Os byddwch yn gweld swyddogion heddlu yn ystod digwyddiad neu orymdaith, byddant yn cyflawni amrywiol swyddogaethau. Mae’r rhain yn cynnwys atal trosedd ac anrhefn, atal torri’r heddwch a lleihau amhariad difrifol ar y gymuned yn ehangach. Bydd swyddogion yr heddlu yn siarad â threfnwyr cyn ac yn ystod y digwyddiad er mwyn cyflawni hyn.

Gorymdeithiau

Yn ystod gorymdeithiau neu brotestiadau mawr, bydd swyddogion yn dueddol o fod wedi’u lleoli mewn mannau allweddol.

Gallant hefyd fod wedi’u lleoli o flaen adeiladau amlwg, ac weithiau byddwn yn gosod rhwystrau dros dro. Bydd hyn naill ai er mwyn rheoli llif y bobl sy’n mynd heibio neu er mwyn atal cerbydau rhag stopio.

Trais ac anrhefn

Bydd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau a gorymdeithiau yn rhai heddychlon, heb unrhyw berygl i’r cyhoedd. Fodd bynnag, os oes trais neu anrhefn bydd ein swyddogion yn ymyrryd er mwyn atal rhagor o darfu ac arestio pobl os bydd angen.

Os ydych yn gweld trais neu anrhefn pan fyddwch mewn digwyddiad, symudwch bellter diogel i ffwrdd a dywedwch wrth swyddog heddlu cyn gynted ag y gallwch.

Er mwyn gweld pob ffordd arall i gysylltu, ewch i’n tudalen cysylltu â ni.

Ffilmio mewn digwyddiadau

Weithiau bydd ein swyddogion yn ffilmio digwyddiad neu orymdaith. Gwneir hyn er mwyn casglu gwybodaeth neu dystiolaeth i’n cynorthwyo i wella sut rydym yn plismona digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Er enghraifft, lle bu trais neu anrhefn gallwn ddefnyddio’r fideo i ddod o hyd i’r rheini sy’n gyfrifol a gwneud yn siŵr nad ydynt yn tarfu ar ddigwyddiadau eraill. Er mwyn helpu i lunio achos, efallai y byddwn hefyd yn ffilmio fideo cyffredinol er mwyn cael teimlad o hwyliau’r dorf.