South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Eich Hawl i Wybodaeth Cwestiynau Cyffredin
 • Beth yw Deddf Diogelu Data 1998?
  Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn ddeddf gan Senedd y Deyrnas Unedig (y DU) sy’n diffinio’r ffordd y caiff gwybodaeth am bobl sy’n fyw ei defnyddio a’i thrin. Prif ddiben y ddeddf yw diogelu unigolion rhag unrhyw gamddefnydd o wybodaeth amdanynt.
 • Beth yw Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000?   

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn caniatáu i’r cyhoedd weld gwybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae’n gwneud hyn mewn dwy ffordd: mae’n ofynnol i awdurdodau                 cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau;  mae gan y cyhoedd yr hawl i ofyn am wybodaeth gyhoeddus gan awdurdodau cyhoeddus

 • Sut y gallaf apelio yn erbyn ymateb?
  Unwaith y byddwch wedi cysylltu â Heddlu De Cymru i apelio yn erbyn ymateb a wnaed am fater Diogelu Data neu Ryddid Gwybodaeth, a’ch bod yn dal i fod eisiau apelio yn erbyn yr ymateb hwnnw, gallwch ysgrifennu at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol:
  Information Commissioner’s Office,
  Wycliffe House Water lane,
  Wilmslow,
  Cheshire,
  SK9 5AF

 

 • A oes awdurdod annibynnol?
  Swyddfa’r Comisiynydd Annibynnol yw awdurdod annibynnol y DU a gafodd ei sefydlu er mwyn cynnal hawliau i wybodaeth er budd y cyhoedd, sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithredu mewn ffordd agored a phreifatrwydd data ar gyfer unigolion.

 

 • Sut y gallaf wneud cais Rhyddid Gwybodaeth?

Wybodaeth ar ‘Sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth’

 • Sut y gallaf gysylltu a’r tim Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data?

E-bost: FOI@south-wales.pnn.police.uk

E-bost: Dataprotection@south-wales.pnn.police.uk

Er mwyn gadael neges i’r Tîm Diogelu Data neu Ryddid Gwybodaeth:
Rhif 01656 303444Sut y gallaf wneud cais am ddileu DNA/Olion Bysedd a gwybodaeth arall gan yr Heddlu e.e. rhybuddion
Cyfeiriwch at yr adran ar Ddileu Cofnodion ar broses Systemau Cenedlaethol yr Heddlu

 • Sut y gallaf gael copi o’m cofnod cadwraeth?
  Cyfeiriwch at y ddogfen Gwneud Cais am Gopi o’m Cofnod Cadwraeth
 • Rwy’n cael problemau gyda chanlyniadau fy natgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt)
  Os ydych yn cael problemau gyda chanlyniadau eich datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd e.e. os ydych yn teimlo bod eich tystysgrif yn anghywir. Gall hyn gynnwys manylion personol anghywir, gwybodaeth anghywir am gollfarnau neu wahaniaethau eraill. Os ydych chi’n derbyn tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gyda chollfarn nad yw’n berthnasol i chi, dylech hefyd roi gwybod i’r unigolyn a ofynnodd i chi gwblhau’r ffurflen cyn gynted â phosibl a chysylltu â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn Lerpwl:
  DBS Certificate Disputes
  PO Box 165
  Liverpool
  L69 3JD
  Ffôn: 03000 200 190 (ar agor 9am -5pm Llun – Gwener yn unig).

 

 • Pa wybodaeth y gallaf wneud cais amdani o dan Gais Gwrthrych am Wybodaeth?
  Gallwch wneud cais am y data personol a ddelir amdanoch, yn amodol ar rai eithriadau, drwy gyflwyno cais ‘Gwrthrych am Wybodaeth’.
  Mae dwy ffurflen ar gyfer gwneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth – y ffurflen F337 / Complete the Application Form – F337 form ar gyfer data a ddelir ar systemau lleol Heddlu De Cymru a/neu’r ffurflen ACRO SAR1 sydd ar gael ar wefan ACRO, er mwyn gwneud cais am fanylion collfarnau a ddelir ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Gallai’r wybodaeth bersonol a ddelir ar systemau lleol Heddlu De Cymru gynnwys y canlynol:
  – os ydych yn rhoi gwybod am ddigwyddiad ac angen copi o adroddiad yr Heddlu.
  – os gwnaethoch ddatganiad i’r Heddlu a’ch bod am gael copi ohono
MENU