Cyngor ymarferol i leihau’r perygl o ddioddef yn sgil y patrwm cynyddol o ddwyn eitemau sy’n cael eu gadael heb neb yn eu gwarchod gan gludwyr nwyddau.

Mae hwn yn duedd sy’n cynyddu ar draws y wlad, wrth i ladron fanteisio ar y cyfle i ddwyn parseli sydd heb neb yn gofalu amdanynt.

Atal lladrad carreg eich drws

Dyma rai pethau y gallech eu gwneud i leihau risg lladrad carreg y drws:

  • traciwch eich parsel i wneud yn siŵr eich bod chi neu rywun arall gartref i’w dderbyn
  • gosodwch gloch drws fideo; gellir cysylltu hon i’ch ffôn symudol fel y cewch eich hysbysu ar unwaith ynglŷn ag unrhyw becyn sy’n cyrraedd, ac mae’n haws i’w gosod na system teledu cylch cyfyng llawn
  • gosodwch olau diogelwch
  • trefnwch fod eich parsel yn cael ei adael gyda chymydog yr ydych yn ymddiried ynddo, neu aelod arall o’ch teulu a fydd gartref; os ydych chi’n byw mewn fflat, a oes gofalwr a allai dderbyn y parsel ar eich rhan?
  • defnyddiwch wasanaeth locer oddi ar y safle ar gyfer eitemau sy’n cael eu danfon yn aml, neu ar gyfer eitemau drud; mae’r blychau parsel hyn yn fwy tebygol o fod mewn lleoliadau prysur a diogelach - megis archfarchnadoedd - yn hytrach nag ardaloedd diarffordd y gall lladron eu targedu