South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Swyddogion a staff Heddlu De Cymru wedi’u cydnabod yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Mae swyddogion a staff o Heddlu De Cymru wedi cael eu cydnabod gan y Frenhines yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines (QPM) i’r Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Lewis, sy’n ymddeol, a Chwnstabl yr Heddlu Bharat Narbad, gyda’r

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-12-27

Mae swyddogion a staff o Heddlu De Cymru wedi cael eu cydnabod gan y Frenhines yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines (QPM) i’r Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Lewis, sy’n ymddeol, a Chwnstabl yr Heddlu Bharat Narbad, gyda’r Ditectif Gwnstabl Graham Budd yn cael MBE a Debbie Farrah, ymchwilydd Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed, yn cael Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

Meddai Richard Lewis, a nododd ei ddiwrnod olaf yn y swydd ar ôl 32 mlynedd ym mis Tachwedd: “Cefais fy syfrdanu pan gyrhaeddodd y llythyr. Rwyf wrth fy modd ac yn teimlo’n hynod ffodus i gael yr anrhydedd ar ddiwedd fy ngyrfa.

“Ond mae hyn ar gyfer yr holl bobl rwyf wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd ac ar hyd fy ngyrfa yn yr heddlu. Mae’n anrhydedd mawr i mi a’m teulu – ac rwy’n gwybod y bydd fy nhad, yn arbennig, yn hapus iawn.”

Meddai PC Baz Narbad, sy’n aelod o’n tîm recriwtio pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac yn gadeirydd ar Gymdeithas Heddlu Du De Cymru: “Nid oeddwn yn disgwyl y llythyr o gwbl – roedd yn syndod mawr ond roeddwn yn falch iawn hefyd. Rwy’n dwlu ar y gwaith rwy’n gallu ei wneud yn y gymuned ac i’n cymdeithas staff. Nid wyf yn gwneud y gwaith i gael cydnabyddiaeth ond mae’n anrhydedd gwirioneddol i mi, ac rwy’n gobeithio y gallaf barhau i wneud popeth posibl i sicrhau bod Heddlu De Cymru yn fwy cynrychioliadol o’n cymunedau.

Meddai’r Ditectif Gwnstabl Graham Budd, sydd wedi cael ei anrhydeddu am wasanaethau i blismona cymunedol yng Nghaerdydd: “Rwy’n teimlo bod hyn yn cydnabod yr holl bobl rwyf wedi gweithio gyda nhw cymaint â mi.

Ychwanegodd Graham, a gafodd ei drywanu yn ystod cyrch cyffuriau yn 2017: “Gallai’r hyn a ddigwyddodd i mi fod wedi digwydd i unrhyw un. Tîm ydym ni, a’r tîm biau’r gydnabyddiaeth hon cymaint â mi.

Meddai Debbie Farrar, ymchwilydd yn ein huned Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed sydd wedi cael ei chydnabod am wasanaethau i blismona: “I mi, dyma gydnabyddiaeth o’r hyn rydym yn ei wneud fel tîm – mae ar gyfer pawb sy’n ymwneud â phobl sy’n agored i niwed, gan gynnwys y bobl sy’n agored i niwed eu hunain, y mae eu dewrder yn ysbrydoledig.

“Dim ond rhan fach o’r tîm mwy ydw i, ac mae hyn yn adlewyrchu ymdrech gydweithredol ehangach.”

Mewn ymateb i gyhoeddiad Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, meddai’r Prif Gwnstabl Matt Jukes: “Mae’n destun balchder aruthrol gweld pedwar o’m cydweithwyr yn cael eu cydnabod ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd eleni. Mae pob un ohonynt wedi rhoi gwasanaeth hir ac ymroddedig i’n cymunedau ond, ar ben hynny, mae pob un ohonynt wedi dangos arweinyddiaeth ardderchog wrth gadw ein cymunedau’n ddiogel a sicrhau bod ein sefydliad wedi parhau i ddatblygu i wyneb heriau heddiw.”

Gan siarad am y derbynyddion unigol, ychwanegodd Mr Jukes: “Ar nodyn personol, rwyf wrth fy modd bod cyfraniad Richard at yr heddlu a’n cymunedau wedi cael ei gydnabod. Mae yr un mor frwdfrydig dros dechnoleg ag y mae dros y lle a’i bobl. Mae ei waith wedi sicrhau bod Heddlu De Cymru wedi parhau i fod ar flaen y gad o ran technoleg yr heddlu ac mae’r cyfarpar newydd sydd yn nwylo’r swyddogion a’r staff heddiw yn dyst i’r ysbryd arloesi y mae wedi’i feithrin. Mae’r arweinyddiaeth hon wedi mynd y tu hwnt i’n ffiniau ac, yn wir, y tu hwnt i uwchdechnoleg i gynnwys arweinyddiaeth ledled Cymru ar ein gwaith gyda phobl ifanc mewn ysgolion a chymunedau.

“Bu Bharat, sef Baz i bawb, yn hyrwyddwr dros ein cymunedau amrywiol fel Cadeirydd Cymdeithas Heddlu Du De Cymru ac yn aelod o dîm sy’n ymrwymedig i ddatblygu gweithlu sy’n fwy cynrychioliadol o’n cymunedau. Bu’n llysgennad i’r heddlu yn yr holl waith a wnaed ganddo ac mae hefyd wedi sicrhau y caiff staff a swyddogion Du ac Asiaidd eu cynrychioli a’u cefnogi drwy gydol eu gwasanaeth. Mae Baz yn wyneb cyfarwydd mewn cymunedau ledled De Cymru a bu ei gyfraniad yn allweddol i’r cynnydd rydym yn ei wneud i gynrychioli’r cymunedau hynny’n well fel heddlu.

“Bu’r Ditectif Gwnstabl Graham Budd yn mynd i’r afael ag effeithiau ofnadwy cyffuriau a throseddau cyfundrefnol yn ein cymunedau ers blynyddoedd lawer. Fel tyst arbenigol ac ymchwilydd profiadol, mae wedi bod yng nghanol y gwaith hwnnw drwy gydol ei wasanaeth hir. Oherwydd ei ddewrder i wneud hyn, cafodd ei drywanu mewn ymosodiad ofnadwy wrth gynnal cyrch cyffuriau ac mae’n deyrnged i Graham ei fod wedi dychwelyd i wneud y gwaith sydd wrth ei fodd ar ôl gwella. Rwyf yn awr yn dymuno’n dda iddo yn ystod ei ymddeoliad haeddiannol iawn.

“Mae rhoi Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Debbie yn adlewyrchu ei hymroddiad i gadw’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn ddiogel. Ar ôl gwasanaethu’r heddlu ers amser hir, gan ymdrin â diogelu pobl sy’n agored i niwed gan amlaf, canolbwyntiodd yn fwyaf diweddar ar gadw plant sy’n mynd ar goll yn ddiogel a’u dychwelyd, yn enwedig y rheini sy’n aml yn absennol o leoedd lle maent yn derbyn gofal. Mae’r plant hynny’n gwybod y gallant ymddiried yn Debbie ac mae gweithwyr proffesiynol eraill yn gwybod hynny hefyd. Rwy’n gwybod y byddwch yr un mor falch â ni wrth ei llongyfarch ar y gydnabyddiaeth hon.”

MENU