Os ydych wedi dioddef achos o gam-drin plentyn, neu’n poeni am ddiogelwch neu les plentyn, fe welwch isod y gwahanol ffyrdd y gallwch gysylltu. Hyd yn oed os nad ydych yn hollol siŵr, riportiwch eich pryderon. Gallai eich gwybodaeth gynorthwyo ein swyddogion a staff hyfforddedig i amddiffyn y plentyn.

Y ffyrdd gorau i gysylltu

Os ydych chi’n amau bod rhywun mewn perygl ar hyn o bryd, ffoniwch 999 ar unwaith. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os nad yw’n argyfwng, cysylltwch drwy unrhyw un o’r dulliau eraill hyn:

  • ffoniwch ein rhif di-argyfwng, 24/7: 101. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.
  • ewch i orsaf heddlu i siarad yn bersonol â swyddog
  • cysylltwch â’r NSPCC er mwyn siarad ag ymarferydd proffesiynol
  • cysylltwch â’r tîm Gofal Cymdeithasol Plant drwy eich cyngor lleol 
  • cysylltwch â Crimestoppers yn gyfrinachol ac yn ddienw

Os ydych yn blentyn, gallech hefyd siarad â rhywun rydych yn ymddiried ynddo/ynddi, fel ffrind, athro/athrawes neu oedolyn arall.

Os ydych yn weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, cofiwch fod cyfrifoldeb arnoch i gyfeirio eich pryderon at y tîm Gofal Cymdeithasol Plant drwy eich cyngor lleol.

Beth sy’n digwydd wedi i chi ei riportio wrthym ni?

Efallai mai swyddogion mewn iwnifform fydd yn derbyn adroddiad cychwynnol, ac wedi hynny efallai y bydd ditectifs arbenigol yn ymchwilio. Byddant yn egluro’n fanwl beth fydd yn digwydd nesaf.

Ni fyddwch chi na’ch teulu’n cael eich gorfodi i wneud unrhyw beth nad ydych yn gyfforddus yn ei wneud. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn gweithredu os ydym yn credu fod plentyn mewn perygl o gael mwy o niwed.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Canfyddwr gorsaf heddlu

Dewch o hyd i’ch gorsaf neu bwynt cyswllt heddlu agosaf drwy ddefnyddio’r blwch chwilio isod.

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer