South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Extra cash boost to tackle knife crime

The Home Office allocates £1.2 million to the force in a bid to make the region safer.

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-07-08

The money is being used to extend the ‘Op Sceptre’ knife crime team in Cardiff and create a new team in Swansea to focus on reducing knife crime on the streets of South Wales.

Cash will also help fund preventative community-based work with young people, targeted operations and back-office functions to keep the Op Sceptre officers on the streets.

Chief Constable of South Wales Police, Matt Jukes said: “Knife crime is an obvious concern to our communities, particularly in our cities of Cardiff and Swansea.

“The issues we face are significant – they may not be as great as some other cities, but they are tragedies for the families who are affected by terrible offences.

“We have been really focused and 12 months ago that led me to bring about our new team, Operation Sceptre, focusing specifically on knife crime in Cardiff.

“We are going to continue this activity where it’s needed most – but that is not particularly in our town and city centres, which actually by comparison with similar areas are incredibly safe across South Wales.

“Knife crime levels have stabilised in the first half of this year compared to last, so we know we can make a difference.”

The Op Sceptre Team, named after a national initiative led by the Metropolitan Police, was set up in the summer of 2018 initially as a 12-month pilot to reduce knife crime and related offences in Cardiff.

Within 12 months they have:

  • arrested 220 people
  • taken 90 weapons off the streets
  • seized more than £82k worth of drugs and £77.5k cash
  • conducted 758 stop searches
  • helped secure custodial sentences totalling 22 years 3 months

Superintendent Wendy Gunney, the South Wales Police lead for knife crime, said: “We have found there is a clear link between knife crime and drug supply in Cardiff. County Lines have destabilised the local drugs market, raising the threat and risk among local drug dealers.

“Our Op Sceptre Teams will be out there on the streets making it uncomfortable for anyone who matches the profile of those involved in knife crime and drugs.”

County lines is when an organised crime group from an area such as London, Birmingham and Liverpool extends their drug dealing enterprise across boundaries.

They often use young people or vulnerable adults to deliver their drugs, coercing them with payment or gifts or by forcing them through intimidation and violence.

The Home Office money will also go towards community work such as projects by Street Games and the Crimestoppers Fearless campaign to divert young people away from criminality.

Supt Gunney added: “Families and communities can definitely play their part in helping to tackle knife crime. They can take responsibility for their children and young adults who are on the fringes of criminality.

“If you have concerns or suspicions, please tell us so we can intervene and help divert them away from knife crime.”

Anyone with concerns can call 101, Crimestoppers anonymously on 0800 555 111 or 999 in an emergency.

