South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Gwneud Cwyn

Coronafeirws: Oherwydd ystyriaethau iechyd a diogelwch a diogelu data, bydd pob cyswllt (gan gynnwys llythyrau ac unrhyw adroddiadau) yn methu â chael eich anfon atoch yn electronig ar e-bost. Felly, sicrhewch eich bod yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost. Os byddai’n well gennych gael eich argraffu, nodwch hyn yn eich cwyn.

A yw eich cwyn yn erbyn swyddog neu aelod o staff yr heddlu?

Mae ein Hadran Safonau Proffesiynol yn gyfrifol am ymdrin â chwynion am swyddogion (o dan lefel Prif Gwnstabl) a staff yr heddlu gan y cyhoedd neu gydweithwyr, ac ymchwilio i achosion o gamymddwyn yn yr heddlu.

**Rydym yn gweithio i ddatrys problem gyda’n ffurflen ar-lein. Yn y cyfamser, mae modd cyflwyno eich cwyn yn y Gymraeg drwy e-bost, drwy’r post neu dros y ffôn. Diolch.**

Os ydych am wneud cwyn, gallwch wneud hynny drwy lenwi Mynegi Anfodlonrwydd ynglŷn â Gwasanaeth yr Heddlua dychwelyd at ein adran safonau proffesiynol:

E-bost: professional.standards@south-wales.pnn.police.uk

Swydd: Hadran Safonau Proffesiynol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

Ffôn: 01656 302139

Mae hefyd modd cysylltu â chyrff annibynnol:

Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu
T: 0300 020 0096
E: ymholiadau@policeconduct.gov.uk

Os nid Cymraeg neu Saesneg ydi’ch iaith gyntaf, neu os ydych angen cymorth, defnyddiwch cynrychiolydd neu gofynnwch i ddefnyddio ‘Language Line’


Ydych chi am apelio yn erbyn canlyniad eich cwyn?

Os felly, cwblhewch ein ffurflen Apelio yn erbyn canlyniad yr ymchwiliad i’ch cwyn, a’i dychwelyd i’n Hadran Safonau Proffesiynol:

E-bost: professional.standards@south-wales.pnn.police.uk

Swydd:  Hadran Safonau Proffesiynol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

Mae’n rhaid i ni dderbyn eich apêl o fewn 29 diwrnod i ddyddiad y llythyr sy’n rhoi gwybod i chi am ganlyniad y gŵyn. Mae hyn yn cynnwys yr amser y bydd eich apêl yn y post.


A yw eich cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.


A yw eich cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Panel yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ystyried cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (a’r Dirprwy). Bydd y Panel yn delio ag unrhyw gwynion lefel isel, gydag unrhyw broblem ddifrifol yn cael ei chyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. I gyflwyno cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â’r Panel yn uniongyrchol yn y cyfeiriad canlynol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Y Ganolfan Ddinesig

Stryd y Castell

Merthyr Tudful

CF47 8AN

Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i roi manylion am nifer y cwynion neu faterion ymddygiad y mae Panel yr Heddlu a Throseddu wedi’u dwyn i’w sylw.

 


 

A yw eich cwyn yn erbyn Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o’i dîm.

 


 

A yw eich cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu?

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu. Y manylion cyswllt yw:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae

Pencoed

CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641 199

Gwefan: http://www.ombudsman-wales.org.uk/cy-GB.aspx

 


 

A yw eich cwyn mewn perthynas â chais am wybodaeth neu’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch data?

Os ydych am apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed mewn ymateb i Gais Rhyddid Gwybodaeth, cyflwynwch gais am adolygiad mewnol yn gyntaf.

Gellir anfon ceisiadau am adolygiadau mewnol drwy e-bost i: Freedomof.Information@south-wales.pnn.police.uk neu drwy’r post i:

Rhyddid Gwybodaeth

Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3SU

Os ydych am gwyno ynglŷn ag ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth neu os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch data yna cysylltwch â’r Swyddfa Diogelu Data yn y lle cyntaf drwy’r post yn:

Diogelu Data

Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3SU

E-bost: Dataprotection@south-wales.pnn.police.uk

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad adolygiad mewnol (Rhyddid Gwybodaeth) neu’r ymateb i’ch cwyn (Diogelu Data) yna gallwch apelio i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gellir cael manylion ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.