South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn Cyhoeddus

O 1 Mai 2015 ymlaen, gall gwrandawiadau achosion o gamymddwyn gan yr heddlu gael eu cynnal yn gyhoeddus. Bydd rhai sefyllfaoedd lle y bydd yn angenrheidiol ac yn briodol cynnal gwrandawiad disgyblu’r heddlu neu wrandawiad apêl cyfan neu ran ohono yn breifat. Yr uwch swyddog neu’r person â chymwysterau cyfreithiol sy’n cadeirio’r panel fydd yn gwneud y penderfyniad hwn.

Byddwn yn cyhoeddi gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer achosion o gamymddwyn yr heddlu isod. Gellir anfon ceisiadau i fynychu i’n Hadran Safonau Proffesiynol lle y byddant yn cael eu hystyried yn unigol.

Bydd hysbysiadau o ganlyniadau gwrandawiadau achosion o gamymddwyn ar gael i’r cyhoedd ar y dudalen hon am gyfnod o 28 diwrnod.


Gwrandawiadau camymddwyn cyhoeddus

Cynhaliwyd Gwrandawiad Achos Arbennig ddydd Gwener 31 Ionawr mewn perthynas â honiadau ynglŷn ag ymddygiad Cwnstabl yr Heddlu David Lee Shanahan.

Roedd y gwrandawiad, a gynhaliwyd yng Ngorsaf Heddlu Canol Caerdydd, yn ystyried achosion o dorri safonau proffesiynol gan PC Shanahan ar ôl iddo fethu prawf cyffuriau.

Cafodd y swyddog, a ymddiswyddodd cyn y gwrandawiad, ei gyhuddo o ymddygiad annheilwng yn deillio o brawf cadarnhaol am gamddefnyddio sylweddau a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2019.

Daeth y gwrandawiad i’r casgliad bod gweithgareddau’r swyddog yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol, a chyflwynodd y gosb o ddiswyddo heb rybudd. Caiff atgyfeiriad ei wneud yn awr i’r Coleg Plismona, i’r swyddog gael ei ychwanegu at y Rhestr Gwahardd, i’w atal rhag dychwelyd i’r proffesiwn.

MENU