An extra cash boost has been given to South Wales Police to help tackle knife crime.£1.2m Home Office funding is being used to extend the Op Sceptre knife crime team in Cardiff and create a new team in Swansea to focus on reducing knife crime on the streets of South Wales.Cash will also help fund preventative community-based work with young people, targeted operations and back-office functions to keep the Op Sceptre officers on the streets.The Op Sceptre team was set up in summer 2018 initially as a 12-month pilot to reduce knife crime and related offences in Cardiff.Within 12 months they have: 🚔 Arrested 220 people🚔 Taken 90 weapons off the streets🚔 Seized more than £82k worth of drugs and £77.5k cash🚔 Conducted 758 stop searches🚔 Helped secure custodial sentences totalling 22 years 3 months💬 Chief Constable Matt Jukes said: “Knife crime is an obvious concern to our communities, particularly in our cities of Cardiff and Swansea. The issues we face are significant – they may not be as great as some other cities, but they are tragedies for the families who are affected by terrible offences.“We have been really focused and 12 months ago that led me to bring about our new team, Operation Sceptre, focusing specifically on knife crime in Cardiff.“We are going to continue this activity where it's needed most – but that is not particularly in our town and city centres, which actually by comparison with similar areas are incredibly safe across South Wales. Knife crime levels have stabilised in the first half of this year compared to last, so we know we can make a difference.”💬 Superintendent Wendy Gunney, the South Wales Police lead for knife crime, said: “We have found there is a clear link between knife crime and drug supply in Cardiff. County Lines have destabilised the local drugs market, raising the threat and risk among local drug dealers.“Our Op Sceptre Teams will be out there on the streets making it uncomfortable for anyone who matches the profile of those involved in knife crime and drugs.”County lines is when an organised crime group from an area such as London, Birmingham and Liverpool extends their drug dealing enterprise across boundaries.They often use young people or vulnerable adults to deliver their drugs, coercing them with payment or gifts or by forcing them through intimidation and violence.The Home Office money will also go towards community work such as projects by Street Games and the Crimestoppers Fearless campaign to divert young people away from criminality.Supt Gunney added: “Families and communities can definitely play their part in helping to tackle knife crime. They can take responsibility for their children and young adults who are on the fringes of criminality."If you have concerns or suspicions, please tell us so we can intervene and help divert them away from knife crime.”Anyone with concerns can call 101, Crimestoppers anonymously on 0800 555 111 or 999 in an emergency.—Mae Heddlu De Cymru wedi derbyn mwy o arian er mwyn helpu i fynd i'r afael â throseddau'n ymwneud â chyllyll. Gwnaeth y Swyddfa Gartref neilltuo £1.2 miliwn i'r heddlu y mis diwethaf mewn ymgais i wneud y rhanbarth yn fwy diogel. Caiff yr arian ei wario ar ehangu'r tîm troseddau'n ymwneud â chyllyll dynodedig yng Nghaerdydd, 'Ymgyrch Sceptre', a chreu tîm newydd yn Abertawe i ganolbwyntio ar leihau troseddau'n ymwneud â chyllyll ar strydoedd De Cymru. Caiff yr arian hefyd ei ddefnyddio i ariannu gwaith ataliol yn y gymuned gyda phobl ifanc, ymgyrchoedd wedi'u targedu a swyddogaethau cefn swyddfa i gadw swyddogion Ymgyrch Sceptre ar y strydoedd. 💬 Dywedodd Matt Jukes, y Prif Gwnstabl: "Mae troseddau'n ymwneud â chyllyll yn bryder amlwg yn ein cymunedau, yn enwedig yn ninasoedd Caerdydd ac Abertawe. "Mae'r problemau rydym yn eu hwynebu yn sylweddol – efallai nad oes cymaint ohonynt o gymharu â dinasoedd eraill, ond maent yn drasiedïau i'r teuluoedd y mae troseddau ofnadwy yn effeithio arnynt. "Rydym wedi bod yn canolbwyntio'n fanwl ar y maes hwn flwyddyn yn ôl a gwnaeth hyn fy ysgogi i greu ein tîm newydd, sef Ymgyrch Sceptre, sy'n canolbwyntio'n benodol ar droseddau'n ymwneud â chyllyll yng Nghaerdydd. "Byddwn yn parhau â'r gweithgarwch hwn yn yr ardaloedd sydd ei angen fwyaf – nid o reidrwydd yn ein trefi a chanol dinasoedd, gan eu bod nhw'n ddiogel iawn ledled De Cymru o gymharu ag ardaloedd tebyg."Mae lefelau'r troseddau'n ymwneud â chyllyll wedi sefydlogi yn ystod hanner cynaf eleni o gymharu â'r llynedd – felly rydym yn gwybod y gallwn wneud gwahaniaeth." Yn ystod haf 2018, sefydlwyd Tîm Ymgyrch Sceptre, sydd wedi'i enwi ar ôl menter genedlaethol dan arweiniad yr Heddlu Metropolitanaidd, fel cynllun peilot am 12 mis i ddechrau er mwyn lleihau troseddau sy'n ymwneud â chyllyll a throseddau cysylltiedig eraill yng Nghaerdydd. O fewn 12 mis, mae'r tîm wedi llwyddo i: 🚔 Arestio 220 o bobl🚔 Mynd â 89 o arfau oddi ar y strydoedd 🚔 Atafaelu gwerth dros £82k o gyffuriau £77.5k o arian parod 🚔 Cynnal 758 o achosion o stopio a chwilio🚔 Helpu i sicrhau dedfrydau i garchar o 22 mlynedd a 3 mis i gyd 💬 Dywedodd yr Uwcharolygydd, Wendy Gunney, arweinydd troseddau'n ymwneud â chyllyll Heddlu De Cymru: "Rydym wedi gweld cysylltiad amlwg rhwng troseddau'n ymwneud â chyllyll a chyflenwad cyffuriau yng Nghaerdydd. Mae Llinellau Cyffuriau wedi ansefydlogi'r farchnad gyffuriau leol, gan gynyddu'r bygythiad a'r risg ymhlith delwyr cyffuriau lleol. "Bydd ein Timau Ymgyrch Sceptre allan ar y strydoedd yn ei gwneud hi'n anghyfforddus i unrhyw un sy'n cyd-fynd â phroffil y rhai sy'n cymryd rhan mewn troseddau'n ymwneud â chyllyll a chyffuriau." Ystyr llinellau cyffuriau yw pan fydd grŵp troseddau cyfundrefnol o ardal megis Llundain, Birmingham a Lerpwl yn ymestyn eu busnes delio mewn cyffuriau ar draws ffiniau.Maent yn aml yn defnyddio pobl ifanc neu oedolion sy'n agored i niwed i ddosbarthu eu cyffuriau, drwy eu cymell gyda thaliad neu anrhegion neu drwy eu gorfodi drwy fygythiadau a thrais.Bydd rhywfaint o arian y Swyddfa Gartref hefyd yn ariannu gwaith cymunedol megis prosiectau Street Games ac ymgyrch 'Fearless' Taclo'r Tacle er mwyn cyfeirio pobl ifanc oddi wrth droseddoldeb. Ychwanegodd yr Uwcharolygydd Gunney: "Mae gan deuluoedd a chymunedau rôl i'w chwarae yn bendant er mwyn helpu i fynd i'r afael â throseddau'n ymwneud â chyllyll. Gallant gymryd cyfrifoldeb dros eu plant ac oedolion ifanc sydd ar gyrion troseddoldeb. "Rhowch wybod i ni os oes gennych bryderon neu amheuon, fel y gallwn ymyrryd a helpu i'w cyfeirio oddi wrth droseddau'n ymwneud â chyllyll. Ffoniwch 101, Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111 neu 999 mewn argyfwng.

Posted by South Wales Police : Heddlu De Cymru on Wednesday, 3 July 2019

 

 

MENU