South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Swyddogion, staff a gwirfoddolwyr eithriadol yn cael eu hanrydeddu yn seremoni wobrwyo flynyddol Heddlu De Cymru

Mae swyddog plismona’r ffordd sy’n rhoi o’i amser sbâr i wella diogelwch beiciau modur, dau swyddog nad oeddent ar ddyletswydd a aeth i mewn i adeilad a oedd ar dân i geisio achub bywyd dyn, ac Arolygydd Gwirfoddol sydd wedi neilltuo 28 mlynedd o’i bywyd i wirfoddoli, ymysg y nifer o bobl eithriadol a gydnabuwyd yn seremoni wobrwyo flynyddol Heddlu De Cymru.

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-10-24

Yn ystod Gwobrau TîmHDC 2019, a gynhaliwyd neithiwr (nos Fercher, 23 Hydref) yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, rhoddwyd cydnabyddiaeth i dros 45 o bobl a gyrhaeddodd y rownd derfynol mewn 15 o gategorïau, pob un ohonynt wedi’u henwebu gan gydweithwyr yn yr heddlu.

Mae’r gwobrau, sydd bellach yn eu 14fed blwyddyn, yn gyfle i’r heddlu ddathlu swyddogion, aelodau o staff a gwirfoddolwyr sydd wedi mynd gam ymhellach yn eu hymrwymiad i gadw De Cymru yn ddiogel, boed hynny’n unigol neu fel tîm.

Unwaith eto, cafodd y gwobrau, a gyflwynwyd eleni gan Alexandra Hartley o ITV News, eu cynnal diolch i nifer o sefydliadau a noddodd bob categori.

Ymysg yr enillwyr haeddiannol a wobrwywyd eleni roedd:

–          PC Lucy Barry, a enillodd y Wobr Gwasanaeth Eithriadol i Bobl, ar ôl iddi weithredu’n gyflym ac achub bywyd merch fach 18 mis oed. Roedd PC Barry yn cymryd datganiad gan aelod o’r cyhoedd pan ddaeth cymydog ati gyda’r ferch fach anymwybodol yn ei freichiau. Rhoddodd gymorth cyntaf i’r plentyn yn bwyllog, gan sicrhau ei bod yn anadlu unwaith eto erbyn i’r parafeddygon gyrraedd.

–          PC Stephen Powell, a enillodd y Wobr Siryfiaeth Swyddog Cymunedol am ei ymrwymiad a’i angerdd fel Rheolwr Rhawd Cymdogaeth yn y Barri. PC Powell, a ddisgrifiwyd gan ei enwebydd fel “rhan annatod o gymuned Ynys y Barri”, sy’n gyfrifol am gynllunio a chydlynu’r gweithrediadau plismona ar gyfer rhai o ddigwyddiadau mwyaf y dref, ac roedd hefyd yn gyfrifol am weithio gyda gwerthwyr ffair i gyflwyno ffurflenni fetio gwirfoddol i ddiogelu ymwelwyr ifanc.

–          DC Allan James ac ymchwilydd staff yr heddlu Arthur Kingsbury, a enillodd y Wobr Arloesedd am eu gwaith i greu cwrs hyfforddi penodol er mwyn sicrhau arfer gorau wrth adalw, adolygu a chofnodi tystiolaeth teledu cylch cyfyng. Mae eu dull gweithredu wedi gwella cysondeb, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ymchwiliadau, gan sicrhau cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol a sicrhau bod tystiolaeth o safon yn cael ei chyflwyno gerbron y llysoedd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Matt Jukes: “Mae Gwobrau blynyddol TîmHDC yn uchafbwynt arbennig i’r heddlu, ac yn gyfle i ni wobrwyo rhai o’r swyddogion, y staff a’r gwirfoddolwyr hynny sydd wedi mynd gam ymhellach yn eu hymrwymiad i wasanaethu cymunedau De Cymru.

“Fel y mae rhai o enillwyr eleni wedi dangos, nid yw swyddog yr heddlu byth oddi ar ddyletswydd mewn gwirionedd, ac mae’n bleser clywed am ymdrechion ein swyddogion i helpu eraill.

“Mae plismona’n cael ei gydnabod yn gyhoeddus fel swydd anodd iawn, ond fodd bynnag, mae’r digwyddiad hwn hefyd yn gyfle i ni dynnu sylw at y gwaith gwerthfawr sy’n cael ei wneud y tu ôl i’r llenni i gefnogi plismona rheng flaen.

“Rwy’n falch iawn o holl enillwyr y noson a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, ac rwy’n siŵr y bydd pawb a oedd yn bresennol yn cytuno bod ein swyddogion a’n staff wir yn ymrwymedig i newid ac achub bywydau.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: “Mae bob amser yn bleser clywed y straeon am wasanaeth eithriadol i’r cyhoedd, sydd ond yn rhai enghreifftiau o wasanaeth ymroddedig ein swyddogion a’n staff ledled De Cymru. Nid oedd noson wobrwyo eleni yn eithriad.

“Unwaith eto, gwnaethom ddathlu gweithredoedd unigolion anhunanol a thimau ymroddedig ac arloesol, y mae pob un ohonynt yn ymgorffori ethos ‘Cadarnhaol, Balch, Proffesiynol’ Heddlu De Cymru.

“Yn ogystal â rhagori ar ddarparu ymatebion gwych pan fo pobl yn wynebu bygythiadau ac argyfyngau, roedd yr enillwyr hefyd yn dangos tair nodwedd Heddlu De Cymru, sef empathi i bobl sy’n agored i niwed, gweithio’n agos gyda’n cymunedau lleol ac ymgorffori egwyddor atal troseddau Peel.

“Roedd y noson hefyd yn gyfle i ni ddathlu’r gwaith partneriaeth arloesol rydym yn rhan ohono; gwaith yr ydym yn falch iawn ohono gan ein bod yn gwybod bod cydweithio’n well â gwasanaethau cyhoeddus eraill a sefydliadau gwirfoddol yn ein galluogi i helpu mwy o bobl, yn gynt.”

  • Mae’r rhestr lawn o enillwyr fel a ganlyn:

Gwobr Dysgwr y Flwyddyn – PC Adam Roberts

Cwpan Siryfiaeth Swyddog Cymunedol – PC Stephen Powell

Gwobr Cam Ymhellach i Wirfoddolwyr – Madeline Clements

Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn yr Heddlu – Hope Hayes

Gwobr Gwasanaeth Eithriadol i Bobl – PC Lucy Barry

Gwobr Arloesedd – DC Allan James ac Arthur Kingsbury

Gwobr Cydraddoldeb a Chynhwysiant – Hyrwyddwyr Awtistiaeth yng Ngwasanaethau’r Ddalfa

Gwobr Defnydd Gorau o’r Cyfryngau Cymdeithasol – William Simmons

Gwobr Gwaith Tîm Heddlu De Cymru – Hwb yr Uned Reoli Sylfaenol Orllewinol

Gwobr Arweinyddiaeth – Y Rhingyll Kevin Jones

Gwobr Partneriaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Grŵp Amlasiantaethol ar gyfer Adolygu ac Ymateb i achosion o Hunanladdiad

Gwobr Dewrder Eithriadol – PC Tom Scourfield a’r Rhingyll Geraint Jenkins

Gwobr Cyflawniad Gydol Oes i Staff – Amanda Davies

Gwobr Cyflawniad Gydol Oes i Swyddogion – (Enillwyr ar y cyd) PC Kevin Garner a PC Simon Evans

MENU