South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Defnyddio Grym

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i gadw ein cymunedau’n ddiogel. Rydym yn hyrwyddo mesurau ataliol, yn ymgysylltu â chymunedau ac yn darparu presenoldeb gweladwy ar draws De Cymru er mwyn tawelu meddwl ac amddiffyn.

Fodd bynnag, mae hefyd adegau pan fydd angen defnyddio rhyw fath o rym, er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd a swyddogion yr heddlu eu hunain.

Pam rydym yn cyhoeddi’r data hyn?

O 1 Ebrill, 2017, cyflwynwyd ffordd newydd o gofnodi’r defnydd o rym gorfodol i bob heddlu, lle mae angen i swyddogion lenwi ffurflen bob tro y bydd unrhyw fath o rym yn cael ei ddefnyddio yn ystod eu dyletswyddau. Disgwylir i heddluoedd bellach rhyddhau’r data hynny bob chwarter fel rhan o ymrwymiad i fod yn dryloyw ac yn agored.

Pam y gellid defnyddio grym?

Mae swyddogion yr heddlu yn wynebu sefyllfaoedd anodd a pheryglus bob dydd. Maent yn cerdded tuag at berygl pan fydd eraill yn cerdded i ffwrdd oddi wrtho, gan feddwl a gweithredu’n gyflym er mwyn cadw pobl yn ddiogel, ac, fel rhan o’r ddyletswydd hon, bydd angen i swyddogion ddefnyddio grym yn achlysurol.

Beth mae’r data yn ei ddangos?

Mae’r data hyn yn rhoi cipolwg o’r hyn y mae gwaith swyddog yr heddlu yn ei gynnwys, a’r heriau y bydd yn eu hwynebu ar ran cymdeithas. Bydd o gymorth i lunio darlun cyd-destunol o bob defnydd o rym drwy ddangos sut y gall defnyddio’r grym lleiaf posibl atal opsiynau mwy difrifol neu niwed i’r cyhoedd.

Bydd hefyd yn rhoi mwy o dryloywder nag erioed o’r blaen o ran sut a pham y caiff grym ei ddefnyddio, gan atgyfnerthu’r gydberthynas hanfodol rhwng yr heddlu a’r cyhoedd sy’n ganolog i fodel y wlad y DU o blismona drwy gydsyniad. Caiff swyddogion eu hyfforddi i ddefnyddio grym mewn modd cymesur, cyfreithlon a dim ond pam fydd yn angenrheidiol. Bydd y data hyn yn ein helpu i nodi unrhyw achosion lle na fydd hyn yn digwydd a gweithredu yn unol â hynny.

Bydd mynediad at y data hyn yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i ni a fydd yn ein helpu i gymharu effeithiolrwydd gwahanol dechnegau gan ein galluogi i wneud penderfyniadau yn ymwneud â hyfforddiant, tactegau ac offer yn seiliedig ar dystiolaeth.

Beth yw egwyddorion craidd defnyddio grym?

Gallwch weld egwyddorion craidd y defnydd o rym ar wefan y Coleg Plismona yma.

Data Gorffennaf – Medi 2019-20

Gallwch weld y daenlen sy’n cynnwys y data yma. Mae’r data hefyd wedi’u crynhoi yn y ffeithlun isod.

Ffeithlun Gorffennaf – Medi 2019-20

Cliciwch ar y ffeithlun isod i’w ehangu.

 

Crynodeb Gorffennaf – Medi 2019-20

Mae ein swyddogion yn mynychu cannoedd o ddigwyddiadau bob dydd, gan wneud 6,401 o arestiadau yn ystod Ch2 2019/20 a chyflwyno 4,971 o ffurflenni defnydd o rym.

Caiff ffurflenni eu llenwi pan ddefnyddir dulliau cyfathrebu tactegol, yn ogystal â defnydd o fathau eraill o rym. Rydym yn dewis cynnwys y ffigurau hyn i ddangos y bydd ein swyddogion yn ceisio tawelu sefyllfa er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth unigolyn cyn dewis defnydd uwch o rym arall. Fodd bynnag, ni chofnodir achosion lle mai dull cyfathrebu tactegol yn unig a ddefnyddiwyd fel defnydd o rym.

