C21-0109_ASB_escooters_welsh.jpg

A ellir defnyddio e-sgwteri ar ffyrdd cyhoeddus?
Na – dim ond ar dir preifat y gellir eu defnyddio, a hynny gyda chaniatâd perchennog y tir.

Beth am ar y palmant neu lonydd beicio?
Na. Mae'r gyfraith yn dweud na ellir eu defnyddio mewn mannau cyhoeddus, gan gynnwys ar ffyrdd, palmentydd, lonydd beicio neu mewn parciau.

Felly pam oeddwn i'n cael prynu un, os na allaf ei ddefnyddio mewn gwirionedd?
Gallwch brynu neu werthu e-sgwteri, a gallwch eu defnyddio ar dir preifat (gyda chaniatâd).

Pam nad ydych yn gweithio gyda manwerthwyr er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod y gyfraith cyn eu prynu?
Rydym yn gweithio gyda manwerthwyr i esbonio'r gyfraith. Ond, wrth gwrs, caniateir prynu a gwerthu e-sgwteri.

Mae e-sgwteri yn llawer mwy gwyrdd ac yn fwy effeithlon na rhai dulliau teithio eraill!
Mae hyn yn ymwneud â diogelwch defnyddwyr e-sgwteri, a phobl eraill sy'n defnyddio'r ffordd – gan gynnwys cerddwyr.

Pam mae e-sgwteri yn cael eu hystyried yn beryglus?
Nid oes gan e-sgwteri bethau fel platiau rhif, y gallu i ddangos i ba gyfeiriad y maent am fynd, na goleuadau cefn amlwg bob amser. Hefyd, yn aml nid oes gan feicwyr gyfarpar diogelwch priodol. Gall hyn beri risg i bobl eraill sy'n defnyddio'r ffordd.

Onid yw'n broblem gyda modurwyr, nid defnyddwyr e-sgwteri?
Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i wneud hynny'n ofalus, gan ddangos parch at eraill, ac mae ein timau yn cymryd camau yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am yrru'n anghyfreithlon bob dydd.

A yw e-sgwteri yn cael eu hystyried yn fwy peryglus na beiciau pedal?
Mae e-sgwteri a beiciau pedal wedi'u dosbarthu'n wahanol o dan y gyfraith. Fel Cerbydau a Yrrir yn Fecanyddol (MPV) neu Gerbydau Allyriadau Isel Personol (PLEV), mae'r gyfraith yn pennu na ellir defnyddio e-sgwteri ar y ffordd nac mewn unrhyw fan cyhoeddus arall.

Iawn, felly beth am feiciau electronig?
Caniateir beiciau pedal a gynorthwyir yn drydanol mewn mannau cyhoeddus os oes ganddynt bedalau a all eu gyrru, nad yw pŵer y modur trydan yn fwy na therfyn penodol, y bydd y cymorth trydanol yn diffodd pan fydd y cerbyd yn cyrraedd 15.5mya, ac nad yw'r beiciwr dan 14 oed. Caiff pob beic trydan arall ei drin yn yr un ffordd ag e-sgwter: https://www.gov.uk/government/publications/electrically-assisted-pedal-cycles-eapcs/electrically-assisted-pedal-cycles-eapcs-in-great-britain-information-sheet

Beth am sgwteri symudedd neu gadeiriau olwyn modur?
Nid oes angen trwydded arnoch i yrru sgwter symudedd neu gadair olwyn fodur, ond efallai y bydd yn rhaid i chi ei gofrestru. Dim ond mathau penodol y gellir eu gyrru ar y ffordd: https://www.gov.uk/mobility-scooters-and-powered-wheelchairs-rules

Clywais fod sgwteri sydd ag uchafswm cyflymder o 5mya yn cael eu caniatáu.
Yr uchafswm cyflymder a ganiateir ar gyfer e-sgwteri yw 15.5mya. Nid oes dim mewn deddfwriaeth sy'n caniatáu'r defnydd o e-sgwteri sydd wedi'u cyfyngu i 5mya ar ffordd neu mewn man cyhoeddus.

Beth fydd yn digwydd os bydd yr heddlu yn fy stopio pan fyddaf yn defnyddio e-sgwter ar dir neu ffordd gyhoeddus?
Mae'n bosibl y bydd y sgwter yn cael ei atafaelu, a gallech gael eich erlyn.

Rwy'n rhiant – pe bai fy mhlentyn yn cael ei stopio wrth ddefnyddio e-sgwter, a fyddwn i'n cael fy erlyn?
Gallech gael eich erlyn am ganiatáu i blentyn ddefnyddio e-sgwter yn groes i'w drwydded, neu heb yswiriant.

Rwy'n credu y dylid newid y gyfraith.
Cofiwch mai gwleidyddion – nid yr heddlu – sy'n deddfu.

Rwyf wedi gweld e-sgwteri'n cael eu defnyddio'n gyfreithlon yn rhywle arall – sut felly?
Mae treialon yn mynd rhagddynt mewn rhai ardaloedd yn Lloegr lle mae'r defnydd o e-sgwteri yn cael ei ganiatáu (ond ei reoleiddio) ar dir a ffyrdd cyhoeddus. Nid oes unrhyw dreialon o'r fath yn mynd rhagddynt yng Nghymru.

A yw defnyddwyr e-sgwteri yn torri unrhyw gyfreithiau eraill?
Mae nifer o droseddau posibl y gellid eu herlyn, gan gynnwys defnyddio cerbyd heb yswiriant; defnyddio e-sgwter yn ddiofal neu'n beryglus; anwybyddu arwyddion traffig; neu ddefnyddio e-sgwter dan ddylanwad alcohol/cyffuriau.

A yw'n iawn i mi ddefnyddio fy e-sgwter os oes gennyf drwydded yrru?
Yn dechnegol, mae angen hawl categori Q arnoch i ddefnyddio e-sgwter, a bydd gan unrhyw un sy'n meddu ar drwydded lawn neu dros dro yr hawl hon. Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn pennu na allwch eu defnyddio ar dir na ffyrdd cyhoeddus. Hefyd, gellir erlyn unrhyw un heb drwydded am y drosedd honno.

Pam na all yr heddlu ganolbwyntio ar droseddau pwysicach?
Mae dyletswydd arnom i orfodi'r gyfraith. Rydym hefyd yn ymateb i bryderon y gymuned, sy'n cynnwys y niwsans a'r perygl y mae rhai defnyddwyr e-sgwteri yn eu hachosi. Gall swyddogion gymryd camau penodol lle mae sgwteri'n cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n aflonyddu ar y cyhoedd.

Onid ffordd hawdd i'r heddlu godi rhywfaint o refeniw yw hyn?
Nid yw'r heddlu'n cael budd o atafaelu e-sgwteri na chymryd camau eraill yn erbyn eu defnyddwyr. Fodd bynnag, mae'n helpu i gadw ein ffyrdd, ein palmentydd a'n cymunedau'n ddiogel.