South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gweithio tuag at weithlu cynrychioliadol

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i recriwtio mwy o bobl o’n cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn.

Rydym yma i wasanaethu holl gymunedau De Cymru.

Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigryw unigolion, ac rydym am i Heddlu De Cymru barhau i ddatblygu fel sefydliad sy’n cynrychioli ac yn adlewyrchu ein cymunedau.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, croesawn geisiadau gan bob person sy’n gymwys am y swydd.

Fodd bynnag, gan fod ymgeiswyr o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cael eu tan-gynrychioli o fewn yr Heddlu ar hyn o bryd, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr BME yn enwedig.

Os hoffech siarad â rhywun am yr ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, y cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â’n tîm gweithlu cynrychioladol:

Joinus@south-wales.pnn.police.uk neu ffoniwch 01656 762995.

 

 

 

 

 

 

HOFFECH CHI GAEL GYRFA HEB EI DEBYG? OS FELLY… YMUNWCH Ȃ NI

Hoffem fod y gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymuned. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i’r ymgeiswyr gorau posibl o amrywiaeth eang o gefndiroedd wneud cais i fod yn rhan o’n teulu plismona.  Mae gyrfa â Heddlu De Cymru yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr a heriol mewn amrywiaeth o rolau. A oes gennych y sgiliau addas i ymuno â ni a helpu i gadw De Cymru yn ddiogel?

SWYDDOG YR HEDDLU
Mae pob diwrnod yn wahanol, ond atal a chanfod troseddau a gwneud i’r bobl yn Ne Cymru deimlo’n fwy diogel fydd y prif gyfrifoldeb bob amser. Mae dyletswyddau rheolaidd yn cynnwys ymateb i argyfyngau, cadw troseddwyr yn y ddalfa, rhoi cymorth i ddioddefwyr a gweithredu ar gudd-wybodaeth.

SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU (PCSO)
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) yw’r cyswllt hanfodol rhwng y gymuned a’r Heddlu. Maent yn atal pobl ifanc rhag cyflawni troseddau, rhoi sicrwydd i bobl sy’n agored i niwed ac yn lleihau ofn troseddau. Maent yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhoi cyngor ar atal troseddau ac yn casglu cudd-wybodaeth.

CWNSTABL GWIRFODDOL
Mae cwnstabliaid gwirfoddol yn swyddogion heddlu gwirfoddol sy’n chwarae rôl allweddol yn Heddlu De Cymru. Mae ganddynt yr un pwerau â swyddogion cyffredin yr heddlu ac maent yn cyflwyno sgiliau a phrofiadau i’r rôl. Maent yn rhoi cymorth i’w cymuned ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i blismona.

SWYDDOG DERBYN GALWADAU’R GANOLFAN GWASANAETHAU CYHOEDDUS (PSC)
Mae’r rôl hon yn gofyn am unigolion sy’n gallu gweithio dan bwysau, blaenoriaethu llwythi gwaith a bod yn flaengar. Rhaid iddynt ddarparu gwasanaeth prydlon, o ansawdd da i’r cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu.

STAFF YR HEDDLU
Mae’r tîm o staff proffesiynol yr heddlu sy’n gweithio yn y cefndir yr un mor bwysig â’r swyddogion rheng flaen. Maent yn gwneud cyfraniadau hollbwysig ar bob lefel o bob adran. Mae rhywbeth at ddant pawb bron, ni waeth beth fo’u sgiliau a phrofiadau.

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU