South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gwneud Cwyn

A yw eich cwyn yn erbyn swyddog neu aelod o staff yr heddlu?

Mae ein Hadran Safonau Proffesiynol yn gyfrifol am ymdrin â chwynion am swyddogion (o dan lefel Prif Gwnstabl) a staff yr heddlu gan y cyhoedd neu gydweithwyr, ac ymchwilio i achosion o gamymddwyn yn yr heddlu.

Os hoffech wneud cwyn, gallwch wneud hynny drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Hadran Safonau Proffesiynol.

 

A yw eich cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan.

 

A yw eich cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Panel yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ystyried cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (a’r Dirprwy). Bydd y Panel yn delio ag unrhyw gwynion lefel isel, gydag unrhyw broblem ddifrifol yn cael ei chyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. I gyflwyno cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â’r Panel yn uniongyrchol yn y cyfeiriad canlynol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Y Ganolfan Ddinesig

Stryd y Castell

Merthyr Tudful

CF47 8AN

Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i roi manylion am nifer y cwynion neu faterion ymddygiad y mae Panel yr Heddlu a Throseddu wedi’u dwyn i’w sylw. Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 10 Mawrth 2014 cafwyd tri chwyn.

 

A yw eich cwyn yn erbyn Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o’i dîm.

 

A yw eich cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu?

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu. Y manylion cyswllt yw:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae

Pencoed

CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641 199

Gwefan: http://www.ombudsman-wales.org.uk/cy-GB.aspx

 

A yw eich cwyn mewn perthynas â chais am wybodaeth neu’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch data?

Os ydych am apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed mewn ymateb i Gais Rhyddid Gwybodaeth, cyflwynwch gais am adolygiad mewnol yn gyntaf.

Gellir anfon ceisiadau am adolygiadau mewnol drwy e-bost i: foi@south-wales.pnn.police.uk neu drwy’r post i:

Rhyddid Gwybodaeth

Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3SU

Os ydych am gwyno ynglŷn ag ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth neu os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch data yna cysylltwch â’r Swyddfa Diogelu Data yn y lle cyntaf drwy’r post yn:

Diogelu Data

Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3SU

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad adolygiad mewnol (Rhyddid Gwybodaeth) neu’r ymateb i’ch cwyn (Diogelu Data) yna gallwch apelio i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gellir cael manylion ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

MENU