyniad i agweddau penodol ar eu bywydau. Gall trosedd casineb ddigwydd mewn sawl ffordd, ar lafar neu'n gorfforol, a gall ddigwydd i unigolyn oherwydd ei:

 • Hil
 • Crefydd neu Gred
 • Y rhywedd y mae'n uniaethu ag ef
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Anabledd, gan gynnwys anabledd dysgu, anabledd corfforol ac iechyd meddwl.

Nid yw trosedd casineb byth yn dderbyniol a dylech bob amser roi gwybod amdani, naill ai i ni yn uniongyrchol neu gallwch ddefnyddio ein partneriaid yn www.report-it.org.uk