Os byddai’n well gennych beidio â siarad â’r heddlu neu os hoffech gyngor mwy penodol, mae’r grwpiau a’r mudiadau elusennol hyn hefyd yn cynnig gwybodaeth a chymorth.

Action Fraud
Action Fraud yw’r ganolfan riportio genedlaethol ar gyfer twyll a seiberdroseddu.
0300 123 2040

Action on Elder Abuse (AEA)
Mae AEA yn elusen genedlaethol sy’n gweithio i ddiogelu ac atal oedolion hŷn sy’n agored i niwed rhag cael eu cam-drin.
0808 808 8141

Cymdeithas Alzheimer's
Elusen genedlaethol sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan dementia.
0300 222 1122

Age UK
Yn darparu cwmnïaeth, cyngor a chefnogaeth i filiynau o oedolion hŷn.
0800 169 6565

Cymdeithas Asiantau Teithio Prydain (ABTA)
Y gymdeithas deithio fwyaf yn y DU gyda dros 1,200 o aelodau. Rhaid i holl aelodau ABTA ddilyn cod ymddygiad llym neu wynebu dirwy neu ddiddymu aelodaeth.
020 3117 5599

Cyngor ar Bopeth
Cyngor annibynnol, cyfrinachol, rhad ac am ddim i helpu i ddatrys eich problemau cyfreithiol ac ariannol a phroblemau eraill.
0345 404 0506

Cyber Aware
Mae Cyber Aware yn cynnig cyngor seiber-ddiogelwch i fusnesau bach ac unigolion.
cyberaware.gov.uk

Ffederasiwn Busnesau Bach
Mae’r Ffederasiwn Busnesau Bach yn cynnig ystod eang o wasanaethau busnes hanfodol i’w aelodau, gan anelu at helpu busnesau llai i gyflawni eu huchelgeisiau.

Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Canfod a dewis ymgynghorydd ariannol, neu i gadarnhau os yw eich ymgynghorydd wedi’i awdurdodi.
0845 606 1234

Get Safe Online
Get Safe Online yw’r ffynhonnell fwyaf poblogaidd yn y DU o wybodaeth sy’n hawdd ei deall am ddiogelwch ar-lein.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Rôl y Comisiynydd Gwybodaeth yw cynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd.

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol sy’n arwain ymgyrch y broses o orfodi’r gyfraith yn y DU i leihau troseddau difrifol a throseddu cyfundrefnol.

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) yn rhan o GCHQ ac yn brif awdurdod y DU ar seiberddiogelwch.

No More Ransom
Bwriad safle No More Ransom yw helpu dioddefwyr meddalwedd wystlo i gael eu data sydd wedi’i amgryptio yn ôl heb orfod talu’r troseddwyr.

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG)
Yr OPG sy’n gyfrifol am ddiogelu pobl  nad oes ganddyn nhw bellach y gallu i wneud penderfyniadau penodol drostyn nhw eu hunain.
0300 456 0300

Cymdeithas Chwilio-am-gariad Ar-lein (ODA)
Mae gwasanaethau chwilio-am-gariad sy’n aelodau o’r ODA yn cadw at god safonau llym neu mewn perygl o ddiddymu eu haelodaeth.

Llinell Gymorth Sgamiau Y Post Brenhinol
Cymorth a chyngor os ydych chi wedi derbyn eitemau yn y post sy’n dwyllodrus yn eich barn chi.
0845 611 3413

Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE)
Elusen annibynnol sy'n gweithio gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol i oedolion, teuluoedd a phlant ledled y DU i rannu gwybodaeth am yr hyn sy'n gweithio.
020 7024 7650

Cymdeithas yr Asiantau a Gwerthwyr Tocynnau (STAR)
Corff hunan-reoli blaenllaw ar gyfer y diwydiant tocynnau adloniant yn y DU, sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a gwasanaethau datrys anghydfodau.
019 0423 4737

Y Gwasanaeth Dewis Post (MPS)
Gwasanaeth rhad ac am ddim sydd wedi’i gefnogi gan y Post Brenhinol gan alluogi cwsmeriaid y DU i dynnu eu henwau a'u cyfeiriadau cartref oddi ar restrau postio a ddefnyddir gan y diwydiant.
020 7291 3300

The Silver Line
Llinell gymorth gyfrinachol 24 awr rhad ac am ddim sy'n cynnig cwmnïaeth, gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn.
0800 470 8090

Y Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS)
Gwasanaeth rhad ac am ddim i gofnodi eich dewis i beidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata digymell.
0800 398 893

Cael help neu riportio sgam

Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi datgelu sgam, wedi cael eich targedu gan sgam neu wedi dioddef yn sgil twyllwyr, darllenwch sut i riportio twyll fan hyn.

Mae riportio trosedd, gan gynnwys twyll, yn bwysig. Os na fyddwch yn dweud wrth yr awdurdodau, sut maen nhw'n gwybod fod y peth wedi digwydd a sut allan nhw wneud unrhyw beth amdano?

Cofiwch, os ydych wedi dioddef sgam neu ymgais i sgamio, waeth pa mor fach, efallai y bydd cannoedd neu filoedd o bobl eraill mewn sefyllfa debyg. Efallai y bydd eich gwybodaeth yn rhan o un jig-so mawr ac yn hollbwysig i gwblhau'r darlun.