South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gwybodaeth yn Iaith Arwyddion Prydain

I’r aelodau hynny o’n cymunedau sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw, mae ffyrdd eraill o gysylltu â ni.

I gael gwybodaeth yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) am sut i gysylltu â ni mewn achos brys neu achos nad yw’n frys, gwyliwch y fideos isod.

Sut i gysylltu â’r heddlu mewn argyfwng

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw a bod angen i chi gysylltu â Heddlu De Cymru mewn argyfwng, gallwch ffonio system minicom yr heddlu neu ddefnyddio gwasanaeth SMS mewn argyfwng.

Y rhif minicom yw: 01656 656980

Cadwch y rhif hwn yn eich peiriant, a gwnewch nodyn ohono a’i gadw mewn man diogel fel eich bod yn gallu dod o hyd iddo yn gyflym os bydd angen.

Os hoffech ddefnyddio gwasanaeth SMS mewn argyfwng, teipiwch 999 lle mae gofyn am rif y derbynnydd.
Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, mae’n rhaid i chi rag-gofrestru, felly ystyriwch gofrestru nawr.
Gallwch gofrestru ar-lein yn www.emergencysms.org.uk neu drwy decstio’r gair “register” i 999 wedyn dilyn y cyfarwyddiadau.

Dylech gysylltu â’r heddlu mewn argyfwng pan fydd angen gweithredu ar unwaith.
Er enghraifft:
• Pan fydd trosedd yn cael ei chyflawni
• Pan fydd rhywun yr amheuir ei fod wedi cyflawni trosedd gerllaw
• Pan fydd bywyd rhywun mewn perygl
• Pan fydd rhywun wedi’i anafu
• Pan gaiff trais ei ddefnyddio neu ei fygwth

Bydd gweithredwr yr ystafell reoli yn gofyn cwestiynau syml i chi fel:
• “Beth yw eich Enw?”
• “Beth yw rhif cyswllt y ffôn rydych yn ei ddefnyddio i wneud yr alwad hon?”
• “Beth sydd wedi digwydd”
• “Ble mae’r digwyddiad?”
• “Oes unrhyw un wedi’i anafu?”

Ceisiwch ateb y cwestiynau mor bwyllog a chlir ag y gallwch.

Efallai y bydd y gweithredwr yn gofyn cwestiynau eraill i chi er mwyn helpu cyn gynted â phosibl. Tra’n siarad â chi, byddant hefyd yn rhoi gwybodaeth i’r swyddogion a fydd ar eu ffordd i helpu.

Sut i gysylltu â’r heddlu mewn difrys

Os hoffech siarad â Heddlu De Cymru ond nad oes angen ymateb brys arnoch, mae sawl ffordd y gallwch gysylltu â ni.
Mae gwasanaeth 101 ar gael er mwyn i chi roi gwybod am ddigwyddiad nad yw’n argyfwng.

Er enghraifft, byddech yn defnyddio gwasanaeth 101 i roi gwybod am y canlynol:
• Car wedi’i ddwyn
• Eiddo wedi’i ddifrodi
• Hoffech drosglwyddo gwybodaeth am ddefnydd o gyffuriau neu ddelio mewn cyffuriau
• Hoffech roi gwybod am wrthdrawiad traffig bach
• Rhoi gwybodaeth am drosedd arall

I roi gwybod am achos nad yw’n argyfwng, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101 neu gysylltu â gwasanaeth minicom Heddlu De Cymru ar 01656 656980.

Gallwch hefyd siarad â’ch swyddog plismona yn y gymdogaeth lleol am broblemau yn eich ardal.

Mae Heddlu De Cymru yn cynnal cyfarfodydd PACT â’r partneriaid cymunedol yn rheolaidd sy’n rhoi’r cyfle i chi benderfynu pa broblemau y dylid mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella eich cymuned.

Gellir cyflwyno hyd at dair blaenoriaeth ym mhob cyfarfod a bydd swyddogion yn adrodd yn ôl ar yr hyn a wnaed.

Mae manylion cyswllt eich tîm plismona yn y gymdogaeth lleol a manylion am eich cyfarfod PACT lleol nesaf ar gael ar-lein.

Am ragor o wybodaeth am sut i gysylltu â Heddlu De Cymru, e.e. ar-lein neu drwy’r post, ewch i’r dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

MENU