South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gwybodaeth y wefan

Gwybodaeth y wefan

Mae’r testun canlynol yn amlinellu’r telerau ac amodau ar gyfer darparu gwefan Heddlu De Cymru www.south-wales.police.uk (neu unrhyw URL olynol), ei chynnwys, ei dyluniad graffig, ei chyfleusterau chwilio a’i gwasanaethau ar-lein i chi.

Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a nodir yma.
Mae’r wefan hon yn eiddo i Heddlu De Cymru ac fe’i gweithredir ganddo. Caiff y wefan ei chynnal a’i chadw gan Heddlu De Cymru.

Defnyddir y wefan hon i hysbysu’r cyhoedd am newidiadau a datblygiadau o ran plismona yn ne Cymru ac i gynnig cyfle i’r gymuned helpu i fynd i’r afael â throseddu.

Mae’r wefan yn datblygu’n barhaus a bwriedir ei datblygu’n sylweddol yn y dyfodol agos.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu os hoffech roi gwybod am unrhyw wallau neu ddiffygion, defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau cyffredinol ar-lein.

Ymwadiad
Er bod Heddlu De Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol, fe’i darperir ‘fel ag y mae’ heb warantau o unrhyw fath, ac ni roddir unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran ei chywirdeb na’i chyflawnder. Nid yw Heddlu De Cymru yn gwarantu lefel o berfformiad, ansawdd nac addasrwydd at y diben mewn perthynas â’r wefan hon na’r wybodaeth a’r gwasanaethau sy’n rhan ohoni.

Nid yw Heddlu De Cymru yn gwarantu nas ymyrrir â’r wefan na’i chynnwys nac y byddant yn ddi-wall, y caiff unrhyw ddiffygion eu hunioni, nac y bydd y wefan hon neu’r gwasanaeth sy’n ei darparu yn rhydd o unrhyw firysau neu fygiau. Nid yw Heddlu De Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wall neu wybodaeth a hepgorwyd. Ni fydd Heddlu De Cymru yn atebol am hawliadau na cholledion trydydd parti o unrhyw natur, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golledion neu elw, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n deillio o ddefnydd trydydd parti o’r wefan hon neu ei anallu i’w defnyddio.

Bwriedir i’r wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon fod yn ganllaw ar yr wybodaeth a’r gwasanaethau a ddarperir gan Heddlu De Cymru. Nid yw’r wybodaeth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chyngor proffesiynol arall.

Mae’r holl ddeunydd ar y wefan hon yn destun hawlfraint. Oni nodir yn benodol fod deunydd penodol ar gael at ddefnydd cyffredinol, yna ni ddylid ei gopïo na’i ailddefnyddio heb ganiatâd penodol Heddlu De Cymru neu ddeiliaid hawlfraint eraill lle y caiff deunydd ei ddefnyddio o dan drwydded.

Yr unig eithriadau yw’r rheini a ganiateir o dan gyfraith hawlfraint, lle y gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu daliad ar gyfer:

  • Ymchwil neu astudiaeth breifat
  • Beirniadaeth ac adolygiad cyfiawn
  • Addysg (ar yr amod nad yw’n cynnwys amryw gopïau)
  • Mewn achosion cyfreithiol

Mae hyn yn amodol ar y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir gan sicrhau na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cyfeirio’n briodol at ffynhonnell y deunydd.

Dylid cyfeirio ymholiadau yn ymwneud â deunydd hawlfraint Heddlu De Cymru at Heddlu De Cymru drwy ein ffurflen ar-lein.

Dolenni
Nid oes angen gofyn am ganiatâd i gynnwys dolen i unrhyw dudalen ar y wefan hon.  Ni ddylid agor ein tudalennau o fewn fframset nac unrhyw strwythur arall a allai olygu bod cynnwys Heddlu De Cymru yn cael ei ystyried yn rhan o wefan arall.
Nid yw Heddlu De Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am gynnwys unrhyw wefan y ceir dolen hyperdestun iddi o’r wefan hon. Darperir y dolenni ‘fel ag y maent’ heb unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran yr wybodaeth ynddynt.

Ansawdd y cynnwys
Dyfarnwyd sgôr PICs ICRA i’r wefan hon gan y Sefydliad Diogelu’r Teulu Ar-lein (FOSI).  Mae’r sgôr hon yn adlewyrchu’r ffaith bod deunydd cyhoeddusrwydd yr heddlu a’i apeliadau am wybodaeth weithiau’n cynnwys disgrifiadau o droseddau. Cyflwynir y deunydd hwn yn ei gyd-destun bob amser.

MENU