South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO)

Ydych chi am wneud gwahaniaeth yn eich swydd? Yna gallai bod yn Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu fod yn ddewis da i chi.

PCSO yw’r cyswllt hanfodol hwnnw rhwng y gymuned a gwasanaeth yr heddlu er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod gan bawb y cymorth sydd ei angen arnynt. Gall bod yn PCSO fod yn heriol ond mae hefyd yn rôl sy’n cynnwys amrywiaeth, ystyr a chyffro.

Byddwch yn cefnogi plismona rheng flaen drwy gyflawni tasgau megis rhwystro goryrru y tu allan i’n hysgolion, rhoi gwybod am fandaliaeth, neu leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, bydd eich gwaith yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth gadw De Cymru yn ddiogel.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

I wneud cais am rôl Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, mae’n rhaid bod y canlynol yn gymwys i chi:

 • Bod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)
 • Wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol yn union cyn gwneud cais
 • Peidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) yn ogystal â sefydliadau eraill perthnasol, megis Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol
 • Peidio â chael tatŵs sy’n weledol wrth wisgo lifrai neu a allai beri tramgwydd

 

Beth gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

 • Lle ar y cwrs hyfforddiant 9 wythnos
 • Eich cyflog cychwynnol fydd £19,521 – £21,618 yn ogystal â lwfans sifft
 • Gwyliau Blynyddol o 24 diwrnod (yn cynyddu i 29 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth)
 • Cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad
 • Tâl Mamolaeth a Thadolaeth gwell
 • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl 2 flynedd o wasanaeth)
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol ac amrywiaeth o gymdeithasau staff a mynediad at amrywiaeth o wasanaethau – Ymddiriedolaeth Elusennol a Police Mutual
 • Talebau Gofal Plant – cyfnewidiwch ran o’ch cyflog am dalebau gofal plant di-dreth a heb yswiriant gwladol
 • Mynediad at gampfa gymorthdaledig.
 • Beicio i’r gwaith – gallwch gael beic newydd i deithio i’r gwaith drwy eich cyflog gan arbed treth ac yswiriant gwladol
 • Gostyngiadau Ffordd o Fyw sy’n cynnwys cymorth gyda theithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
 • Rhwydweithiau Cymorth Staff sy’n cynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith Staff Hoyw, Cymdeithas yr Heddlu Du, Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu, Rhwydwaith Cymorth Abledd, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.
MENU