Nod Prosiect Servator yw rhwystro, datrys ac amharu ar ystod o weithgarwch troseddol, yn cynnwys terfysgaeth, tra’n rhoi tawelwch meddwl i’r cyhoedd. Mae ein swyddogion yn brofiadol ac wedi’u hyfforddi’n arbennig i sylwi ar arwyddion bod rhywun yn cynllunio neu’n paratoi i gyflawni trosedd.

Gyda’n gilydd, mae gennym y gallu

Credwn 'Gyda’n gilydd, mae gennym y gallu', felly rydym yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys heddluoedd eraill, busnesau a’r cyhoedd, i barhau i ddiogelu ein strydoedd a phawb sy’n byw, yn gweithio’n neu’n ymweld a’i gwneud hi’n anodd i droseddwyr a therfysgwyr weithredu.

Yr hyn allwch chi ddisgwyl ei weld

Bydd ein swyddogion yn cyrraedd yn ddirybudd mewn gwahanol leoliadau. Gallai’r patrolau hyn barhau am wahanol gyfnodau o amser a chynnwys niferoedd amrywiol o swyddogion.

Fe welwch, o leiaf, swyddogion mewn lifrai ac yn eu dillad eu hunain, ond efallai y byddwn hefyd yn cynnwys swyddogion o adrannau eraill megis unedau cŵn neu geffylau neu swyddogion arfog, yn dibynnu ar ein gofynion penodol.

Efallai y byddwn hefyd yn gweithio gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain mewn canolfannau trafnidiaeth neu Heddlu Hedfan mewn meysydd awyr.

Bydd swyddogion yn siarad â’r cyhoedd, busnesau lleol a staff diogelwch lleol i roi gwybod iddynt beth maent yn ei wneud ac i’w hatgoffa i fod ar eu gwyliadwriaeth, ymddiried yn eu greddf a riportio unrhyw ymddygiad amheus neu anarferol.

Efallai y byddwch hefyd yn gweld posteri a swyddogion yn dosbarthu taflenni sy’n egluro rhagor am Brosiect Servator.

Mae patrolau Prosiect Servator yn rhai gweladwy iawn, ond os gwelwch ein swyddogion yn eich ardal, nid oes angen i chi bryderu. Gweithgarwch arferol yr heddlu ydyw ac nid yw wedi’i gysylltu i unrhyw wybodaeth benodol am fygythiad i’r ardal.

Mae gweithio gyda’r gymuned yn rhan hollbwysig o wneud Prosiect Servator yn llwyddiant, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi siarad â’n swyddogion.

Yr hyn rydym am i chi ei wneud

Mae gennych rôl bwysig i’w chwarae mewn helpu i gadw ein strydoedd yn ddiogel drwy riportio unrhyw beth sydd ddim y teimlo’n iawn, er enghraifft eitem heb neb yn ei gwarchod neu rywun yn ymddwyn yn amheus.

Ewch chi byth i drwbl am riportio pryder dilys a byddwn bob amser yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’r hyn y byddwch yn ei riportio.

Os byddwch yn gweld rhywbeth amheus, dywedwch wrth swyddog heddlu, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i ddweud wrthym am weithgarwch terfysgol posibl, neu ffoniwch y Llinell Frys Gwrthderfysgaeth gyfrinachol ar 0800 789 321. Os yw’n argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Fe gewch ragor o wybodaeth am yr hyn i gadw llygad amdano a sut i’w riportio yn ACT (Action Counters Terrorism).

Prosiect Servator ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein swyddogion hefyd yn ymgysylltu â’r gymuned ar-lein, gan rannu gwybodaeth am Brosiect Servator a’i lwyddiannau. Ar Twitter, dilynwch #ProjectServator.