South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Llwyddiant pellach i dimau Ymgyrch Sceptre Heddlu De Cymru

Mae degau o filoedd o bunnau wedi cael eu hatafaelu a channoedd o achosion o stopio a chwilio wedi cael eu cynnal gan dimau heddlu arbenigol yng Nghaerdydd ac Abertawe

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-09-18

Mae degau o filoedd o bunnau wedi cael eu hatafaelu a channoedd o achosion o stopio a chwilio wedi cael eu cynnal gan dimau heddlu arbenigol yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Cafodd timau Ymgyrch Sceptre – sydd â’r nod o fynd i’r afael ag achosion o gyflenwi cyffuriau, troseddau cyllyll a thrais difrifol – eu hestyn ym mis Gorffennaf. Cafodd y tîm presennol yng Nghaerdydd ei ehangu, a chyflwynwyd tîm newydd yn Abertawe.

Yn ystod y 10 wythnos ers sefydlu’r timau mwy o faint, mae eu llwyddiannau wedi cynnwys y canlynol:

  • Gwneud 126 o arestiadau
  • Cynnal 459 o achosion o stopio a chwilio
  • Cymryd 74 o arfau oddi ar y strydoedd
  • Atafaelu gwerth dros £24,000 o gyffuriau

Yn ystod y 12 mis blaenorol, cyn ei ehangu, gwnaeth tîm Ymgyrch Sceptre Caerdydd 220 o arestiadau, cynhaliodd dros 750 o achosion o stopio a chwilio ac atafaelodd 90 o arfau a gwerth dros £82,000 o gyffuriau.

Mae’r ffigurau’n ychwanegol at y gwaith parhaus y mae amrywiaeth o dimau eraill yr heddlu yn ei wneud, gan gynnwys swyddogion cymdogaeth, swyddogion ymateb, timau cymorth tiriogaethol ac eraill. Cynhaliwyd cyfanswm o 2,305 o achosion o stopio a chwilio ar draws yr heddlu cyfan ym mis Gorffennaf a mis Awst.

Yr wythnos hon, mae timau’r heddlu o bob cwr o Dde Cymru yn ymuno â heddluoedd ledled y DU i gymryd rhan yn wythnos Ymgyrch Sceptre, sef wythnos o weithgarwch dwys sydd â’r nod o fynd i’r afael â throseddau cyllyll a thrais difrifol. Mae’r wythnos wedi’i enwi ar ôl ymgyrch wreiddiol yr Heddlu Metropolitanaidd o’r un enw.

Yn ystod wythnos Ymgyrch Sceptre, bydd swyddogion, staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau gan gynnwys patrolau gwelededd uchel wedi’u targedu ac amnestau cyllyll – gan ategu’r gwaith sy’n mynd rhagddo bob awr o’r dydd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl, Matt Jukes:

“Mae wythnos Ymgyrch Sceptre yn wythnos genedlaethol o weithredu er mwyn darparu ymateb cenedlaethol cydgysylltiedig i droseddau cyllyll a thrais difrifol.
“Nid yw ein gwaith i fynd i’r afael â’r materion hyn wedi’i gyfyngu i wythnos yn unig. Mae’n mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei lywio gan y lluniau cudd-wybodaeth ddiweddaraf.
“Gyda swyddogion gwelededd uchel a swyddogion cudd, rydym yn parhau i wneud bywyd yn hynod o anghyfforddus i’r rhai hynny sy’n dewis ymwneud â chyffuriau, cario arfau neu gyflawni trais difrifol.
“Mae timau ymroddedig Ymgyrch Sceptre wedi chwarae rhan enfawr yn ein brwydr yn erbyn y troseddau hyn drwy gefnogi timau cymdogaeth lleol yng Nghaerdydd ac Abertawe.”

Mae gwaith diweddar arall sydd wedi cefnogi nodau Ymgyrch Sceptre wedi cynnwys Ymgyrch Crater yng Nghaerdydd – lle gwelwyd dros 100 o arestiadau rhwng mis Ebrill a mis Awst fel rhan o ymdrech i fynd i’r afael â chyflenwi cyffuriau yn y ddinas – ac Ymgyrch Populus y Barri, a sefydlwyd ym mis Gorffennaf i dargedu’r rheini sy’n cario cyllyll yn y dre ym Mro Morgannwg.

Mae gweithgarwch pellach wedi cynnwys cyfres o sesiynau codi ymwybyddiaeth gyda staff yn un o’r clybiau nos mwyaf yng nghanol dinas Caerdydd. Bydd cyfanswm o tua 250 o aelodau o staff clybiau nos yn cael gwybodaeth gan swyddogion trwyddedu yn y ddinas.

Ychwanegodd yr Uwcharolygydd Wendy Gunney, arweinydd yr heddlu ar gyfer Ymgyrch Sceptre:

“Rydym yn ymrwymedig i atal troseddau ar strydoedd De Cymru.
“Yn ystod yr wythnos genedlaethol hon o weithredu, byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd ehangach drwy fentrau yn y gymuned, fel chwilio am gyllyll ac amnestau cyllyll.
“Fel bob amser, byddwn yn gweithredu ar unrhyw gudd-wybodaeth a gawn, a byddwn yn dal i annog y rhai hynny sy’n meddu ar unrhyw wybodaeth i gysylltu â ni.”

Cei rhagor o wybodaeth am droseddau cyllyll yma. Gellir dilyn gwaith timau ymroddedig Ymgyrch Sceptre drwy #TîmYmgyrchSceptre ar Twitter.

Os ydych chi’n amau bod rhywun yn cario cyllell neu’n ymwneud â chyffuriau, gallwch gysylltu â’r Heddlu drwy ffonio 101, neu Taclo’r Tacle ar 0800 555111.

MENU