South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cwnstabliaeth Wirfoddol

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gwnstabl Gwirfoddol ac ymuno â’n tîm?

Cwnstabliaeth Wirfoddol

Mae gennych yrfa rydych yn ei mwynhau eisoes – nawr rydych am gael her wahanol yn eich amser rhydd. Os gallwch ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis, dod ag uniondeb a synnwyr cyffredin i bopeth rydych yn ei wneud ac aros yn ddigyffro o dan bwysau, rydym am glywed gennych. Fel Swyddogion yr Heddlu gwirfoddol, mae gan Gwnstabliaid Gwirfoddol bwerau llawn yr heddlu, lifrau ac offer ac yn gweithio ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu llawn amser a PCSOs i gadw De Cymru yn ddiogel. Mae gwirfoddolwyr ar gyfer y Cwnstabliaeth Wirfoddol yn dod o bob rhan o’r gymuned. Gallwch fod gartref, yn magu teulu, neu wedi’ch cyflogi o fewn amrywiaeth eang o swyddi. Mae amrywiaeth a phrofiadau amrywiol y Gwnstabliaeth Wirfoddol yn helpu gwasanaeth yr heddlu i gynrychioli’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Ystyried gwneud cais?

Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio’r un pwerau â chwnstabliaid yr heddlu llawn amser – bydd llawer o bethau i chi eu dysgu. Unwaith y byddwch yn llwyddiannus yn eich cais byddwch yn cwblhau rhaglen hyfforddiant cychwynnol rhan amser yn cynnwys addysgu ystafell ddosbarth, hyfforddiant ymarferol a dysgu o bell. Ar ôl hyn byddwch yn dechrau ar eich rôl fel cwnstabl gwirfoddol, yn gweithio ochr yn ochr â swyddog yr heddlu profiadol neu gwnstabl gwirfoddol nes eich bod yn barod i weithio’n annibynnol.  Bydd disgwyl i chi ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis am weddill eich gwasanaeth.

Yn ystod eich gwasanaeth byddwch yn delio ag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau. Bydd adegau pan fyddwch yn profi gwrthdaro; byddwch yn arestio pobl dan amheuaeth a mynychu digwyddiadau sy’n aml yn ofidus, ond ni fydd popeth yn oleuadau glas a helfeydd mewn car.

Byddwch yno i bobl pan fydd eich angen arnynt fwyaf, bydd adegau pan na fyddwch yn gorffen eich sifft ar amser a phan fyddwch yn teimlo mai dim ond cwblhau gwaith papur rydych yn ei wneud. Ond os oes gennych yr ysfa i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned byddwch yn cael budd o weithio ochr yn ochr â swyddogion llawn amser i wneud De Cymru yn fwy diogel

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu yn rhan annatod o Heddlu De Cymru. Maent yn bobl sy’n rhoi o’u hamser i gyflawni tasgau sy’n ategu’r gwaith a gyflawnir gan swyddogion a staff yr heddlu. Maent yn rhan o ddiwylliant yr heddlu, ac maent yn werthfawr iawn, nid yn unig am eu bod yn rhoi cymorth uniongyrchol, ond oherwydd y cysylltiadau allweddol â’r gymuned. Cânt eu fetio ac maent yn cyflawni llawer o dasgau amrywiol, yn dibynnu ar anghenion a chyfyngiadau pob heddlu unigol.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr yr Heddlu

Mae’r cynllun Gwirfoddolwr Fyfyriwr yn cyd-fynd â Chynllun Gwirfoddolwr Cefnogi’r Heddlu, Heddlu De Cymru. Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae myfyrwyr yn Ne Cymru, yn enwedig ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe a Morgannwg (Trefforest), wedi mynd ati’n rhagweithiol i gadw eu cymunedau lleol yn ddiogel, er budd y gymuned a’r myfyrwyr ar y campws a phentrefi myfyrwyr.

Mae’n galonogol bod y myfyrwyr yn ymgysylltu â’r gymuned leol mewn modd cyfeillgar. Mae’r cyhoedd yn aml ond yn gweld ochr negyddol y gymuned o fyfyrwyr ac felly’n eu beio am lawer o broblemau (boed hynny yn haeddiannol ai peidio). Wrth iddynt gymryd rhan a siarad â phobl a datrys problemau, mae’r cyhoedd wedi gweld bod y myfyrwyr yn poeni am hyn, a bod diddordeb ganddynt ym marn y gymuned yn gyffredinol.

Hefyd, cafodd y gweithgareddau a gyflawnwyd gan wirfoddolwyr fyfyrwyr eu defnyddio gan y Prifysgolion fel rhan o’u gradd BSc Gwyddorau’r Heddlu, er enghraifft, i roi astudiaeth achos ymarferol wrth addysgu dulliau ymchwil i’r myfyrwyr. Gan weithio dan arweiniad aelodau’r Timau Plismona yn y Gymdogaeth, byddwch yn ymgysylltu’n uniongyrchol â Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

Fel arfer, caiff Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr yr Heddlu eu recriwtio drwy’r Cyngor Gwirfoddoli i Fyfyrwyr ym mhob campws, gan weithio mewn partneriaeth ag aelodau’r timau Plismona yn y Gymdogaeth leol.

Caiff Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr eu recriwtio ym mis Mai a mis Medi bob blwyddyn fel arfer, ac mae galw uchel iawn am leoedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan eich Undeb Myfyrwyr.

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfleoedd hefyd i gefnogi ein Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ddwyn yr heddlu i gyfrif drwy wirio’n annibynnol sut rydym yn gofalu am y bobl yn y ddalfa a’n hanifeiliaid gwaith drwy wirfoddoli gyda’r canlynol:

  • Cynllun Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa
  • Cynllun Ymweld ar gyfer Lles Anifeiliaid
Gaplan gwirfoddol
Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru.

 

MENU