South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Eich Hawl i Wybodaeth

Rydym yn ymrwymedig i fod mor agored a thryloyw â phosibl. Rydym yn bwriadu cyhoeddi gwybodaeth yn ein Cynllun Cyhoeddi sydd er budd y cyhoedd.

Fodd bynnag, weithiau ni ddatgelir gwybodaeth benodol. Mae’n rhaid diogelu gwybodaeth am ymchwiliadau presennol, dulliau ymchwilio, cudd-wybodaeth a thactegau gweithredol.

Pan fo angen byddwn yn rhoi ystyriaeth resymol i’r eithriadau a roddir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac yn peidio â rhyddhau gwybodaeth, yn benodol; Adran 30 Ymchwiliadau a gweithrediadau a gynhelir gan awdurdodau cyhoeddus, Adran 31 Gorfodi’r Gyfraith ac Adran 41 Gwybodaeth a ddarparwyd yn gyfrinachol.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i chi gael gwybodaeth ar gofnod a ddelir gan Heddlu De Cymru, yn amodol ar rai eithriadau.

Mae Uned Rhyddid Gwybodaeth Heddlu De Cymru yn cyhoeddi pob Datgeliad ar y wefan hon. Darllenwch y Cynllun Cyhoeddi Rhyddid i weld a yw’r wybodaeth rydych yn gofyn amdani eisoes wedi cael ei hateb a’i chyhoeddi.

 

MENTER TWYLL

Mae’n rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, yn unol â’r gyfraith. Gall y Comisiynydd a Heddlu De Cymru rannu gwybodaeth â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn archwilio cyfrifon y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl. Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data, sy’n ymwneud â chymharu cofnodion cyfrifiadurol un corff â chofnodion cyfrifiadurol eraill yr un corff neu gorff arall er mwyn gweld i ba raddau y maent yn debyg. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer ond gall hefyd fod yn wybodaeth amhersonol megis manylion am daliadau i gyflenwyr. Bydd data personol ond yn cael eu cadw tra bod eu hangen arnom i ddarparu gwasanaethau neu gyflawni ein rhwymedigaethau, ac i gydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol ar gyfer cadw mathau penodol o ddata.

Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu y gellir nodi hawliadau a thaliadau a allai fod yn dwyllodrus. Pan nodir data tebyg, gall olygu bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir pennu a oes twyll, camgymeriad nac esboniad arall tan fod ymchwiliad wedi digwydd.

Ar hyn o bryd, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i’r Comisiynydd a Heddlu De Cymru fod yn rhan o ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae’n rhaid i’r Comisiynydd a Heddlu De Cymru roi setiau o ddata yn ymwneud â’r gyflogres, pensiynau a chredydwyr masnach i’r Archwilydd Cyffredinol; mae manylion y rhain yng nghanllawiau’r Comisiwn Archwilio: http://www.archwilio.cymru/sites/default/files/seminar_documents/nfi_data_specifications_2018_welsh_1.pdf

Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol awdurdod statudol i ddefnyddio data mewn ymarfer paru data o dan ei bwerau yn Rhan 3 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid yw’n gofyn am ganiatâd gan yr unigolion dan sylw o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n cynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Gellir dod o hyd i hwn yn: http://www.audit.wales/sites/default/files/download_documents/code-of-data-matching-practice-2018-welsh.pdf

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, ewch i http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol

Os hoffech gael cyngor annibynnol ar yr hybysiad preifatrwydd hwn neu faterion eraill yn ymwneud â gwybodaeth bersonol, gan gynnwys cwynion, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (rhanbarthol):

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Ail Lawr
Churchill House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 016 2554 5297
E-bost: wales@ico.org.uk
Map a chyfarwyddiadau

I gael rhagor o wybodaeth am rôl y Comisiynydd yn y Fenter Twyll Genedlaethol cysylltwch â david.hollowayyoung@south-wales.pnn.police.uk

Mark Russell
Swyddog Diogelu Data Dros Dro | Interim Data Protection Officer
Rheoli Gwybodaeth | Information Management
Pencadlys Heddlu De Cymru | South Wales Police Headquarters
01656 869211

Jacqueline Trow LLB PG. Dip. Cyfreithiwr BPTCyfreithiwr (nad yw’n ymarfer ar hyn o bryd)
Rheolwr Ansawdd Gwansanaeth |Quality Of Service Manager
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru | Office of the Police and Crime Commissioner for South Wales
01656 869366
Jacqueline.Trow@south-wales.pnn.police.uk

MENU