South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Swyddogion yr Heddlu

Ydych chi’n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol, lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth? Os felly, yna gallai rôl Cwnstabl yr Heddlu fod yn swydd ddelfrydol i chi!

Fel Cwnstabl yr Heddlu, o’r diwrnod cyntaf byddwch yn helpu i wneud De Cymru yn fwy diogel, yn ogystal â’n helpu ni i wneud gwahaniaeth yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd, ymroddiad ac angerdd dros y rôl ragorol hon, ac sy’n ymrwymedig i’n gweledigaeth a’n hymrwymiad i ddiogelu’r rhai sydd fwyaf agored i risg, dal troseddwyr, cadw’r cyhoedd yn ddiogel a byw a gweithio yn ôl y Cod Moeseg.

I fod yn llwyddiannus byddwch yn bodloni ein gofynion mynediad, ynghyd â dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf i bobl De Cymru.

Ein gweledigaeth ar gyfer plismona yn Ne Cymru yw cyflawni gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, a thrwy wneud hynny, rydym yn annog unigolion o gefndiroedd a diwylliannau amrywiol i ystyried ein cyfleoedd recriwtio a gyrfa.

Os ydych o gefndir a diwylliant amrywiol a hoffech siarad â rhywun am yr ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, y cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â’n tîm gweithlu cynrychioladol yn Joinus@south-wales.pnn.police.uk neu ffoniwch 01656 762995.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.

Byddwch yn ymwybodol ar eich penodiad ac yn ystod eich gwasanaeth y gallech gael eich anfon i unrhyw leoliad yn Ne Cymru yn seiliedig ar angen gweithredol.

Meini Prawf Cymhwysedd

I wneud cais ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu, mae’n rhaid bod y canlynol yn gymwys i chi:

 • bod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)
 • wedi cwblhau Tystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona (CKP)
 • wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol yn union cyn gwneud cais
 • wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu gael caniatâd i aros yn y DU am gyfnod amhenodol
 • wedi cyflawni safon o addysg sy’n gymwys i Lefel 3 neu’n uwch (gweler isod i gael y manylion llawn)
 • peidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) yn ogystal â sefydliadau eraill perthnasol, megis Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol
 • peidio â chael tatŵs sy’n weledol wrth wisgo lifrai neu a allai beri tramgwydd
 • peidio â chael troseddau moduro

 

Yr hyn y mae Heddlu De Cymru yn ei gynnig i chi…

 • Ein cyflog cychwynnol i swyddogion dan hyfforddiant yw £22,896
 • Gwyliau Blynyddol o 22 diwrnod (yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth), yn ogystal â gwyliau banc ‘in lieu’.
 • Pensiwn yr Heddlu.
 • Cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad.
 • Tâl Mamolaeth a Thadolaeth gwell
 • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl 2 flynedd o wasanaeth)
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol ac amrywiaeth o gymdeithasau staff a mynediad at amrywiaeth o wasanaethau – Ymddiriedolaeth Elusennol a Police Mutual.
 • Talebau Gofal Plant – cyfnewidiwch ran o’ch cyflog am dalebau gofal plant di-dreth a heb yswiriant gwladol
 • Mynediad at gampfa gymorthdaledig
 • Beicio i’r gwaith – gallwch gael beic newydd i deithio i’r gwaith drwy eich cyflog gan arbed treth ac yswiriant gwladol
 • Gostyngiadau Ffordd o Fyw sy’n cynnwys cymorth gyda theithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy.
 • Rhwydweithiau Cymorth Staff sy’n cynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith Staff Hoyw, Cymdeithas yr Heddlu Du, Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu, Rhwydwaith Cymorth Abledd, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.

 

MENU