Mae rhai aelodau staff yn cam-fanteisio ar ymddiriedaeth eu cyflogwyr ac yn troi at ddwyn - trosedd gweddol gyffredin yn y byd manwerthu. Boed hynny’n arian parod o’r til, dwyn o fewn yr adran cyfrifon neu fynd â chynnyrch oddi ar lawr y siop neu o’r storfa, mae’r cyfan yn golygu colli cyfalaf y mae’r cyflogwr wedi gweithio’n galed i’w ennill.

Dylai cwmnïau rybuddio staff yn gwrtais y bydd unrhyw aelod staff a ganfyddir yn dwyn yn wynebu’r posibilrwydd o ddiswyddiad ac y gallant gael eu riportio i’r heddlu. Drwy dynnu sylw’n glir at hyn, gall weithredu fel ataliwr a bydd staff yn gwybod yn iawn beth fydd canlyniad eu gweithredoedd.

Dyma nifer o ffyrdd y gallwch geisio mynd i’r afael â lladrata gan staff:

  • ystyriwch roi teledu cylch cyfyng gyda dyfais adnabod wyneb dda wrth allanfeydd tân ac mewn mannau lle mae’r cyhoedd a’r ardaloedd preifat yn cwrdd, yn cynnwys meysydd parcio
  • cynhaliwch sesiynau cyfrif stoc ar hap yn rheolaidd; nid yw adolygiadau chwe misol yn arbennig o effeithiol ar gyfer canfod colledion; chwiliwch am anghysonderau a chynhaliwch archwiliadau’n barhaus
  • ystyriwch ofyn i’ch staff i gael gwiriad collfarn droseddol 
  • rheoleiddiwch allanfeydd tân ac unrhyw ardaloedd o’r storfa sy’n arwain i ardaloedd cyhoeddus; ceisiwch gyfyngu ar y mannau mynediad
  • os oes gennych ddiogelwch, ceisiwch fonitro staff yn gadael yr adeilad gyda gwiriadau bagiau ar hap
  • os oes gennych sêff yn eich sefydliad yna gall fod yn ofyniad o ran yswiriant bod mynediad wedi’i gyfyngu neu fod rhan o’r allwedd yn cael ei gadw mewn cyfeiriad arall
  • os byddwch yn sylwi bod eitemau sy’n hawdd eu hadnabod ar goll, ewch ar gyfryngau cymdeithasol i geisio eu canfod

 

Os ydych yn darganfod bod aelod staff wedi bod yn dwyn oddi arnoch, cysylltwch â ni a byddwn yn trafod y sefyllfa yn dawel bach gyda chi cyn gweithredu.