South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Swyddogion yr Heddlu

Ar hyn o bryd, nid ydym yn derbyn ceisiadau am swyddi swyddogion heddlu newydd ond Cofrestrwch eich diddordeb yma 


Pa lwybr byddwch chi’n ei ddewis?

Prentisiaethau

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) yn rhaglen addysg uwch tair blynedd yn seiliedig ar arfer, sy’n arwain at Radd BSc Anrhydedd mewn Arfer Plismona Proffesiynol.

I wneud cais am Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu mae’n rhaid eich bod eisoes wedi ennill cymhwyster Lefel 3 (Safon Uwch neu safon gyfatebol) neu wedi cwblhau’r asesiad ar-lein ar sail cymwyseddau yn llwyddiannus.

Ni chaiff graddau rhagamcanol eu derbyn. Bydd hefyd angen darparu’r ardystiad angenrheidiol.

Os byddwch yn llwyddiannus bydd angen i chi gwblhau nifer o asesiadau ac aseiniadau yn ystod cyfnod eich Prentisiaeth. Byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o amser astudio wedi’i neilltuo i gefnogi eich datblygiad proffesiynol. Fodd bynnag, mae hefyd yn debygol y bydd angen rhywfaint o astudio preifat, y tu allan i oriau gwaith.

Bydd rhagor o wybodaeth am y rhaglen ddysgu ar gael yn fuan.

Deiliad Gradd

Mae’r Rhaglen Mynediad i Raddedigion (DHEP) ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes yn meddu ar radd mewn unrhyw faes pwnc, sydd am ymuno â’r heddlu. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd o hyd sy’n cyfuno dysgu ymarferol wrth weithio a chymhwysedd gweithredol drwy ddysgu academaidd. Ar ôl cwblhau’r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Arfer Plismona Proffesiynol. Mae’r heddlu yn talu holl ffioedd y cwrs sy’n gysylltiedig â’r llwybr mynediad hwn.

Ni chaiff graddau rhagamcanol eu derbyn. Bydd hefyd angen atodi’r ardystiad angenrheidiol cyn y gallwch gyflwyno cais. Os enillwyd eich gradd y tu allan i’r DU, mae’n rhaid i chi gael cadarnhad gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU i roi tystiolaeth bod eich cymhwyster yn cael ei gydnabod ar lefel Gradd.
Os nad ydych wedi cwblhau eich gradd eto, ond hoffech wneud cais o hyd, dylech wneud hynny drwy’r llwybr Prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwch yn llwyddiannus ni fyddwch yn gallu cwblhau eich cymhwyster gradd cyfredol ac ni allwch ohirio’ch cais am gyfnod.

Gradd Cyn Ymuno

Mae’r Radd Cyn Ymuno mewn Arfer Plismona Proffesiynol ar gyfer y rhai hynny sy’n dewis cwblhau’r radd mewn Sefydliad Addysg Uwch o’u dewis, ar eu cost eu hunain.

Bydd ymgeiswyr a gaiff eu recriwtio drwy’r llwybr hwn hefyd yn ymgymryd â hyfforddiant academaidd a hyfforddiant yn seiliedig ar arfer er mwyn datblygu sgiliau penodol, a fydd yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf asesu cenedlaethol a chymhwysedd gweithredol

Bydd y llwybr hwn i ymuno ar gael mewn Prifysgolion sy’n cymryd rhan o fis Medi 2019.

Mae’r Coleg Plismona wedi cyflwyno gwefan newydd gyda gwybodaeth am y llwybr Radd cyn ymuno.

Noder nad llwybr mynediad byw i Heddlu De Cymru yw hwn ar hyn o bryd. Gwnewch gais am y Rhaglen Mynediad i Raddedigion (DHEP) neu Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA).

