South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Caid am Wybodaeth ar Gyfer Cymorth Cyfreithiol

O dan Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012, gallwch wneud cais am gadarnhad ysgrifenedig o gam-drin yn y cartref i gefnogi cais am gymorth cyfreithiol.

Er bod gan unrhyw unigolyn hawl i wneud y math hwn o gais, byddai’n well i chi gysylltu â chyfreithiwr fel y medrant brosesu’r cais ar eich rhan.

Cofiwch nad oes ffi am y math hwn o gais.

Sut i Wneud Cais Datgelu Cymorth Cyfreithiols

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig ac, er mwyn symleiddio’r broses, argymhellwn eich bod yn cyflwyno cais gyda’r wybodaeth ganlynol;

  • o Manylion y dioddefwr, yr honedig a’r trosedd honedig – gweler ein ffurflenni cais templed am fwy o fanylion
  • o Llythyr Awdurdodi wedi’i Lofnodi (cais gan gyfreithiwr yn unig)
  • o Dychwelyd y cais i Heddlu De Cymru
  • o Darparu copi i brofi Hunaniaeth (pwy yw) y ceisydd

I wneud pethau’n hwylus ichi, gallwch ddefnyddio’r ffurflenni canlynol;

Ffurflen Gais – Cyfreithwy

Ffurflen Gais – Unigolion

Unwaith y bydd Heddlu De Cymru wedi derbyn cais Datgelu Cymorth Cyfreithiol dilys, byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Cofiwch y bydd eich ymateb yn cynnwys llythyr un dudalen yn cadarnhau a oes tystiolaeth i gefnogi eich cais cymorth cyfreithiol neu beidio.

Manylion Cyswllt 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am ba wybodaeth y mae gennych hawl i’w derbyn, cyn cyflwyno eich cais, cysylltwch â’r Swyddfa Diogelu Data.

E-bost: dataprotection@south-wales.pnn.police.uk

Ffôn: 01656 303 444

Cyfeiriad: Swyddfa Diogelu Data
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

MENU