South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Staff yr Heddlu

Nid yw bywyd ar y rhawd yn addas i bawb ond nid yw hynny’n golygu na allwch weithio i Heddlu De Cymru.

Mae rolau staff yn amrywio’n enfawr o Swyddogion Cyfathrebu i Bartner Busnes AD, arbenigwyr TG i Swyddogion Cadw yn y Ddalfa, gallai eich sgiliau, profiad ac arbenigedd fod yr hyn rydym yn chwilio amdano.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol a swyddi newydd.

Yr hyn y mae Heddlu De Cymru yn ei gynnig i chi…

 • Cyflog cystadleuol
 • Hawl i wyliau blynyddol â thâl (isafswm o 24 diwrnod yn codi i 29 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth) yn ogystal â gwyliau cyhoeddus â thâl
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Hael
 • Hawl i dâl salwch hael
 • Trefniadau Gweithio Hyblyg (i’w cytuno gyda’r rheolwr llinell i gefnogi’r angen sefydliadol)
 • Talebau Gofal Plant – cyfnewidiwch ran o’ch cyflog am dalebau gofal plant di-dreth a heb yswiriant gwladol
 • Tâl Mamolaeth a Thadolaeth gwell
 • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl 2 flynedd o wasanaeth)
 • Beicio i’r gwaith – gallwch gael beic newydd i deithio i’r gwaith drwy eich cyflog gan arbed treth ac yswiriant gwladol
 • Gostyngiadau Ffordd o Fyw sy’n cynnwys cymorth gyda theithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
 • Rhwydweithiau Cymorth Staff sy’n cynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith Staff Hoyw, Cymdeithas yr Heddlu Du, Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu, Rhwydwaith Cymorth Abledd, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB
 • Cyfleoedd i ymuno ag amrywiaeth o glybiau chwaraeon

I wneud cais ar gyfer rôl staff yr heddlu, mae’n rhaid bod y canlynol yn gymwys i chi:

 • Wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol, yn union cyn gwneud cais
 • Wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu gael caniatâd i aros yn y DU am gyfnod amhenodol. D.S. Bydd angen i chi ddarparu prawf o hyn wrth gwblhau eich cais
 • Peidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) na sefydliadau eraill megis Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol
 • Heb fod ag unrhyw datŵs a allai beri tramgwydd. Ystyrir bod tatŵs ar y gwddf, yr wyneb neu’r dwylo yn annerbyniol ond, o dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl yr ystyrir maint, natur ac amlygrwydd y tatŵ
 • Heb fod â chofnod neu gollfarn droseddol sy’n anghydnaws â’r rôl – gweler y meini prawf cymhwyster

Meddygol

Croesewir ceisiadau gan bobl ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol os bydd angen.

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi gwblhau holiadur meddygol ac, yn dibynnu ar y swydd, mae’n bosibl y bydd angen i chi gwblhau archwiliad meddygol e.e. prawf clyw/llygai.

Tatŵs

Cynhelir gwiriadau cymhwysedd ar datŵs presennol, ac os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵs ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl llwyddo yn y gwiriadau cymhwysedd, nhw sy’n gyfrifol am roi gwybod i’r adran Adnoddau Dynol a darparu lluniau priodol y bydd angen eu gwirio.

Fetio

Mae pwysigrwydd gonestrwydd ac uniondeb yn cael ei gwneud yn glir drwy gydol ein proses ymgeisio. Mae staff yr heddlu yn ddarostyngedig i’r Safonau Ymddygiad Proffesiynol, sy’n nodi’r hyn a ddisgwylir gan Staff yr Heddlu yn glir.

Mae’n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw’r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob trosedd traffig.