Mwy am y rôl.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi fodloni ein gofynion mynediad sylfaenol, a dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf i bobl De Cymru. Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni, cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.
Byddwch yn ymwybodol ar eich penodiad ac yn ystod eich gwasanaeth y gallech gael eich anfon i unrhyw leoliad yn Ne Cymru yn seiliedig ar angen gweithredol.
Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol hefyd er y byddant yn gymwys i gael rhywfaint o amser astudio wedi’i neilltuo yn y gweithle i gefnogi eu datblygiad proffesiynol, mae hefyd yn debygol y bydd angen i rai myfyrwyr astudio’n breifat y tu allan i oriau gwaith. Amcangyfrifir y bydd unrhyw ddysgwr ar raglen gradd neu raglen diploma i raddedigion yn cwblhau 5 awr o astudio preifat yr wythnos ar gyfartaledd, er y bydd hyn yn dibynnu’n fawr iawn ar y myfyriwr. Mae’n ofynnol i bob dysgwr gwblhau’r cymhwyster gofynnol yn llwyddiannus.Noder y bydd “amser astudio wedi’i neilltuo” yn amodol ar anghenion y sefydliad.Os ydych o gefndir a diwylliant amrywiol a hoffech siarad â rhywun am yr ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, y cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â’n tîm gweithlu cynrychioliadol drwy e-bostio neu ffoniwch 01656 762995.
 • Ni chaniateir i ymgeiswyr wneud cais i fwy nag un heddlu ar y tro.
 • Ni allwch wneud cais arall am 6 mis ar ôl i chi gael eich canlyniadau o’r ganolfan asesu.
 • Mae marc llwyddo o’r ganolfan asesu yn ddilys am flwyddyn cyn y byddai angen i ymgeisydd ailsefyll.
 • I Staff Mewnol Heddlu De Cymru – Cwblhewch y ffurflen gyfan ar gyfrifiadur personol/gliniadur mewnol neu allanol. Os caiff y cais ei ddechrau ar systemau mewnol mae’n rhaid ei gwblhau ar systemau mewnol. Mae newidiadau i gyfeiriadau IP a manylion cyswllt e-bost yn achosi problemau i’r system.
 • Cynghorir ymgeiswyr i wirio eu blwch “post sothach” am newyddion gan y system drwy e-bost.

Mae Coleg y Plismona wedi cyflwyno gwefan newydd gyda gwybodaeth ynghylch cynuno.

A wyf yn Gymwys?

I wneud cais ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu, mae’n rhaid bod y canlynol yn gymwys i chi:
• Bod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)
• Wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol, yn union cyn gwneud cais.
• Wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu gael caniatâd i aros yn y DU am gyfnod amhenodol. D.S. Bydd angen i chi ddarparu prawf o hyn wrth gwblhau eich cais.
• Peidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) na sefydliadau eraill megis Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol.
• Heb fod ag unrhyw datŵs a allai beri tramgwydd. Ystyrir bod tatŵs ar y gwddf, yr wyneb neu’r dwylo yn annerbyniol ond, o dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl yr ystyrir maint, natur ac amlygrwydd y tatŵ.
• Heb fod â chofnod neu gollfarn droseddol sy’n anghydnaws â’r rôl – gweler y meini prawf cymhwyster.

  • Mynegai Crynswth Corfforol (BMI)

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff eich ystod pwysau ei hasesu yn ystod asesiad meddygol. Mae’r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesuriad a elwir yn fynegai màs y corff (BMI). Gellir canfod hyn os gwyddoch beth yw eich pwysau a’ch taldra. Cyfrifir hyn drwy rannu eich pwysau (mewn cilogramau) â’ch taldra (mewn metrau sgwâr). Mae canllawiau a siartiau hawdd eu defnyddio ar gyfer cyfrifo eich BMI ar gael ar wefan y GIG. Mae’r GIG yn cynghori bod BMI rhwng 18.5 a 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Golyga hyn nad yw eich corff mewn perygl o ddioddef clefydau sy’n gysylltiedig â phwysau. Mae’r Swyddfa Gartref yn gosod safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30. Os nad yw ymgeiswyr yn cyrraedd y safon hon, efallai y bydd cais yn cael ei ohirio neu ni chânt eu penodi.

  • Prawf cyffuriau a betio biometrig

Gofynnir i chi hefyd gael prawf cyffuriau a rhoi gwybodaeth am unrhyw feddyginiaeth y gallwch fod yn ei chymryd. Os byddwch yn methu’r prawf cyffuriau ni fyddwch yn cael cynnig swydd gyda Heddlu De Cymru. Caiff cynnig unrhyw ymgeisydd mewnol sy’n methu prawf cyffuriau ei dynnu’n ôl a gall canlyniadau’r prawf cyffuriau gael eu defnyddio yn unol â Pholisi Disgyblu Staff Heddlu De Cymru a Chod Ymddygiad Staff yr Heddlu. Cyflwynwyd deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddilyn proses fetio biometrig. Darllenwch Gylchlythyr 03/2012 yr Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Gwella Plismona sydd ar gael ar wefan y Coleg Plismona. Mae hyn yn golygu y byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen gydsynio i gymryd eich olion bysedd a sampl o’ch DNA at ddibenion chwiliad ar hap ac i gadw’ch olion bysedd a’ch proffil DNA ar Gronfa Ddata Dileu’r Heddlu (PEDb). Cymerir olion bysedd a samplau DNA er mwyn gwneud chwiliad ar hap yn erbyn y cronfeydd data lleol a chenedlaethol cyn i chi ymuno â’r heddlu. Gwneir hyn er mwyn sicrhau nad ydych wedi dod i sylw’r heddlu mewn modd andwyol o’r blaen, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, ac nad ydych yn gysylltiedig ag unrhyw leoliadau troseddau sydd heb eu datrys. Byddwn yn gofyn i chi gwblhau’r profion hyn ar ôl i ni gwblhau eich holl wiriadau cefndirol yn llwyddiannus.

