South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gofyn am Gwybodaeth ar gyfer Cwmnïau Yswiriant – Troseddau sy’n ymwneud / RTC nid safonol

Yswirwyr a’r Heddlu sy’n ymdrin yn uniongyrchol ag unrhyw gais i ddatgelu gwybodaeth at ddiben hawliadau yswiriant. Dylai hawlwyr gysylltu â’u cwmnïau yswiriant am fanylion pellach.

Mae’r Memorandwm Dealltwriaeth (MOU) rhwng Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) a Chymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI), yn caniatáu i Yswirwyr ac Addaswyr Colledion ofyn am wybodaeth gan heddlu at ddibenion dilysu hawliad.

Ni chaniateir i Heddlu De Cymru ddatgelu unrhyw fanylion (gan gynnwys drwy gadarnhau digwyddiad, nifer neu statws ymchwiliad) dros y ffôn, e-bost na thrwy’r post hyd nes y derbyniwyd cais cyfreithlon a’r ffi, caniatâd neu dystiolaeth briodol.

Yn ogystal, mae’r MOU yn datgan ‘na fydd yr Heddlu’n cydnabod llythyrau yn cofrestru budd y cwmni yswiriant mewn achos penodol. Gofynnir i gwmnïau yswiriant anfon cyn lleied o’r llythyrau hyn â phosibl a pheidio eu hanfon fel mater o drefn, oherwydd nid oes gan lawer o Heddluoedd yr adnoddau i ddelio â gormod o ohebiaeth’.

Sut I Wneud Cais Datgelu Yswiriant

Er mwyn cyflwyno cais Datgelu Yswiriant cyfreithlon i Heddlu De Cymru, dylech;

  •  Lenwi’r ffurflen gais berthnasol (gweler isod)
  •  Sicrhau bod eich hawlydd a/neu’r person sy’n adrodd wedi llofnodi’r ffurflen
  • Darparu’r ffi briodol (gweler isod)
  • Dychwelyd y cais i Heddlu De Cymru

Cyn cyflwyno eich cais Atodiad D(b), cofiwch sicrhau bod yr hawlydd ac unrhyw unigolyn arall oedd yn rhan o adrodd yr hyn a ddigwyddodd yn llofnodi’r ffurflen er mwyn dangos eu bod yn caniatáu i’r wybodaeth gael ei datgelu. Ni chaniateir i ni ddatgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw un oni bai y cawsom eu caniatâd penodol i wneud hynny.

Cofiwch fod yn rhaid i bob Cais Datgelu Yswiriant fod yn ysgrifenedig ac y dylid ei anfon drwy’r post i Heddlu De Cymru. Nid ydym yn derbyn Ceisiadau Datgelu Yswiriant dros y ffôn na’r e-bost.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Er mwyn hwyluso eich cais, rydym wedi darparu dolenni i’r ffurflenni cais priodol:

Ffurflen: Cymdeithas Yswirwyr Prydain
Defnydd: Gwefan ABI
Tudalen: n/a
Cost: n/a

Ffurflen:Ffurflen Atodiad D(a)
Defnydd: Dylid defnyddio’r ffurflen hon pan fydd yswirwyr am dderbyn cadarnhad o wybodaeth yn Adroddiad yr Heddlu, e.e. Cyfeirnod, dyddiad ac amser neu drosedd.
Tudalen: 35
Cost: £27.10

Ffurflen: Ffurflen Atodiad D(b)
Defnydd: Dylid defnyddio’r ffurflen hon pan fydd y Cwmni Yswiriant yn gofyn am ddatgelu adroddiad yr heddlu’n llawn.
Tudalen: 36
Cost:£115.50

Ffurflen: Ffurflen Atodiad E
Defnydd: Dylid defnyddio’r ffurflen hon pan fydd angen i’r Cwmni Yswiriant ofyn am wybodaeth gan yr
heddlu lle mae tystiolaeth i amau bod hawliad yswiriant twyllodrus yn cael ei wneud.
Tudalen: 38
Cost: Dim tâl

Ffurflen: Cyfraddau Codi Tâl ACPO
Defnydd:Polisi ar gyfraddau Codi Tâl ACPO am ddatgelu gwybodaeth
Tudalen: 37
Cost: n/a

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am ba wybodaeth y mae gennych hawl i’w derbyn, cyn cyflwyno eich cais, cysylltwch â’r Swyddfa Diogelu Data.

E-bost: dataprotection@south-wales.pnn.police.uk

Ffôn: 01656 303 444

Cyfeiriad:

Swyddfa Diogelu Data
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

MENU