South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Trosedd Cyllell: Ymgyrch Sceptre

Gall digwyddiadau lle y defnyddir cyllyll fod yn drychinebus. Nid yw troseddau’n ymwneud â chyllyll yn rhan o fywyd bob dydd yn Ne Cymru, ond rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd gweithredu i atal problem rhag digwydd.

Ymgyrch Sceptre yw ein dull o fynd i’r afael â throseddau cyllyll, a phroblemau cysylltiedig – trais difrifol a chyffuriau anghyfreithlon.

Mae ein gwaith yn cynnwys ymgyrchoedd wedi’u targedu a gwaith ymgysylltu ac addysgu er mwyn tawelu meddyliau pobl ifanc eu bod yn fwy diogel heb gario cyllyll.

Rydym yn cydweithio â sefydliadau partner i gefnogi ein hamcanion i gadw De Cymru’n ddiogel rhag troseddau cyllyll.

Os ydych chi’n amau bod rhywun yn cario cyllell neu’n ymwneud â chyffuriau, gallwch gysylltu â’r Heddlu drwy ffonio 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd, Wendy Gunney, arweinydd Ymgyrch Sceptre ar gyfer Heddlu De Cymru:

“Mae heddluoedd ledled y wlad wedi cofnodi cynnydd mewn troseddau cyllyll, ond drwy drugaredd nid yw lefel y troseddau hynny yr un mor uchel yn Ne Cymru ag mewn rhannau eraill o’r DU, gan fod troseddau cyllyll yn dal i fod yn rhywbeth anarferol yn y mwyafrif o gymunedau yma.
“Ond ni allwn byth fod yn hunanfodlon. Mae pob digwyddiad yn ymwneud â chyllell yn cael effaith ar bawb dan sylw, felly rydym yn cymryd y mater hwn o ddifrif. Fel rhan o Ymgyrch Sceptre, rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith er mwyn delio ag unrhyw bryderon a fydd gan gymunedau o bosibl, a mynd i’r afael â’r rhai sy’n cario cyllyll ac yn eu defnyddio.
“Rydym wedi buddsoddi mewn nifer o fesurau er mwyn helpu i ddelio â’r mater. “Mae’r rhain yn cynnwys unedau penodol a leolir yn bennaf yn ein dwy ddinas, sy’n rhan o’r gweithgarwch rhagweithiol ehangach a arweinir gan wybodaeth mewn ymateb i anghenion cymunedau ledled De Cymru. Mae’n bosibl y byddwch yn gweld rhywfaint o hyn, ond caiff llawer o’r gwaith hwn ei wneud gan dimau cudd arbenigol.
“Mae’n bwysig iawn ymgysylltu â phobl ifanc. Rydym yn siarad â miloedd o bobl ifanc bob blwyddyn er mwyn helpu i rannu’r neges mai’r dewis anghywir bob tro yw gafael mewn cyllell, oherwydd mewn gwirionedd mae hyn yn eich rhoi mewn mwy o berygl o gael niwed. Mae angen i ni ddeall pam mae pobl ifanc yn gwneud y penderfyniad ofnadwy i gario cyllyll, ac yn meddwl ei fod yn arferol a derbyniadwy i wneud hynny. Yn hytrach, rydym am ddweud wrth bobl ifanc am y risgiau, heb ychwanegu at eu pryderon.
“Rydym hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid gan gynnwys rhai ym meysydd iechyd, addysg a Safonau Masnach, ac rydym wedi cynnal mwy na 6,100 o achosion stopio a chwilio – sef tacteg a arweinir gan wybodaeth rydym yn ei defnyddio er mwyn mynd i’r afael â’r mater pwysig hwn – yn ystod y chwe mis diwethaf.
“Rydym yn benderfynol o rwystro’r rhai sy’n defnyddio arfau, yn arbennig pan gaiff y bobl sydd fwyaf agored i niwed eu rhoi mewn perygl o ganlyniad i hynny. Mae effeithiau erchyll troseddau cyllyll yn amlwg, ac ar gyfer pob unigolyn sy’n gysylltiedig – mae aelodau teulu a ffrindiau a fydd hefyd yn dioddef.
“Rydym yn annog pawb i siarad â’u hanwyliaid, ond hefyd i roi gwybod i’w heddlu lleol neu swyddogion cymorth cymunedol os ydynt yn meddwl bod rhywun yn cario cyllell. Fel arall, gellir cysylltu â’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555111 111.”