  • Prawf Ffitrwydd

Gall plismona fod yn waith corfforol iawn, felly bydd angen i chi fod mewn cyflwr corfforol da er mwyn llwyddo yn y prawf ffitrwydd. Fel rhan o’ch asesiad, cewch eich profi i sicrhau bod eich lefelau ffitrwydd yn ddigon uchel. Mae’n brawf trylwyr, ond peidiwch â phoeni, nid oes angen bod yn hynod o ffit. Rydym ond am wneud yn siŵr y byddech yn gallu cyflawni eich dyletswyddau yn gorfforol. Os na fyddwch yn cyrraedd y safon y tro cyntaf, gallwch roi hyd at dri chynnig arall arni, gyda chwe wythnos rhwng pob cynnig er mwyn i chi ddatblygu a gwella. Bydd angen i chi hefyd sefyll prawf ffitrwydd cyn cael eich penodi tua chwe wythnos cyn y dyddiad penodi a ragwelir ac mae’n rhaid i chi lwyddo yn y prawf hwn er mwyn parhau â’ch cais.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n derbyn cynnig amodol adolygu’r dogfennau hyn cyn y gallant barhau:

Rhaid i ymgeiswyr sy’n derbyn cynnig amodol adolygu’r dogfennau hyn cyn y gallant fynd ymlaen:

Student Constable Role Profile – Welsh Version

GRA 2015 Cymraeg

Beth yw’r buddiannau?

Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA)

Pwynt cyflog 0 £20,370 Cyflog cychwynnol
Pwynt cyflog 1 £23,586 Porth 1 (12 mis)
Pwynt cyflog 2 £24,654 Porth 2 (2 flynedd)
Pwynt cyflog 3 £25,728 Diwedd y cyfnod prawf (3 blynedd)

Rhaglen Mynediad Deiliad Gradd (DHEP)

Pwynt cyflog 0 £20,370 Cyflog cychwynnol
Pwynt cyflog 1 £23,586 Porth 1 (12 mis)
Pwynt cyflog 3 £25,728 Diwedd y cyfnod prawf (2 flynedd)
 • Gwyliau Blynyddol o 22 diwrnod (yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth), yn ogystal â gwyliau banc neu amser i ffwrdd o’r gwaith yn lle tâl.
 • Pensiwn yr heddlu.
 • Cynllun Talebau Gofal Plant – y gellir ei ddefnyddio i dalu am ddarparwyr gofal cymeradwy.
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu ar gyfradd uwch.
 • Cymorth i ennill cymwysterau plismona proffesiynol.
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol a mynediad at amrywiaeth o wasanaethau llesiant.
 • Cymorth a chyngor gan ein Cymdeithasau Staff a’n Rhwydweithiau Cymorth sy’n cynnwys y canlynol: Cymdeithas Merched yr Heddlu, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas yr Heddweision Duon, Cymdeithas

Hyfforddiant

Bydd chwe mis hyfforddiant yr heddlu yn yr ystafell ddosbarth. Bydd swyddogion yr heddlu a staff hyfforddiant yr heddlu yn cyflwyno’r cwrs mewn sefydliad hyfforddiant i’r heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Mae hwn yn gwrs amhreswyl gyda’r nod o helpu i fanteisio ar ddysgu hyd yr eithaf yn academaidd ac yn ymarferol a dechrau datblygu sgiliau plismona gweithredol.
Mae maes llafur yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona, sy’n cwmpasu pob agwedd sydd ei hangen am rôl Cwnstabl yr Heddlu. Caiff amrywiaeth o becynnau E-ddysgu ynghyd â ffitrwydd, cymorth cyntaf a hyfforddiant diogelwch personol eu hastudio hefyd.
Ar wahanol rannau o’r cwrs, bydd angen i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth drwy brosesau asesu anffurfiol a ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau amlddewis, aseiniadau ac asesiadau ymarferol.
Disgwylir i gwnstabliaid ddangos ymddygiad ac agwedd briodol bob amser yn ystod eu hyfforddiant yn unol â Chod Moeseg gwasanaeth yr heddlu.
Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf bydd swyddogion yn cychwyn cyfnod o diwtora mewn gorsaf heddlu weithredol gyda thiwtor cymwysedig. Bydd cwblhau’r cyfnod tiwtora’n llwyddiannus yn caniatáu i gwnstabliaid dan hyfforddiant gael eu rhoi ar batrôl annibynnol.
Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, wrth weithio mewn amgylchedd gweithredol, bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant ar brentisiaeth yn gweithio tuag at ennill gradd mewn Arfer Plismona Proffesiynol tra bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant sy’n raddedigion yn gweithio tuag at ennill Tystysgrif Gradd mewn Plismona Proffesiynol.
Bydd gofyn i recriwtiaid ar y ddwy raglen gwblhau portffolio cymhwysedd galwedigaethol yn ystod eu cyfnod prawf, a bydd angen iddynt gwblhau lefel o astudio preifat y tu allan i oriau gwaith.

