South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Cais am Wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gael gwybodaeth bersonol (gwybodaeth amdanoch eich hun) a ddelir gan sefydliadau.

Gallwch gael copi o’ch gwybodaeth bersonol a ddelir gan heddluoedd drwy ddefnyddio hawl a elwir yn Hawl Gwrthrych am Wybodaeth.

Cais am Wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru:

  • Cwblhau’r Ffurflen Gais – ffurflen F337
  • Darparu llungopïau o’ch dogfennaeth adnabod – gan brofi eich enw, cyfeiriad presennol a’ch dyddiad geni
  • Talu’r ffi weinyddol o £10
  • Dychwelyd y cais i Heddlu De Cymru drwy’r post – Swyddfa Diogelu Data, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU
  • Unwaith y daw Cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys i law, mae dyletswydd gyfreithiol ar Heddlu De Cymru i ymateb i’r ymgeisydd o fewn 40 diwrnod calendr.
MENU