 

Yn y newyddion: Gweithgareddau Ymgyrch Sceptre

Llwyddiant i unedau gwrth-gyllyll penodol (Medi 2019)

Timau troseddau cyllyll Ymgyrch Sceptre i ehangu (Gorffennaf 2019)

 

Gwybod y gyfraith

Gallech chi fod yn ei thorri heb sylweddoli.

Mae’r canlynol yn anghyfreithlon:

  • gwerthu cyllell i unrhyw un o dan 18 oed, oni bai fod ganddi lafn sy’n plygu sy’n 3 modfedd o hyd (7.62cm) neu lai
  • cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da, oni bai fod ganddi lafn sy’n plygu â min torri sy’n 3 modfedd o hyd neu lai
  • cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell sydd wedi’i gwahardd
  • defnyddio unrhyw gyllell mewn ffordd fygythiol (hyd yn oed cyllell gyfreithlon)

Mae unrhyw offeryn miniog sy’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd fygythiol (e.e. sgriwdreifar) hefyd yn arf tramgwyddus.

Mae gan swyddogion yr heddlu yr hawl i stopio a chwilio unrhyw berson neu gerbyd os byddan nhw’n amau trosedd, gan gynnwys meddu ar arf tramgwyddus.
Gall y risg fod rhywun rydych chi’n ei adnabod yn cario cyllell neu’n cael ei effeithio gan droseddau’n ymwneud â chyllyll beri pryder a chodi llawer o gwestiynau.

 

Cyngor i rieni

Y ffordd orau o gadw pobl ifanc yn ddiogel yw siarad â nhw am y perygl.

Gall siarad fod yn anodd, ond daliwch ati. Efallai bod ofn ar eich mab neu’ch merch neu maen nhw’n amharod i siarad. Efallai eu bod nhw’n credu bod angen iddyn nhw gario cyllell am eu bod yn teimlo dan fygythiad.

Cadwch lygad am y canlynol:

  • Problemau yn yr ysgol neu amharodrwydd i fynd i’r ysgol
  • Problemau bwlio neu ddwyn eitemau personol
  • Rhwydwaith newydd o ffrindiau

Efallai eich bod chi’n amau bod eich mab neu’ch merch yn cario cyllell. Er enghraifft, efallai y byddwch chi’n darganfod fod cyllell ar goll o’r gegin.

 

Cyngor i fyfyrwyr

Mae’n anghyfreithlon cario cyllell hyd yn oed ar gyfer eich diogelwch eich hun.

Gall yr heddlu, ac athrawon yn yr ysgol, chwilio unrhyw un yr amheuir ei fod yn cario cyllell.

Drwy gario cyllell, gallech gael cofnod troseddol neu hyd yn oed ddedfryd o garchar. Bydd hyn yn cael effaith ar ragolygon swyddi yn y dyfodol a ph’un a fyddwch chi’n gallu teithio dramor i rai gwledydd.

Mae cario cyllell yn cynyddu eich risg o gael eich anafu yn sylweddol. Gall eich cyllell chi eich hun gael ei defnyddio yn eich erbyn neu gall rywun ymosod arnoch mewn ‘hunanamddiffyniad’.

Sut fyddech chi’n teimlo petai brawd neu chwaer iau yn cario cyllell am eu bod wedi eich gweld chi yn gwneud hynny, a bod rhywbeth yn digwydd iddyn nhw o ganlyniad i hynny?

Gall defnyddio cyllell, hyd yn oed mewn hunanamddiffyniad, ddifetha eich bywyd yn ogystal â bywyd rhywun arall. Gall hyd yn oed bod yno pan fydd rhywun arall yn defnyddio cyllell olygu y byddwch chi mewn trafferth.

Cerddwch i ffwrdd os byddwch chi’n wynebu bygythiad o drais.

Dywedwch wrth rywun rydych yn ymddiried ynddo – rhiant, athro, ffrind neu’r heddlu.

MENU