Dylid cofio, er y cyfeirir at y tactegau hyn fel defnydd o rym, gallant hefyd gynnwys gosod gefynnau â chydsyniad a sgiliau anarfog – er enghraifft, gosod unigolyn mewn ystum hebrwng – nad yw’n cynnwys lefelau uchel o rym ond mae’n bosibl y bydd y cyhoedd yn ei ystyried felly.

Mae’r ffurflenni hyn hefyd yn ein helpu i ddadansoddi ein tactegau ein hunain, ac, ynghyd â defnyddio offer megis fideo o wisgir ar y corff, sicrhau bod ein plismona yn agored ac yn dryloyw.

Rydym hefyd yn monitro’n ofalus nifer y cwynion sy’n deillio o ddefnydd o rym gan swyddogion. Yn Ch2 2019/20 y nifer oedd 36, neu 1.08% o gyfanswm digwyddiadau lle defnyddiwyd grym.

Mae manylion personol yr unigolyn a swyddogion wedi cael eu tynnu o’r data a gyhoeddir yma. Mae unrhyw fanylion eraill a allai arwain at adnabod digwyddiad penodol hefyd wedi cael eu tynnu allan.

Data blaenorol

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jenny Gilmer:

“O ganlyniad i natur eu gwaith, o bryd i’w gilydd bydd swyddogion yr heddlu’n wynebu amgylchiadau lle mae defnyddio grym yn briodol. Gall defnyddio lefel isel ond priodol o rym hefyd atal digwyddiadau mwy difrifol neu niwed i’r cyhoedd.
“Mae swyddogion yr heddlu sydd wedi defnyddio grym yn y digwyddiadau hyn yn cwblhau ffurflen defnyddio grym, sy’n eu galluogi i esbonio pa rym a ddefnyddiwyd, a’r cyfiawnhad dros wneud hynny.
“Mae cofnodi’r data hefyd yn helpu i sicrhau gwelliannau i ddiogelwch swyddogion ac unigolion drwy lywio cynlluniau hyfforddi, ochr yn ochr â defnyddio technoleg a dulliau eraill megis camerâu a wisgir ar gyrff swyddogion.
“Caiff swyddogion eu hyfforddi i ddefnyddio grym mewn modd cymesur, cyfreithlon a dim ond lle y bo angen. Mae cofnodi achosion o’r fath yn helpu i sicrhau y caiff yr egwyddorion hynny eu dilyn.
“Rydym yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys grwpiau cydlyniant cymunedol, i sicrhau ein bod mor agored a thryloyw â phosibl ynglŷn â’n dulliau plismona. Rydym yn dadansoddi ein data er mwyn sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu o ran ein defnydd o rym ac fel y gallwn ymateb i unrhyw bryderon a godir gan grwpiau lleiafrifol.
“Mae prosesau craffu mewnol cadarn a chynhwysfawr ar gyfer achosion o ddefnyddio grym. Mae hyn yn ein helpu i roi cyd-destun i’r gweithredoedd dan sylw a’u canlyniadau. Mae bwrdd cyfreithlondeb ar y cyd, sy’n cynnwys aelodau annibynnol, hefyd yn monitro ac yn craffu ar ein defnydd o rym ac yn helpu i ddwyn Heddlu De Cymru i gyfrif.
“I’r rhai sydd o bosibl yn teimlo iddynt gael eu trin yn annheg, rydym yn cyfeirio’n glir at y ffyrdd y gallant wneud cwyn. Ond rydym yn croesawu’r ffaith mai ychydig iawn o gwynion a dderbyniwyd gennym yn gyffredinol, sy’n arwydd bod cymunedau De Cymru yn cefnogi’r gwaith rydym yn ei wneud i’w gwasanaethu a’u cadw’n ddiogel.
“Fodd bynnag, caiff unrhyw gŵyn a gawn ei chymryd o ddifrif, a byddwn yn parhau i fonitro pob defnydd o rym yn agos o fewn Heddlu De Cymru er mwyn sicrhau bod ein harferion yn briodol ac yn atebol.”

MENU