FAQs

 • A wyf yn gymwys?
  Ceir manylion am ein meini prawf Cymhwysedd yn llawn ar ein gwefan. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydym wedi’u hateb, mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.
 • Beth yw’r broses recriwtio?
  Y cam cyntaf fydd gwneud cais ar-lein sy’n cynnwys cwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Rhaid llwyddo ymhob prawf cyn y gallwch gwblhau’r ffurflen gais. Ar ôl cwblhau’r broses ymgeisio’n llwyddiannus, bydd yr adran Adnoddau Dynol yn cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr elfennau sy’n weddill o’r broses recriwtio, ac mae’r manylion amdanynt ar gael ar ein gwefan.
 • Sut y caiff myfyrwyr eu dethol?
  Mae ein gweithdrefn ddethol yr un peth ar gyfer pob ymgeisydd, ac mae’n seiliedig ar deilyngdod yn unig. Nid yw’r weithdrefn yn tynnu’r elfen gystadleuol oddi yno a bydd Heddlu De Cymru yn dethol yr ymgeiswyr gorau bob tro.
 • Os byddaf yn llwyddo yn y broses recriwtio, ond yn methu â chyflawni’r cymhwyster angenrheidiol, a fydd angen i mi dalu unrhyw gostau yn ôl?
  Byddwch yn derbyn cymorth llawn yn ystod eich cyfnod prawf, ond os byddwch yn methu â chyrraedd y safon ofynnol, ni fydd disgwyl i chi dalu unrhyw gostau yr eir iddynt yn ôl.
 • A allaf benderfynu tynnu’n ôl o’r broses recriwtio ar unrhyw adeg?
  Yn syml, gallwch. Mae plismona yn rôl gyffrous a heriol, ond nid yw at ddant pawb. Fodd bynnag, gofynnwn i holl ddarpar swyddogion yr heddlu ystyried yr heriau hyn a’u haddasrwydd yn llawn cyn cyflwyno eu cais.
 • Fel Prentis, beth fydd hyd fy nghyfnod prawf?
  Fel prentis sydd wedi cofrestru ar gyfer Prentisiaethau Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) bydd eich cyfnod prawf yn para am 3 blynedd.
 • Fel Deiliad Gradd, beth fydd hyd fy nghyfnod prawf?
  Fel Deiliad Gradd, bydd eich cyfnod prawf yn para am 2 flynedd.
 • Beth fydd y cyfnod prawf ar gyfer Prentis yn ei gynnwys?
  Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddwch hefyd yn ymgymryd â chyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner.
  Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.
 • Beth fydd y cyfnod prawf ar gyfer Deiliad Gradd yn ei gynnwys?
  Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddwch yn cwblhau cyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner.
  Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.
 • Felly pam fod un yn fyrrach na’r llall?
  Mae hyn oherwydd yr amrywiaeth yn y gofynion academaidd
 • A gaf amser i gwblhau’r elfennau academaidd o’r cymhwyster?
  Cewch. Mae’r Heddlu a’r Sefydliad Addysg Uwch (HEI) wedi cyfrifo’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau pob elfen o’r cymhwyster a chaiff hyn ei gynnwys ar y rota ar gyfer eich patrwm sifft.
 • Os byddaf yn methu ar unrhyw adeg o’r broses recriwtio, a allaf ailsefyll?
  Os byddwch yn methu ar unrhyw adeg o’r broses, bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi. Mewn achosion lle na fydd yn bosibl i chi ailsefyll, gallwch wneud cais arall o fewn chwe mis i gael gwybod.
 • Ble byddaf yn astudio?
  Caiff pob sesiwn a gyflwynir yn bersonol ei chynnal ar safleoedd yr heddlu yn ardal Heddlu De Cymru. Cynhelir hunanastudiaeth a dysgu ar-lein o bell.
 • A fyddaf yn cael costau teithio neu gynhaliaeth yn ystod yr hyfforddiant?
