South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Dileu Cofnodion o Systemau Cenedlaethol yr Heddlu

Mae’r Llywodraeth am ddiogelu rhyddid sifil dinasyddion dieuog, tra’n rhoi’r pwerau i’r heddlu sydd eu hangen arnynt i adnabod unigolyn a ddrwgdybir a datrys troseddau drwy ddefnyddio DNA ac Olion bysedd (gwybodaeth fiometrig).

Mae’r Llywodraeth hefyd yn cydnabod bod gofyn i’r heddlu gadw gwybodaeth benodol am hanes troseddol blaenorol unigolion at ddibenion plismona (atal a datrys troseddau) a bodloni gofynion partneriaid cyfiawnder troseddol, e.e. y Llysoedd.

Bod yn gymwys i Ddileu Cofnodion
Mewn rhai amgylchiadau, mae unigolion yn gallu gwneud cais i’w gwybodaeth fiometrig a gedwir yn gyfreithlon a/neu gofnod Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC) gael ei/eu dileu.

  • Mae’r sawl y cedwir eu gwybodaeth fiometrig o ganlyniad i gael eu harestio a’u cyhuddo o drosedd gymwys yn gallu gwneud cais i Ddileu Cofnodion – ar yr amod nad oes ganddynt gollfarnau blaenorol.
  • Mae unigolion sydd wedi cael eu harestio, ond sy’n amlwg ddim yn gysylltiedig ag unrhyw drosedd yn gallu gwneud cais o dan y Broses Dileu Cofnodion – ond bydd angen cael tystiolaeth o’r rhesymau dros wneud hynny; mae’n rhaid i’r Prif Swyddog archwilio a chytuno ar hyn. Mae enghreifftiau o’r rhesymau y mae’n ofynnol i’r Prif Swyddogion eu hystyried ar gael yn Atodiad A (gweler y ddolen, isod).
  • Caiff gwybodaeth fiometrig y sawl sydd wedi cael eu harestio ond sydd heb gael eu collfarnu o fân drosedd, a’r sawl sydd wedi cael eu harestio ond heb gael eu cyhuddo o drosedd “gymwys”** ei dileu yn awtomatig – felly nid oes angen gwneud cais i’w gwybodaeth fiometrig gael ei dileu. Fodd bynnag, efallai y bydd unigolion am wneud cais o hyd i ddileu’r ‘hanes digwyddiadau’ cysylltiedig ar y PNC.
  • Nid yw unigolion sydd â chollfarn Llys yn gymwys i wneud cais i Ddileu Cofnodion, gan nad yw Prif Swyddogion yn gallu penderfynu yn erbyn y collfarnau a draddodir gan y Llysoedd.
  • Os bydd archwiliad neu achosion Llys yn parhau i fynd rhagddynt, ni all unigolyn wneud cais i Ddileu Cofnodion gan na fydd amgylchiadau llawn yr achos yn hysbys ar yr adeg y caiff y cais ei wneud.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys i wneud cais i ddileu eich PNC a/neu gofnodion biometrig, ar ôl darllen y ddogfen hon, cysylltwch â contact the National Police Chief’s Council ACRO Criminal Records Office.

Nodwch nad yw’r ddogfen hon yn gymwys i gadw ffotograffau’r ddalfa. Gellir ystyried ceisiadau i ddileu ffotograffau yn lleol ar ôl dileu gwybodaeth fiometrig/PNC. Dylid e-bostio ceisiadau i: Dataprotection@south-wales.pnn.police.uk

MENU