South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Yn cynnig cyfleoedd i

Oes diddordeb gennych mewn dychwelyd neu adleoli i Dde Cymru?

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed gan swyddogion a allai fod â diddordeb mewn ymuno â Heddlu De Cymru. Ar hyn o bryd, dim ond swyddi gwag ar gyfer Ditectifs sydd ag Achrediad Pip 2 sydd gennym.

Am ailymuno?

Gall cyn-swyddogion bellach ailymuno â heddlu hyd yn oed os daeth eu gwasanaeth blaenorol i ben fwy na phum mlynedd cyn iddynt ailymuno, a gallant gael eu penodi i reng uwch, is neu’r un rheng, yn amodol ar benderfyniad gan y prif swyddog sy’n penodi.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio swyddogion sy’n ailymuno fel rhan o Brosiect Peilot “Dychwelyd i Ymarfer Ymchwiliol”. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, bydd y cyfnod recriwtio yn dechrau ar 5 Awst 2019 ac yn cau ar 3 Medi 2019. Ewch i https://eservices.south-wales.police.uk/Jobs/Jobs/Default.aspx

Os hoffech gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â’n tîm recriwtio ar e-bost: HR-RECRUITMENT@south-wales.pnn.police.uk

Pam ymuno â Heddlu De Cymru?

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).

Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth amdanom, gan gynnwys ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoed, ac ein blaenoriaethau plismona.

Dysgwch ragor ynglŷn â’n perfformiad – ewch i weld trydydd asesiad PEEL (effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithloneb yr heddlu) yr ACEM o Heddlu De Cymru, a gwblhawyd yn 2016.

Byw yng Nghymru

Mae Cymru yn wlad wych i fyw a gweithio ynddi, ac mae’r costau byw yn isel o gymharu â gweddill y DU. Dysgwch ragor ynglŷn â’r manteision o fyw yng Nghymru.

Hoffwn ymuno â Heddlu De Cymru

Dyma DS Ambler yn siarad am ei brofiad o drosglwyddo i #TîmHDC o Hampshire:

 

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y meini prawf a’r broses o wneud cais i adleoli i Heddlu De Cymru, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin (FAQs).

MENU