  Na fyddwch – chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau teithio yr eir iddynt.
 • A fydd angen i mi dalu am unrhyw ddeunyddiau ar gyfer y cwrs? Llyfrau ac ati?
  Bydd myfyrwyr yn cael deunyddiau dysgu gan Heddlu De Cymru a’r Brifysgol partner am ddim.
 • Nid oes gennyf gymhwyster lefel 3, a oes dal modd i mi wneud cais.
  Gallwch wneud cais o hyd ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) ond bydd angen i chi gwblhau prawf ar-lein sy’n mesur eich gallu academaidd.
 • Beth os wyf am wneud cais ond nid oes gennyf unrhyw gymwysterau?
  Fel uchod
 • Beth mae’r profion ar-lein yn ei gynnwys: Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch, mae’n rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf rhesymu a chyfrifo llafar. Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd hyd at Lefel 3. Os byddwch yn llwyddo yn y profion uchod, ond yn methu mewn rhan arall o’r broses recriwtio, ni fydd yn ofynnol i chi ailsefyll y profion hyn eto os byddwch am wneud cais eto ymhen chwe mis.
  Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad. Mae’n rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio.
 • A oes angen cymhwyster CKP arnaf i wneud cais?
  Nid oes angen cymhwyster CKP arnoch mwyach, ond caiff ei ystyried yn gymhwyster Lefel 3 ac felly os ydych eisoes yn meddu arno, gallwch ei ddefnyddio fel y cymhwyster Lefel 3 sydd ei angen arnoch i wneud cais
 • Os wyf yn PCSO neu’n Gwnstabl Gwirfoddol, ond nid oes gennyf gymhwyster Lefel 3, a allaf wneud cais o hyd?
  Gallwch, ond bydd y gofynion cymhwysedd ar gyfer y llwybr Prentisiaeth yn gymwys o hyd.
 • Beth fyddai’n digwydd pe bai ymgeisydd yn methu apwyntiad?OMae ein cyrsiau PCDA a DHEP newydd, cyffrous a’r drefn academaidd sy’n gysylltiedig â nhw, yn golygu y caiff gwyliau blynyddol eu cyfyngu yn ystod 6 mis cyntaf eich cyfnod prawf. Cofiwch, os ydych wedi trefnu gwyliau neu os nad allwch fynd i hyfforddiant ar ddiwrnodau y tu allan i’r cyfnodau gwyliau a bennwyd ymlaen llaw am ba reswm bynnag, mae’n debygol iawn na fyddwch yn gallu ymuno. Ni ellir rhoi cyfnodau gwyliau blynyddol estynedig yn ystod y cyfnod hwn. Ar ôl eich penodi, byddwch yn cael 3 wythnos benodol i ffwrdd yn ystod 6 mis cyntaf eich cyfnod hyfforddi cychwynnol. Yn anffodus, oherwydd bod gofynion yr heddlu yn newid yn barhaus, ni allwn drefnu dyddiadau derbyn/gadael ymlaen llaw.
 • Os bydd ymgeisydd yn datgan bod ganddo anabledd, megis dyslecsia, a fydd modd gwneud unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer y Ganolfan Asesu?Os hoffech ofyn am addasiadau rhesymol yng Nghanolfan Asesu SEARCH, bydd angen cael adroddiad diagnostig llawn (a gafwyd pan oeddech dros 16 oed) a’i gyflwyno i Heddlu De Cymru i’w drosglwyddo ymlaen i’r Coleg Plismona, a hynny’n ddelfrydol ar adeg gwneud y cais. Mae’r Coleg yn gyfrifol am gadarnhau dilysrwydd yr adroddiad a’r cynnig/cynigion ar gyfer addasiadau rhesymol. Bydd angen i’r ymgeisydd gytuno i unrhyw addasiadau cyn y ganolfan asesu.Dylai ymgeiswyr sy’n holi am addasiadau rhesymol ychwanegol wneud hynny drwy’r tîm Recriwtio Adnoddau Dynol.Ceir rhagor o wybodaeth am y gofynion o ran addasiadau rhesymol yn y Polisi Darparu yn Addasiadau Rhesymol a Llety yn;- http://recruit.college.police.uk/Officer/after-I-apply/Pages/Constables-Assessment-Centre.aspx