South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cwnstabliaeth Wirfoddol

Cysylltiadau Defnyddiol

Cwnstabliaeth Wirfoddol

Mae gennych yrfa rydych yn ei mwynhau eisoes – nawr rydych am gael her wahanol yn eich amser rhydd. Os gallwch ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis, dod ag uniondeb a synnwyr cyffredin i bopeth rydych yn ei wneud ac aros yn ddigyffro o dan bwysau, rydym am glywed gennych. Fel Swyddogion yr Heddlu gwirfoddol, mae gan Gwnstabliaid Gwirfoddol bwerau llawn yr heddlu, lifrau ac offer ac yn gweithio ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu llawn amser a PCSOs i gadw De Cymru yn ddiogel. Mae gwirfoddolwyr ar gyfer y Cwnstabliaeth Wirfoddol yn dod o bob rhan o’r gymuned. Gallwch fod gartref, yn magu teulu, neu wedi’ch cyflogi o fewn amrywiaeth eang o swyddi. Mae amrywiaeth a phrofiadau amrywiol y Gwnstabliaeth Wirfoddol yn helpu gwasanaeth yr heddlu i gynrychioli’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Ystyried gwneud cais?

Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio’r un pwerau â chwnstabliaid yr heddlu llawn amser – bydd llawer o bethau i chi eu dysgu. Unwaith y byddwch yn llwyddiannus yn eich cais byddwch yn cwblhau rhaglen hyfforddiant cychwynnol rhan amser yn cynnwys addysgu ystafell ddosbarth, hyfforddiant ymarferol a dysgu o bell. Ar ôl hyn byddwch yn dechrau ar eich rôl fel cwnstabl gwirfoddol, yn gweithio ochr yn ochr â swyddog yr heddlu profiadol neu gwnstabl gwirfoddol nes eich bod yn barod i weithio’n annibynnol.  Bydd disgwyl i chi ymrwymo i o leiaf 16 awr y mis am weddill eich gwasanaeth.

Yn ystod eich gwasanaeth byddwch yn delio ag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau. Bydd adegau pan fyddwch yn profi gwrthdaro; byddwch yn arestio pobl dan amheuaeth a mynychu digwyddiadau sy’n aml yn ofidus, ond ni fydd popeth yn oleuadau glas a helfeydd mewn car.

Byddwch yno i bobl pan fydd eich angen arnynt fwyaf, bydd adegau pan na fyddwch yn gorffen eich sifft ar amser a phan fyddwch yn teimlo mai dim ond cwblhau gwaith papur rydych yn ei wneud. Ond os oes gennych yr ysfa i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned byddwch yn cael budd o weithio ochr yn ochr â swyddogion llawn amser i wneud De Cymru yn fwy diogel

Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu yn rhan annatod o Heddlu De Cymru. Maent yn bobl sy’n rhoi o’u hamser i gyflawni tasgau sy’n ategu’r gwaith a gyflawnir gan swyddogion a staff yr heddlu. Maent yn rhan o ddiwylliant yr heddlu, ac maent yn werthfawr iawn, nid yn unig am eu bod yn rhoi cymorth uniongyrchol, ond oherwydd y cysylltiadau allweddol â’r gymuned. Cânt eu fetio ac maent yn cyflawni llawer o dasgau amrywiol, yn dibynnu ar anghenion a chyfyngiadau pob heddlu unigol.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr yr Heddlu

Mae’r cynllun Gwirfoddolwr Fyfyriwr yn cyd-fynd â Chynllun Gwirfoddolwr Cefnogi’r Heddlu, Heddlu De Cymru. Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae myfyrwyr yn Ne Cymru, yn enwedig ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe a Morgannwg (Trefforest), wedi mynd ati’n rhagweithiol i gadw eu cymunedau lleol yn ddiogel, er budd y gymuned a’r myfyrwyr ar y campws a phentrefi myfyrwyr.

Mae’n galonogol bod y myfyrwyr yn ymgysylltu â’r gymuned leol mewn modd cyfeillgar. Mae’r cyhoedd yn aml ond yn gweld ochr negyddol y gymuned o fyfyrwyr ac felly’n eu beio am lawer o broblemau (boed hynny yn haeddiannol ai peidio). Wrth iddynt gymryd rhan a siarad â phobl a datrys problemau, mae’r cyhoedd wedi gweld bod y myfyrwyr yn poeni am hyn, a bod diddordeb ganddynt ym marn y gymuned yn gyffredinol.

Hefyd, cafodd y gweithgareddau a gyflawnwyd gan wirfoddolwyr fyfyrwyr eu defnyddio gan y Prifysgolion fel rhan o’u gradd BSc Gwyddorau’r Heddlu, er enghraifft, i roi astudiaeth achos ymarferol wrth addysgu dulliau ymchwil i’r myfyrwyr. Gan weithio dan arweiniad aelodau’r Timau Plismona yn y Gymdogaeth, byddwch yn ymgysylltu’n uniongyrchol â Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

Fel arfer, caiff Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr yr Heddlu eu recriwtio drwy’r Cyngor Gwirfoddoli i Fyfyrwyr ym mhob campws, gan weithio mewn partneriaeth ag aelodau’r timau Plismona yn y Gymdogaeth leol.

Caiff Gwirfoddolwyr Fyfyrwyr eu recriwtio ym mis Mai a mis Medi bob blwyddyn fel arfer, ac mae galw uchel iawn am leoedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan eich Undeb Myfyrwyr.

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfleoedd hefyd i gefnogi ein Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ddwyn yr heddlu i gyfrif drwy wirio’n annibynnol sut rydym yn gofalu am y bobl yn y ddalfa a’n hanifeiliaid gwaith drwy wirfoddoli gyda’r canlynol:

  • Cynllun Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa
  • Cynllun Ymweld ar gyfer Lles Anifeiliaid
Gaplan gwirfoddol
Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru.

 

MENU