South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Cais am Wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gael gwybodaeth bersonol (gwybodaeth amdanoch eich hun) a ddelir gan sefydliadau.

Gallwch gael copi o’ch gwybodaeth bersonol a ddelir gan heddluoedd drwy ddefnyddio hawl a elwir yn Hawl Gwrthrych am Wybodaeth.

Bydd y cais datgelu hwn ond yn berthnasol i achosion digwyddiad yn ardal De Cymru.

O dan eich hawl cais gwrthrych am wybodaeth nid oes gennych hawl i wybodaeth am bobl eraill.  Er enghraifft, ni chewch weld copi o ddatganiad tyst rhywun arall, neu adroddiad a wnaeth rywun arall i Heddlu De Cymru.

Cofiwch fod yn rhaid i bob Cais Gwrthrych am Wybodaeth fod yn ysgrifenedig ac y dylid ei anfon drwy’r post i Heddlu De Cymru. Nid ydym yn derbyn Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth dros y ffôn.

Enghreifftiau

Gallai Cais Gwrthrych am Wybodaeth, ar gyfer eich data personol a gedwir gan Heddlu De Cymru, gynnwys ceisiadau fel;

  • A allaf dderbyn copi o fy natganiad tyst a wneuthum yng Ngorsaf Heddlu Canol Caerdydd ar 1 Ionawr 2014?
  • A allaf dderbyn copi o’r adroddiad heddlu/digwyddiad dwyn wnes i ei adrodd ym Mehefin 2014?
  • A allaf ofyn am bob adroddiad a wneuthum i Heddlu De Cymru?
  • A allaf ofyn am bob adroddiad a wneuthum am fy mhartner yng nghyswllt Trais yn y Cartref?

Cais am Wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru:

  • Cwblhau’r Ffurflen Gais – Ffurflen
  • Darparu llungopïau o’ch dogfennaeth adnabod – gan brofi eich enw, cyfeiriad presennol a’ch dyddiad geni
  • Talu’r ffi weinyddol o £10
  • Dychwelyd y cais i Heddlu De Cymru drwy’r post – Swyddfa Diogelu Data, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU
  • Unwaith y daw Cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys i law, mae dyletswydd gyfreithiol ar Heddlu De Cymru i ymateb i’r ymgeisydd o fewn 40 diwrnod calendr.
MENU