South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cais am Wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru

Mae Deddf Diogelu Data 2018 (sy’n ymgorffori’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Chyfarwyddeb Gorfodi’r Gyfraith) yn rhoi’r hawl i chi gael gwybodaeth bersonol (gwybodaeth amdanoch chi eich hun) a ddelir gan sefydliadau.

Gallwch gael copi o’ch gwybodaeth bersonol a ddelir gan heddluoedd drwy ddefnyddio hawl a elwir yn Hawl Gwrthrych am Wybodaeth.

Ni chodir ffi am y mwyafrif o geisiadau gwrthrych am wybodaeth o’r 25 Mai 2018.

Bydd y cais hwn i ddatgelu gwybodaeth ond yn cwmpasu digwyddiadau yn ardal De Cymru.

O dan hawl gwrthrych am wybodaeth, nid oes gennych hawl i gael gwybodaeth sy’n ymwneud â phobl eraill. Er enghraifft, nid oes gennych hawl i weld copi o ddatganiad tyst person arall nac adroddiad y mae person arall wedi’i roi i Heddlu De Cymru.

Dylid gwneud ceisiadau drwy’r Ffurflen Gais.

Enghreifftiau

Gallai Cais Gwrthrych am Wybodaeth, ar gyfer eich data personol a ddelir gan Heddlu De Cymru, gynnwys ceisiadau megis;

• A allaf gael copi o’r datganiad tyst a roddais yng Ngorsaf Heddlu Caerdydd Canolog ar 1 Ionawr 2014?

• A allaf gael copi o adroddiad yr heddlu/digwyddiad am y lladrad y rhoddais wybod amdano ym mis Mehefin 2014?

• A allaf ofyn am bob adroddiad rwyf wedi’i roi i Heddlu De Cymru?

• A allaf ofyn am bob adroddiad rwyf wedi’i roi am fy mhartner sy’n ymwneud â Thrais Domestig?

Er mwyn ein galluogi i ymateb i’ch cais yn brydlon ac yn effeithlon, rydym wedi rhoi ffurflen i chi a fydd yn eich helpu i wneud cais am wybodaeth a ddelir amdanoch yn lleol ar systemau Heddlu De Cymru:

• Cliciwch ar y ddolen hon ar gyfer y Ffurflen Gais;
• Darparwch lungopïau o’ch dogfennaeth adnabod sy’n nodi eich enw, cyfeiriad presennol a’ch dyddiad geni;
• Dychwelwch y cais i Heddlu De Cymru drwy’r post – Swyddfa Diogelu Data, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Unwaith y daw Cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys i law, mae dyletswydd gyfreithiol ar Heddlu De Cymru i ymateb i’r ymgeisydd o fewn mis.

MENU